3595_1412
3595_1412
kommunefakta
2018-01-17T00:33:00.000Z
no
Solund kommune

Kommunefakta

Solund - 1412 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 801 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 9 13
5-9 år 18 21
10-14 år 26 25
15-19 år 21 22
20-24 år 25 23
25-29 år 15 10
30-34 år 16 14
35-39 år 32 22
40-44 år 23 18
45-49 år 25 24
50-54 år 22 29
55-59 år 38 32
60-64 år 43 25
65-69 år 35 27
70-74 år 19 27
75-79 år 19 21
80-84 år 12 10
85-89 år 8 15
90-94 år 2 4
95-99 år 0 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 0 3 39 7 0 0 0 0 0 0
2017 0 3 45 7 0 0 0 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Solund
Selveier 82.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 17.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Solund
Jordbruk, skogbruk og fiske 74
Sekundærnæringer 73
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 97
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 25
Undervisning 32
Helse- og sosialtjenester 80
Personlig tjenesteyting 11

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 136000 352000 504000
2006 149000 357000 520000 286000
2007 160000 406000 562000 251000
2008 176000 429000 584000 323000
2009 191000 443000 622000
2010 198000 470000 641000
2011 208000 508000 682000
2012 231000 531000 693000
2013 242000 550000 723000
2014 248000 572000 747000
2015 253000 607000 760000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Solund
Grunnskolenivå 197
Videregående skole-nivå 299
Universitets- og høgskolenivå kort 113
Universitets- og høgskolenivå lang 21
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 2

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Solund
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 13.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 20.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 14.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 25.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 22.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.3 5.3 7.5
2010K3 7.3 5.1 10.3
2010K4 5.1 4.3 6.3
2011K1 5.7 3.9 8.3
2011K2 5.1 4.2 6.3
2011K3 4.2 2.3 7.3
2011K4 4.7 3.3 6.9
2012K1 4.9 2.9 7.8
2012K2 7.1 6.8 7.6
2012K3 6.2 4.8 8.4
2012K4 8.1 7.1 9.7
2013K1 8 6 11
2013K2 8.1 6.7 10.1
2013K3 8.7 7.8 10
2013K4 8 7.8 8.2
2014K1 6.6 5.6 8
2014K2 6.9 6.7 7.3
2014K3 6.3 5.9 6.9
2014K4 5.3 5.9 4.5
2015K1 5.8 5.7 6
2015K2 5 5.1 4.9
2015K3 5.4 4.7 6.3
2015K4 7.1 5.5 9.2
2016K1 8.1 6.9 9.6
2016K2 8.2 7.2 9.6
2016K3 7.8 7.5 8.2
2016K4 6.4 6.4 6.4
2017K1 6.3 3.8 9.3
2017K2 5.6 2.3 9.3
2017K3 5.3 3 8.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år, Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 11.1 6.8 19.1 36.5 0.5 0.3 1.4 2.2
2008 11.6 7.9 17.5 37 1 0.3 1.5 2
2009 10.4 8.1 16.7 35.7 1.2 0.4 1.8 2.4
2010 11.7 8.1 17.7 36.2 1.2 0.5 1.5 2.8
2011 11.9 7.3 17.5 36.6 1.4 0.5 1.6 2.2
2012 12.2 7 18.3 36.2 1.2 0.7 1.5 2.8
2013 12.6 5.9 17.2 33.6 1.4 0.8 1.3 5
2014 13 6.5 16.6 35.7 1 0.7 1.5 4.7
2015 13.4 5.9 15.3 31.6 1.4 0.6 1.4 3.8
2016 13 6.1 17.4 33.7 3.5 0.9 1.3 3.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.