3595_1441
3595_1441
kommunefakta
2018-02-25T22:20:00.000Z
no
Selje kommune

Kommunefakta

Selje - 1441 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 757 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 73 64
5-9 år 63 72
10-14 år 75 84
15-19 år 88 100
20-24 år 94 88
25-29 år 78 57
30-34 år 45 64
35-39 år 77 76
40-44 år 81 58
45-49 år 86 84
50-54 år 94 95
55-59 år 110 95
60-64 år 115 108
65-69 år 106 90
70-74 år 76 65
75-79 år 55 56
80-84 år 34 51
85-89 år 14 42
90-94 år 9 19
95-99 år 2 14
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 12 35 9 41 0 5 14 0 0 0
2017 13 39 11 37 0 5 14 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Selje
Selveier 87.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 12.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Selje
Jordbruk, skogbruk og fiske 144
Sekundærnæringer 404
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 339
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 58
Undervisning 101
Helse- og sosialtjenester 284
Personlig tjenesteyting 30

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 149000 330000 490000 253000
2006 157000 349000 522000 260000
2007 178000 382000 557000 292000
2008 189000 412000 610000 315000
2009 199000 422000 618000 315000
2010 210000 443000 654000 341000
2011 227000 468000 694000 345000
2012 242000 504000 723000 368000
2013 253000 513000 757000 420000
2014 265000 536000 789000 422000
2015 258000 556000 814000 422000
2016 257000 554000 834000 423000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Selje
Grunnskolenivå 791
Videregående skole-nivå 1005
Universitets- og høgskolenivå kort 372
Universitets- og høgskolenivå lang 69
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Selje
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 49.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 9.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 31.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.2 5.1 5.3
2010K3 6.7 6.8 6.6
2010K4 6.3 5.6 7.2
2011K1 6.9 5.8 8.5
2011K2 5.7 4.7 7.2
2011K3 6.2 5.1 7.7
2011K4 5.3 4.1 7
2012K1 5.9 5.1 7.1
2012K2 6.5 5.8 7.5
2012K3 7.4 6.8 8.2
2012K4 6.6 6.3 7.1
2013K1 7.4 7 8
2013K2 5.3 4.6 6.3
2013K3 7.3 6.3 8.8
2013K4 6.4 5.5 7.7
2014K1 7 5.2 9.4
2014K2 6.8 4.7 9.8
2014K3 7.1 5 10.2
2014K4 5.9 4.3 8.2
2015K1 5.3 3.1 8.3
2015K2 5 3.5 7
2015K3 5.1 3.6 7.1
2015K4 5.9 4.9 7.3
2016K1 5.3 4.6 6.3
2016K2 4.8 4.2 5.6
2016K3 6.1 5.7 6.5
2016K4 5.3 4.7 6.1
2017K1 5.1 5.2 5
2017K2 4.5 4.8 4.2
2017K3 5 4.7 5.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.4 7 23.6 35.6 1 1.2 2.7 1.6
2008 9.1 6.9 23.8 35.8 1.1 1.2 4.2 1.4
2009 8.3 7.2 23.4 34.7 1.8 1.1 4.4 1.6
2010 9 7.6 22.6 35.6 1.4 1.3 3.7 1.9
2011 9.3 6.7 22.5 36.2 1.2 1.5 4.2 1.3
2012 9.7 6.9 21.1 39.3 1.4 1.8 4.1 1.3
2013 8.5 6.5 20.7 38.9 1.3 1.8 4.4 0.9
2014 9.6 6.9 20.3 40.7 1.5 2 4.3 0.9
2015 8.6 6.7 20.1 37.8 2.2 2.2 4.8 0.7
2016 8.4 7 20.3 39.2 3 1.9 5 0.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.