3595_0811
3595_0811
kommunefakta
2018-02-21T16:10:00.000Z
no
Siljan kommune

Kommunefakta

Siljan - 0811 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 349 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 65 45
5-9 år 94 63
10-14 år 73 69
15-19 år 90 68
20-24 år 71 62
25-29 år 62 73
30-34 år 56 66
35-39 år 70 77
40-44 år 82 80
45-49 år 97 77
50-54 år 79 83
55-59 år 83 84
60-64 år 79 76
65-69 år 53 60
70-74 år 67 67
75-79 år 31 36
80-84 år 29 33
85-89 år 13 20
90-94 år 8 10
95-99 år 2 3
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 8 4 9 5 25 5 6 0 0
2017 3 9 6 8 5 25 6 6 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Siljan
Selveier 88
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 11.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Siljan
Jordbruk, skogbruk og fiske 30
Sekundærnæringer 268
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 408
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 72
Undervisning 83
Helse- og sosialtjenester 271
Personlig tjenesteyting 41

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 165000 355000 497000 269000
2006 179000 385000 522000 297000
2007 188000 417000 560000 315000
2008 208000 447000 588000 329000
2009 212000 460000 597000 336000
2010 219000 471000 630000 344000
2011 229000 517000 650000 356000
2012 240000 546000 664000 353000
2013 245000 569000 696000 378000
2014 257000 580000 712000 388000
2015 267000 593000 732000 387000
2016 262000 608000 757000 393000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Siljan
Grunnskolenivå 512
Videregående skole-nivå 898
Universitets- og høgskolenivå kort 381
Universitets- og høgskolenivå lang 68
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 5

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Siljan
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 24.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 8.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 13.3

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.5 3.4 5.9
2010K3 5.6 3.8 7.9
2010K4 5.8 3.7 8.4
2011K1 6.5 4.7 8.9
2011K2 5.8 4.1 8
2011K3 5.8 4.9 7.1
2011K4 5.6 5.2 6.1
2012K1 5.3 4.8 6.2
2012K2 5.4 4.2 7
2012K3 7 6.1 8.3
2012K4 6.2 5.5 7.2
2013K1 5.3 4.1 6.8
2013K2 5.4 4.5 6.6
2013K3 6.4 5.6 7.5
2013K4 6.4 5.1 8.2
2014K1 5.6 4.4 7.3
2014K2 5.1 3.6 7.2
2014K3 4.8 3.4 6.7
2014K4 5.2 4.3 6.4
2015K1 6.3 5.6 7.2
2015K2 5.7 4.4 7.3
2015K3 5.9 3.9 8.4
2015K4 5.2 3.5 7.2
2016K1 5.3 4.1 6.5
2016K2 4.7 2.8 7
2016K3 5 2.7 7.9
2016K4 6.4 4.4 8.9
2017K1 6.5 4.7 8.6
2017K2 5.9 4.3 7.8
2017K3 5.9 4.7 7.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.1 10.7 29.7 23.8 3.6 1.6 4.9 2.5
2008 9.7 11 28.2 25 3.1 2.1 4.8 2.4
2009 9.9 11.1 27.2 24.8 2.8 1.8 4.5 2.3
2010 10.5 13.6 28.6 26.6 3.4 1.3 4.1 2
2011 10.4 13.1 26.3 25.8 3.2 1.4 4 2.3
2012 9.2 13.8 26.1 29.2 3.9 2 3.7 2.4
2013 9 13.2 24 27.8 3.9 1.9 4.1 2.9
2014 9.6 13.6 25.4 28.5 3.5 1.8 5.2 2.7
2015 9.8 12.6 25.3 25.8 3.6 2.4 6 2.4
2016 9.8 12.2 25.5 26.3 4.6 2 5.6 2.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.