3595_1941
3595_1941
kommunefakta
2018-02-18T05:55:00.000Z
no
Skjervøy kommune

Kommunefakta

Skjervøy - 1941 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 903 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 81 82
5-9 år 65 79
10-14 år 87 70
15-19 år 105 93
20-24 år 122 106
25-29 år 100 84
30-34 år 90 67
35-39 år 82 87
40-44 år 85 82
45-49 år 123 105
50-54 år 97 86
55-59 år 72 68
60-64 år 95 80
65-69 år 90 87
70-74 år 85 105
75-79 år 63 49
80-84 år 36 39
85-89 år 12 24
90-94 år 7 14
95-99 år 1 7
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 9 6 9 18 3 28 9 3 0 0
2017 8 6 10 12 6 28 7 3 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Skjervøy
Selveier 80.5
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 18.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Skjervøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 119
Sekundærnæringer 379
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 328
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 67
Undervisning 111
Helse- og sosialtjenester 326
Personlig tjenesteyting 27

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 169000 352000 544000 290000
2006 174000 374000 550000 280000
2007 185000 407000 594000 307000
2008 198000 459000 641000 347000
2009 205000 466000 641000 357000
2010 213000 486000 667000 368000
2011 221000 501000 692000 378000
2012 231000 533000 711000 388000
2013 238000 525000 751000 414000
2014 243000 531000 762000 405000
2015 255000 551000 800000 404000
2016 259000 564000 783000 366000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Skjervøy
Grunnskolenivå 968
Videregående skole-nivå 890
Universitets- og høgskolenivå kort 388
Universitets- og høgskolenivå lang 72
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 20

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Skjervøy
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 18.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 1.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 9.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 25
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 33.3

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7.5 5.8 9.6
2010K3 7.7 6.6 9.1
2010K4 8.2 6.6 10
2011K1 8.5 6.5 11.1
2011K2 7.2 6.5 8.1
2011K3 7.4 7.8 6.9
2011K4 8.5 7.5 9.9
2012K1 8 7.2 9.1
2012K2 8 6.6 9.7
2012K3 8.3 6.9 10
2012K4 9 7.3 11.1
2013K1 9.6 7.7 12.1
2013K2 8.2 6.4 10.5
2013K3 8.1 6.6 9.9
2013K4 8.3 6.5 10.7
2014K1 8.7 7.6 10.2
2014K2 7.3 5.3 9.9
2014K3 8.8 8 9.9
2014K4 9.1 7.3 11.3
2015K1 10.3 8.4 12.5
2015K2 8 6.7 9.7
2015K3 9.1 8.9 9.4
2015K4 8.5 7.9 9.3
2016K1 7.8 6.7 9.3
2016K2 6.8 5.6 8.4
2016K3 7.3 6.9 7.9
2016K4 8.1 6.7 9.9
2017K1 8.1 7.4 9.1
2017K2 8.1 6.6 9.9
2017K3 9.7 9.1 10.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9 8.1 22.1 31.6 2.3 2.4 1.8 3.6
2008 8.7 10.2 20.2 30.8 2 2.7 2.2 3.8
2009 9.3 9.6 21.6 31.6 2.4 2.4 2 2.7
2010 8.6 8.9 21.2 33.7 2.8 2.2 1.9 2.3
2011 9 8.7 20.4 34.6 2.3 2.1 1.8 2.7
2012 9.2 9 20 36.9 2.1 2.5 1.9 2.6
2013 9.4 8.4 18.5 35.3 1.9 3.1 2.1 2.8
2014 9.9 8.7 17.9 36 2 4.1 1.9 2.8
2015 9.6 8 17.2 34.7 2.4 3.8 2 2.9
2016 9.3 9.4 16.6 35.4 3.3 3.8 2.1 2.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.