3595_0231
3595_0231
kommunefakta
2017-09-20T21:36:00.000Z
no
Skedsmo kommune

Kommunefakta

Skedsmo - 0231 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

53 725 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 1487 1492
5-9 år 1759 1656
10-14 år 1784 1688
15-19 år 1736 1699
20-24 år 1725 1638
25-29 år 1759 1654
30-34 år 1694 1627
35-39 år 1845 1848
40-44 år 2058 2021
45-49 år 2249 2114
50-54 år 2064 1847
55-59 år 1589 1428
60-64 år 1259 1349
65-69 år 1165 1247
70-74 år 1037 1250
75-79 år 682 841
80-84 år 411 593
85-89 år 239 389
90-94 år 79 206
95-99 år 13 48
100 år eller eldre 2 5

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 224 395 619
1998K4 175 905 1080
1999K4 212 358 570
2000K4 200 235 435
2001K4 217 625 842
2002K4 224 494 718
2003K4 248 455 703
2004K4 219 507 726
2005K4 278 821 1107
2006K4 237 1134 1376
2007K4 299 1283 1569
2008K4 234 291 522
2009K4 258 784 1055
2010K4 284 760 1029
2011K4 250 699 946
2012K4 229 612 834
2013K4 213 461 656
2014K4 212 326 537
2015K4 273 532 797
2016K4 156 602 754

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Skedsmo
Selveier 57.8
Andels- / aksjeeier 26.2
Leier 16.1

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Skedsmo
Jordbruk, skogbruk og fiske 84
Sekundærnæringer 3698
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 13635
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1984
Undervisning 1553
Helse- og sosialtjenester 4584
Personlig tjenesteyting 955

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 201000 428000 546000 296000
2006 210000 447000 575000 309000
2007 228000 483000 618000 327000
2008 243000 519000 666000 351000
2009 246000 521000 674000 354000
2010 251000 534000 691000 367000
2011 260000 562000 721000 378000
2012 272000 587000 750000 385000
2013 281000 603000 775000 402000
2014 290000 628000 800000 405000
2015 296000 636000 818000 410000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Skedsmo
Grunnskolenivå 11938
Videregående skole-nivå 16192
Universitets- og høgskolenivå kort 9578
Universitets- og høgskolenivå lang 3586
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 342

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 235 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Skedsmo
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 11.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 37.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 9.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 17

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,5 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,1 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  1 063 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.9 13.6 23.2 26.9 4.2 1.6 5.5 3.9
2008 6.9 13.4 21.2 26.6 3.8 1.7 8.3 3.9
2009 6.9 13.6 21.3 26.3 4.7 1.8 7 3.9
2010 6.3 13.6 21.3 25.7 5 2.2 7.4 4
2011 6.5 13.9 21.5 25.6 5.4 2.3 7.6 3.7
2012 6.6 13.7 21.3 28.3 4.9 3.1 5.8 3.6
2013 6.9 13.5 21.2 29.2 4.6 3.5 4.9 3.5
2014 7.1 13.6 20.9 29.7 4.5 3 4.7 3.6
2015 6.9 13.3 21.3 28 4.6 2.9 5.2 3.6
2016 7.1 12.7 20.4 28.4 4.9 3.3 5.2 3.8

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  52 719 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.