3595_1664
3595_1664
kommunefakta
2018-02-24T22:42:00.000Z
no
Selbu kommune

Kommunefakta

Selbu - 1664 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 093 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 0 0
5-9 år 0 0
10-14 år 0 0
15-19 år 0 0
20-24 år 0 0
25-29 år 0 0
30-34 år 0 0
35-39 år 0 0
40-44 år 0 0
45-49 år 0 0
50-54 år 0 0
55-59 år 0 0
60-64 år 0 0
65-69 år 0 0
70-74 år 0 0
75-79 år 0 0
80-84 år 0 0
85-89 år 0 0
90-94 år 0 0
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 10 16 71 14 25 0 6 9 0 0
2017 11 8 73 14 37 0 9 7 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Selbu (-2017)
Selveier 83.4
Andels- / aksjeeier 0.7
Leier 15.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Selbu (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 131
Sekundærnæringer 616
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 594
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 106
Undervisning 166
Helse- og sosialtjenester 381
Personlig tjenesteyting 42

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 154000 333000 467000 266000
2006 160000 343000 496000 282000
2007 176000 392000 537000 301000
2008 196000 431000 575000 327000
2009 204000 428000 576000 328000
2010 210000 455000 610000 326000
2011 221000 493000 637000 355000
2012 228000 512000 664000 380000
2013 242000 523000 691000 380000
2014 259000 552000 707000 389000
2015 264000 566000 726000 397000
2016 271000 568000 737000 396000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Selbu (-2017)
Grunnskolenivå 929
Videregående skole-nivå 1605
Universitets- og høgskolenivå kort 612
Universitets- og høgskolenivå lang 120
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 15

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Selbu (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 10
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 19.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 28.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 2.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.4 5.6 7.6
2010K3 6.4 4.8 8.6
2010K4 6.5 5.5 7.9
2011K1 7 5.6 9
2011K2 6 4.3 8.3
2011K3 6.7 4.7 9.5
2011K4 6.6 4.8 9.1
2012K1 6.6 5.5 8.1
2012K2 5.8 5.4 6.4
2012K3 5.8 5.5 6.3
2012K4 5.9 4.6 7.7
2013K1 6.9 5 9.5
2013K2 6.9 5.1 9.4
2013K3 6.7 5.1 8.9
2013K4 6.7 5.5 8.2
2014K1 7.5 6.5 9
2014K2 6.2 5.6 6.9
2014K3 6.4 5.7 7.4
2014K4 6 5.2 7.3
2015K1 6.4 4.6 8.7
2015K2 6 3.8 8.8
2015K3 6.2 5 7.8
2015K4 5.7 5.2 6.5
2016K1 5.4 4.8 6.1
2016K2 5.6 4.9 6.5
2016K3 6.3 5.2 7.7
2016K4 5.9 4.3 7.9
2017K1 6.4 5.2 8
2017K2 6.1 5.3 7.1
2017K3 6 5 7.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 11.2 9.2 20.9 31.4 1.8 1.1 5 3.3
2008 11.8 9.8 20.2 32.2 2.2 1.1 5.4 3.6
2009 9.8 9.8 20.4 33 1.5 0.9 5.3 3.3
2010 8.8 10.5 20.2 34.2 1.8 1.1 5.4 3.4
2011 8.6 10.8 18.7 33.3 1.5 1.7 3.9 3.6
2012 9.4 11.5 18.9 34.8 1.5 1.7 4.1 3.4
2013 8.4 10.4 18.6 34.1 1.6 1.8 4.2 3.7
2014 9 10.5 19.2 35.7 1.7 1.9 4.4 3.8
2015 8.9 9.5 19.2 33.7 2.6 1.8 4.7 3.1
2016 8.5 9.3 19.2 33.9 3.2 1.5 4.4 3.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.