3595_0213
3595_0213
kommunefakta
2017-11-17T20:24:00.000Z
no
Ski kommune

Kommunefakta

Ski - 0213 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

30 812 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 986 896
5-9 år 1103 1117
10-14 år 1140 1054
15-19 år 1082 992
20-24 år 941 831
25-29 år 854 732
30-34 år 836 890
35-39 år 1023 1043
40-44 år 1217 1234
45-49 år 1230 1218
50-54 år 1101 1098
55-59 år 950 865
60-64 år 787 789
65-69 år 670 709
70-74 år 691 694
75-79 år 383 480
80-84 år 216 301
85-89 år 148 225
90-94 år 42 94
95-99 år 5 28
100 år eller eldre 1 2

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 369 189 474 139 152 194 139 346 277 146
2017 390 202 541 153 168 221 131 367 272 154

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  322 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  183 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  296 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -1 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Ski
Selveier 85.1
Andels- / aksjeeier 3.3
Leier 11.5

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Ski
Jordbruk, skogbruk og fiske 91
Sekundærnæringer 1939
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 7350
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1249
Undervisning 1205
Helse- og sosialtjenester 2683
Personlig tjenesteyting 662

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 200000 438000 562000 303000
2006 208000 461000 587000 312000
2007 223000 493000 634000 332000
2008 236000 531000 689000 356000
2009 240000 535000 692000 357000
2010 244000 552000 711000 366000
2011 254000 584000 736000 386000
2012 265000 609000 767000 398000
2013 276000 631000 796000 413000
2014 286000 648000 820000 428000
2015 291000 662000 835000 431000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Ski
Grunnskolenivå 5754
Videregående skole-nivå 8917
Universitets- og høgskolenivå kort 6188
Universitets- og høgskolenivå lang 2366
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 138

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 189 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Ski
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 16.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 36.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 10.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 5.4

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,5 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.6 3.9 7.5
2010K2 5.5 3.9 7.6
2010K3 5.9 4.5 7.5
2010K4 5.7 4.1 7.5
2011K1 5.9 4.3 7.8
2011K2 5.5 4.1 7.3
2011K3 5.5 4.3 6.9
2011K4 5.4 3.9 7.1
2012K1 5.4 3.8 7.3
2012K2 4.9 3.6 6.4
2012K3 5.1 4.1 6.2
2012K4 5.1 3.8 6.6
2013K1 5.6 4.2 7.3
2013K2 5.1 3.8 6.5
2013K3 5.2 4.1 6.5
2013K4 5.5 4.2 7
2014K1 5.7 4.1 7.5
2014K2 5.1 3.8 6.5
2014K3 5.4 4.1 6.8
2014K4 5.2 3.8 6.8
2015K1 5.4 3.9 7.1
2015K2 5.1 3.7 6.7
2015K3 4.9 3.9 6
2015K4 5.1 3.8 6.6
2016K1 5.1 3.8 6.6
2016K2 5 3.5 6.8
2016K3 5.3 4.1 6.8
2016K4 5.3 3.8 6.9
2017K1 5.4 3.8 7.3
2017K2 4.9 3.4 6.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.5 14.3 24.4 23.2 6.6 3.4 7.3 3.8
2008 5.7 15.7 24.7 24.4 6.3 3.3 5.9 3.2
2009 5.2 14.9 24.2 26.2 5.1 3.7 6.8 3.1
2010 5.2 14.7 24.3 27 5 3.2 7.2 2.9
2011 5.3 14.7 23.2 27.6 4.6 2.8 5.4 2.7
2012 6.2 14.4 23.1 29.1 4.6 2.8 5.5 3
2013 5.8 14.3 23.5 29.3 4.7 2.9 5.1 3
2014 5.5 14.6 22.1 29.4 4.4 3.1 5.1 2.9
2015 5.5 13.4 21.9 27 4.8 2.9 5.2 3
2016 5.4 13.4 21.8 28.4 5.3 3.2 5.2 3.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  81 557 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.