3595_1657
3595_1657
kommunefakta
2018-02-24T15:20:00.000Z
no
Skaun kommune

Kommunefakta

Skaun - 1657 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 142 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 0 0
5-9 år 0 0
10-14 år 0 0
15-19 år 0 0
20-24 år 0 0
25-29 år 0 0
30-34 år 0 0
35-39 år 0 0
40-44 år 0 0
45-49 år 0 0
50-54 år 0 0
55-59 år 0 0
60-64 år 0 0
65-69 år 0 0
70-74 år 0 0
75-79 år 0 0
80-84 år 0 0
85-89 år 0 0
90-94 år 0 0
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 25 37 35 35 7 12 19 3 0 6
2017 24 38 36 35 13 10 24 4 0 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Skaun (-2017)
Selveier 86.6
Andels- / aksjeeier 1.6
Leier 11.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Skaun (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 98
Sekundærnæringer 936
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1409
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 195
Undervisning 335
Helse- og sosialtjenester 912
Personlig tjenesteyting 132

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 170000 366000 491000 266000
2006 181000 400000 520000 282000
2007 199000 428000 553000 305000
2008 221000 463000 598000 318000
2009 216000 461000 609000 326000
2010 231000 480000 634000 345000
2011 234000 517000 666000 351000
2012 252000 551000 691000 383000
2013 267000 569000 722000 388000
2014 271000 592000 746000 402000
2015 283000 616000 763000 393000
2016 287000 629000 780000 401000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Skaun (-2017)
Grunnskolenivå 1516
Videregående skole-nivå 2676
Universitets- og høgskolenivå kort 1327
Universitets- og høgskolenivå lang 352
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 13

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Skaun (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 11.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 24.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 28.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern -0.4

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7 5 9.5
2010K3 7 5.6 8.9
2010K4 7.3 6.3 8.7
2011K1 7.7 6.4 9.3
2011K2 6.9 5.6 8.6
2011K3 6.5 5.3 8.1
2011K4 6.8 5.6 8.3
2012K1 6.5 5 8.4
2012K2 5.7 4.2 7.6
2012K3 6.2 4.8 8
2012K4 6 4.1 8.4
2013K1 6.5 4.5 9.1
2013K2 6.1 4.3 8.5
2013K3 6.9 5 9.6
2013K4 7.5 5.2 10.3
2014K1 7.7 5.5 10.6
2014K2 6.6 4.7 9
2014K3 6.9 5.5 8.8
2014K4 6.7 5.2 8.7
2015K1 6.9 5 9.1
2015K2 5.8 3.7 8.2
2015K3 6.5 4.3 9.2
2015K4 6.1 4.2 8.3
2016K1 6.7 4.7 9.1
2016K2 6.4 4.1 9.1
2016K3 6.5 4.6 8.9
2016K4 6.7 4.8 9.1
2017K1 7.3 5.1 9.9
2017K2 6.8 4.5 9.5
2017K3 6.8 5.3 8.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.6 12.6 23.1 27.8 2.6 1.7 6.2 3.7
2008 8.4 13.3 22.4 28.9 2.8 1.8 6.9 3.2
2009 8 15.1 22.5 28.6 2.8 2.1 5.7 3.1
2010 7.9 15.8 22.4 28.2 2.9 2.7 6.1 2.5
2011 8 15.6 22.2 28.1 3 2.4 6.5 2.9
2012 7.9 17.1 21.7 30.1 2.7 2.4 6.4 2.6
2013 7.5 16.5 22.3 27.9 2.3 2 6.5 2.9
2014 7.1 18.1 23.1 27.1 2.4 2.1 6.2 2.5
2015 7 18.6 24.3 23.9 2.5 2.1 6.3 2.8
2016 7.2 18.9 25.2 23.2 3.1 1.5 5.9 3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.