3595_1124
3595_1124
kommunefakta
2017-04-29T13:25:00.000Z
no
Sola kommune

Kommunefakta

Sola - 1124 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

25 982 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 988 907
5-9 år 993 964
10-14 år 876 862
15-19 år 811 823
20-24 år 885 806
25-29 år 905 887
30-34 år 1053 941
35-39 år 1038 933
40-44 år 967 838
45-49 år 980 908
50-54 år 922 860
55-59 år 802 720
60-64 år 628 577
65-69 år 504 451
70-74 år 417 433
75-79 år 266 300
80-84 år 178 226
85-89 år 99 144
90-94 år 36 64
95-99 år 6 15
100 år eller eldre 1 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 202 19 221
1998K4 201 105 306
1999K4 200 -10 190
2000K4 191 -86 105
2001K4 155 49 204
2002K4 155 173 328
2003K4 145 -119 26
2004K4 191 115 306
2005K4 175 132 306
2006K4 204 320 528
2007K4 190 589 780
2008K4 217 411 630
2009K4 245 506 755
2010K4 224 292 519
2011K4 217 314 527
2012K4 231 472 702
2013K4 247 262 504
2014K4 243 382 625
2015K4 229 163 388
2016K4 225 -335 -114

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,3 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  556 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

97,1 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Sola
Grunnskolenivå 4728
Videregående skole-nivå 8325
Universitets- og høgskolenivå kort 4625
Universitets- og høgskolenivå lang 2422
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 144

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Sola
Jordbruk, skogbruk og fiske 200
Sekundærnæringer 3907
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5042
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 518
Undervisning 822
Helse- og sosialtjenester 2058
Personlig tjenesteyting 400

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 207000 422000 590000 310000
2006 218000 448000 626000 329000
2007 237000 501000 692000 350000
2008 255000 531000 753000 376000
2009 257000 528000 765000 385000
2010 259000 546000 776000 383000
2011 278000 585000 816000 401000
2012 296000 631000 860000 407000
2013 307000 676000 911000 429000
2014 322000 700000 931000 441000
2015 325000 704000 932000 448000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.2 16.6 26.4 24.2 2.7 2.5 5.8 5.1
2008 5.8 17.5 24.5 24.3 2.6 2.3 5 5.2
2009 5.9 18.5 24.1 23.8 3.2 2.4 5.1 5.4
2010 5.4 18.3 24.4 23.5 3.5 2.2 4.6 5.3
2011 6 19.5 23.4 23.6 3.8 2 4.7 5.1
2012 5.5 18.9 22.9 25.5 3.8 2 4.7 4.7
2013 5.5 19.2 22.2 26.5 3.5 2 5 4.6
2014 5.4 18.8 21.8 27.2 3.4 2 5.4 4.7
2015 5.8 18.8 21.9 25.4 3.6 2.1 5.7 4.8
2016 5.6 18.5 22.1 25.2 3.7 2.2 5.3 5.2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  60 846 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.