3595_1529
3595_1529
kommunefakta
2017-09-21T21:17:00.000Z
no
Skodje kommune

Kommunefakta

Skodje - 1529 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

4 670 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 167 152
5-9 år 186 187
10-14 år 135 141
15-19 år 148 144
20-24 år 144 152
25-29 år 149 163
30-34 år 188 169
35-39 år 167 141
40-44 år 166 138
45-49 år 176 147
50-54 år 145 140
55-59 år 152 136
60-64 år 115 141
65-69 år 130 105
70-74 år 93 84
75-79 år 43 57
80-84 år 34 37
85-89 år 27 37
90-94 år 11 16
95-99 år 0 3
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 17 19 36
1998K4 20 -35 -15
1999K4 29 -8 21
2000K4 25 -3 22
2001K4 9 28 37
2002K4 22 -3 19
2003K4 4 -30 -26
2004K4 11 28 39
2005K4 23 20 41
2006K4 9 21 30
2007K4 9 74 82
2008K4 43 107 151
2009K4 17 25 43
2010K4 34 101 135
2011K4 26 79 105
2012K4 35 62 98
2013K4 42 63 105
2014K4 31 47 78
2015K4 34 121 155
2016K4 31 15 47

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Skodje
Selveier 87.3
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 11.9

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Skodje
Jordbruk, skogbruk og fiske 41
Sekundærnæringer 654
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 826
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 77
Undervisning 153
Helse- og sosialtjenester 576
Personlig tjenesteyting 55

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 171000 359000 505000 290000
2006 183000 393000 524000 298000
2007 204000 428000 569000 321000
2008 214000 465000 610000 367000
2009 227000 477000 622000 349000
2010 237000 484000 630000 355000
2011 246000 519000 675000 347000
2012 243000 553000 697000 363000
2013 250000 583000 713000 374000
2014 271000 608000 730000 367000
2015 272000 629000 752000 384000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Skodje
Grunnskolenivå 996
Videregående skole-nivå 1513
Universitets- og høgskolenivå kort 796
Universitets- og høgskolenivå lang 164
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 26

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 190 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Skodje
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 52.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 15.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 9.3

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,6 år

 • Kvinner

  84,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,4 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  99 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.6 10 26.4 35.3 2.4 2.2 5.1 1.8
2008 6.9 12 24.8 35.2 2 2.3 5.2 1.5
2009 6.9 12.2 24.6 34.3 2 2.3 4.3 1.4
2010 6.4 13 24.6 33.7 1.8 4 4.6 1.8
2011 7.1 14.5 22.9 33.6 1.5 4 4.1 2.9
2012 6.7 14.6 20.6 34.3 1.6 4.1 4.2 2.7
2013 7.1 15.4 21 34.6 1.4 4 3.1 2.4
2014 6.5 15 19.9 36.3 1.7 4.2 5.2 2.6
2015 6.9 14.1 19.4 34.2 2.8 5.4 4.2 2.1
2016 6.9 14.5 19.5 32.5 4.2 5.1 3.6 2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  68 603 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.