3595_1124
3595_1124
kommunefakta
2017-10-19T20:11:00.000Z
no
Sola kommune

Kommunefakta

Sola - 1124 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

26 164 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 988 907
5-9 år 993 964
10-14 år 876 862
15-19 år 811 823
20-24 år 885 806
25-29 år 905 887
30-34 år 1053 941
35-39 år 1038 933
40-44 år 967 838
45-49 år 980 908
50-54 år 922 860
55-59 år 802 720
60-64 år 628 577
65-69 år 504 451
70-74 år 417 433
75-79 år 266 300
80-84 år 178 226
85-89 år 99 144
90-94 år 36 64
95-99 år 6 15
100 år eller eldre 1 2

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 95 304 820 220 95 123 133 52 86 67
2017 94 303 853 209 106 115 129 48 75 71

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  358 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  133 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  -335 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  52 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Sola
Selveier 82.8
Andels- / aksjeeier 2.1
Leier 15.1

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Sola
Jordbruk, skogbruk og fiske 200
Sekundærnæringer 3907
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5042
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 518
Undervisning 822
Helse- og sosialtjenester 2058
Personlig tjenesteyting 400

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 207000 422000 590000 310000
2006 218000 448000 626000 329000
2007 237000 501000 692000 350000
2008 255000 531000 753000 376000
2009 257000 528000 765000 385000
2010 259000 546000 776000 383000
2011 278000 585000 816000 401000
2012 296000 631000 860000 407000
2013 307000 676000 911000 429000
2014 322000 700000 931000 441000
2015 325000 704000 932000 448000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Sola
Grunnskolenivå 4647
Videregående skole-nivå 7637
Universitets- og høgskolenivå kort 4677
Universitets- og høgskolenivå lang 2409
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 135

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 586 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Sola
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 12.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 9.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 30.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 15.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 11.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,3 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  556 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5,1 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.2 16.6 26.4 24.2 2.7 2.5 5.8 5.1
2008 5.8 17.5 24.5 24.3 2.6 2.3 5 5.2
2009 5.9 18.5 24.1 23.8 3.2 2.4 5.1 5.4
2010 5.4 18.3 24.4 23.5 3.5 2.2 4.6 5.3
2011 6 19.5 23.4 23.6 3.8 2 4.7 5.1
2012 5.5 18.9 22.9 25.5 3.8 2 4.7 4.7
2013 5.5 19.2 22.2 26.5 3.5 2 5 4.6
2014 5.4 18.8 21.8 27.2 3.4 2 5.4 4.7
2015 5.8 18.8 21.9 25.4 3.6 2.1 5.7 4.8
2016 5.6 18.4 21.9 25.1 3.7 2.2 5.3 5.1

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  61 195 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.