3595_0127
3595_0127
kommunefakta
2018-01-19T06:43:00.000Z
no
Skiptvet kommune

Kommunefakta

Skiptvet - 0127 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 838 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 105 109
5-9 år 131 127
10-14 år 123 139
15-19 år 141 131
20-24 år 101 111
25-29 år 100 94
30-34 år 104 128
35-39 år 129 127
40-44 år 162 124
45-49 år 132 114
50-54 år 158 124
55-59 år 108 107
60-64 år 111 126
65-69 år 117 102
70-74 år 80 91
75-79 år 37 41
80-84 år 21 47
85-89 år 21 27
90-94 år 9 16
95-99 år 2 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 19 26 112 9 0 5 6 4 4 3
2017 23 27 124 9 0 6 6 0 4 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Skiptvet
Selveier 79.7
Andels- / aksjeeier 5
Leier 15.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Skiptvet
Jordbruk, skogbruk og fiske 73
Sekundærnæringer 516
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 585
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 85
Undervisning 130
Helse- og sosialtjenester 360
Personlig tjenesteyting 69

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 165000 358000 478000 281000
2006 176000 382000 498000 301000
2007 196000 417000 536000 306000
2008 218000 452000 583000 335000
2009 216000 453000 583000 339000
2010 223000 479000 609000 373000
2011 236000 501000 631000 344000
2012 244000 513000 643000 358000
2013 249000 535000 667000 386000
2014 255000 557000 702000 372000
2015 261000 583000 720000 385000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Skiptvet
Grunnskolenivå 1084
Videregående skole-nivå 1280
Universitets- og høgskolenivå kort 458
Universitets- og høgskolenivå lang 85
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 15

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Skiptvet
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 16.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 23.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 5.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 15.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern -0.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7.3 5.5 9.6
2010K3 8.5 6.2 11.6
2010K4 7.3 5.6 9.6
2011K1 7.8 6.4 9.5
2011K2 7 5.7 8.8
2011K3 7.2 5.6 9.3
2011K4 6.6 4.7 9.4
2012K1 6.3 4.4 8.8
2012K2 5.7 4.3 7.6
2012K3 6 3.9 8.8
2012K4 6.3 4.7 8.5
2013K1 6.5 4.7 9.1
2013K2 5.2 3.5 7.6
2013K3 6.9 5.7 8.6
2013K4 6 4.7 7.9
2014K1 6.4 5.1 8.2
2014K2 6.5 5.4 8
2014K3 7.5 6.7 8.5
2014K4 6.7 5.3 8.5
2015K1 5.9 4 8.3
2015K2 5.2 3.5 7.3
2015K3 6.8 5.2 8.8
2015K4 6.9 5.6 8.4
2016K1 7.3 6 8.8
2016K2 6.6 4.8 8.8
2016K3 6.8 6.1 7.8
2016K4 7 5.8 8.4
2017K1 6 5.3 6.8
2017K2 6.1 4.6 8.2
2017K3 7 5.8 8.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.5 11.1 23.9 31.3 3.3 2 3.8 4.1
2008 7.5 11.9 23 32.9 3.3 2.4 3.6 3.5
2009 7.6 12.1 22.5 30.6 3.4 2.5 3.5 3.2
2010 7.7 12.8 23.2 30.1 3.3 3.3 3.2 3.2
2011 6.6 14 23 30.3 2.9 4.1 3.3 2.7
2012 6.5 14.3 23.3 33.1 2.7 6.8 3.1 2.8
2013 6 12.5 21.8 30.9 2.6 7 2.9 3.1
2014 5.9 12.6 22.3 33.3 2.7 7.6 3 3.1
2015 8.3 12.3 22.2 30.6 2.4 7.3 2.9 2.2
2016 8.3 12.7 23.3 29.4 3.1 6.9 3.2 2.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.