3595_0231
3595_0231
kommunefakta
2018-02-25T14:11:00.000Z
no
Skedsmo kommune

Kommunefakta

Skedsmo - 0231 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 54 178 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1546 1482
5-9 år 1727 1617
10-14 år 1801 1688
15-19 år 1740 1711
20-24 år 1749 1642
25-29 år 1836 1750
30-34 år 1816 1693
35-39 år 1857 1865
40-44 år 2020 1948
45-49 år 2330 2156
50-54 år 2100 1929
55-59 år 1670 1455
60-64 år 1315 1383
65-69 år 1117 1205
70-74 år 1087 1312
75-79 år 720 859
80-84 år 440 616
85-89 år 265 393
90-94 år 71 194
95-99 år 14 52
100 år eller eldre 2 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 471 430 1002 234 251 127 198 851 1305 1326
2017 475 453 1069 222 283 155 221 889 1417 1350

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Skedsmo
Selveier 57.8
Andels- / aksjeeier 26.2
Leier 16.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Skedsmo
Jordbruk, skogbruk og fiske 84
Sekundærnæringer 3698
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 13635
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1984
Undervisning 1553
Helse- og sosialtjenester 4584
Personlig tjenesteyting 955

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 201000 428000 546000 296000
2006 210000 447000 575000 309000
2007 228000 483000 618000 327000
2008 243000 519000 666000 351000
2009 246000 521000 674000 354000
2010 251000 534000 691000 367000
2011 260000 562000 721000 378000
2012 272000 587000 750000 385000
2013 281000 603000 775000 402000
2014 290000 628000 800000 405000
2015 296000 636000 818000 410000
2016 302000 642000 837000 413000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Skedsmo
Grunnskolenivå 11938
Videregående skole-nivå 16192
Universitets- og høgskolenivå kort 9578
Universitets- og høgskolenivå lang 3586
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 342

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Skedsmo
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 11.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 37.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 9.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 17

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.4 4 7
2010K3 6.1 4.8 7.7
2010K4 6 4.4 7.8
2011K1 5.9 4.4 7.6
2011K2 5.3 3.8 7.1
2011K3 5.6 4.3 7.2
2011K4 5.4 3.9 7.2
2012K1 5.3 3.9 7.1
2012K2 4.9 3.4 6.8
2012K3 5.4 4 7
2012K4 5.5 3.9 7.4
2013K1 5.7 4.2 7.4
2013K2 5.1 3.7 6.8
2013K3 5.6 4.2 7.3
2013K4 5.6 4.2 7.2
2014K1 5.5 4.1 7.2
2014K2 5.1 4 6.5
2014K3 5.3 4.1 6.7
2014K4 5.3 3.9 7.1
2015K1 5.6 3.9 7.4
2015K2 5.1 3.7 6.9
2015K3 5.4 4 6.9
2015K4 5.3 3.9 7
2016K1 5.2 3.8 6.8
2016K2 4.9 3.7 6.3
2016K3 5.2 4 6.7
2016K4 5.3 3.9 6.9
2017K1 5.3 3.8 7.1
2017K2 4.9 3.6 6.5
2017K3 5.3 4.1 6.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.9 13.6 23.2 26.9 4.2 1.6 5.5 3.9
2008 6.9 13.4 21.2 26.6 3.8 1.7 8.3 3.9
2009 6.9 13.6 21.3 26.3 4.7 1.8 7 3.9
2010 6.3 13.6 21.3 25.7 5 2.2 7.4 4
2011 6.5 13.9 21.5 25.6 5.4 2.3 7.6 3.7
2012 6.6 13.7 21.3 28.3 4.9 3.1 5.8 3.6
2013 6.9 13.5 21.2 29.2 4.6 3.5 4.9 3.5
2014 7.1 13.6 20.9 29.7 4.5 3 4.7 3.6
2015 6.9 13.3 21.3 28 4.6 2.9 5.2 3.6
2016 7.1 12.7 20.4 28.4 4.9 3.3 5.2 3.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.