3595_1018
3595_1018
kommunefakta
2017-09-25T00:55:00.000Z
no
Søgne kommune

Kommunefakta

Søgne - 1018 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

11 328 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 350 323
5-9 år 375 388
10-14 år 393 380
15-19 år 441 422
20-24 år 381 330
25-29 år 320 347
30-34 år 337 340
35-39 år 337 342
40-44 år 380 417
45-49 år 476 408
50-54 år 427 360
55-59 år 325 314
60-64 år 342 330
65-69 år 293 260
70-74 år 235 262
75-79 år 135 167
80-84 år 84 124
85-89 år 47 75
90-94 år 17 25
95-99 år 3 7
100 år eller eldre 0 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 62 166 228
1998K4 75 120 195
1999K4 78 140 218
2000K4 64 104 168
2001K4 50 81 131
2002K4 56 66 122
2003K4 32 20 52
2004K4 80 43 123
2005K4 43 23 62
2006K4 65 69 134
2007K4 71 237 307
2008K4 85 280 367
2009K4 74 20 92
2010K4 75 121 200
2011K4 75 70 146
2012K4 83 23 105
2013K4 49 -3 45
2014K4 45 166 212
2015K4 53 -10 43
2016K4 51 8 61

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Søgne
Selveier 85.1
Andels- / aksjeeier 2.7
Leier 12.2

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Søgne
Jordbruk, skogbruk og fiske 82
Sekundærnæringer 1386
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1783
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 272
Undervisning 507
Helse- og sosialtjenester 1107
Personlig tjenesteyting 195

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 186000 392000 506000 265000
2006 199000 413000 537000 289000
2007 214000 445000 586000 320000
2008 229000 485000 632000 334000
2009 228000 487000 633000 332000
2010 239000 502000 649000 340000
2011 248000 529000 673000 356000
2012 261000 558000 708000 364000
2013 270000 573000 735000 384000
2014 275000 595000 751000 375000
2015 276000 617000 768000 386000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Søgne
Grunnskolenivå 2311
Videregående skole-nivå 3807
Universitets- og høgskolenivå kort 1991
Universitets- og høgskolenivå lang 524
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 37

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 405 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Søgne
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 17.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern -0.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 10.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 18.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 11.3

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,7 år

 • Kvinner

  83,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,2 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  302 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5,2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.2 9.4 27.4 29.7 3.8 2.3 7.2 1.9
2008 8 10.7 27.3 30.7 3.8 2.2 6.9 1.9
2009 8.5 12 27.4 28.9 3.3 2.3 6.5 2
2010 7.8 15.1 26.1 27.6 4.1 2.1 5.6 2.2
2011 6.5 13.8 26.4 28.4 4.8 1.8 5.2 2.1
2012 5.5 13.8 25.2 29.2 4.7 1.9 5.2 2.3
2013 6.4 13.4 24.3 29.1 4.8 2.1 4.1 2.7
2014 7.7 13.2 24.1 29.2 5.7 2.9 3.9 2.9
2015 7.9 13.5 24 27.5 5.3 2.6 4.7 2.7
2016 8.3 13 24.4 28.7 5.3 2.6 4.3 2.8

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  49 394 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.