3595_0517
3595_0517
kommunefakta
2018-02-18T05:58:00.000Z
no
Sel kommune

Kommunefakta

Sel - 0517 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 880 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 116 136
5-9 år 176 137
10-14 år 162 167
15-19 år 203 196
20-24 år 204 162
25-29 år 162 114
30-34 år 120 139
35-39 år 166 127
40-44 år 190 209
45-49 år 227 194
50-54 år 207 195
55-59 år 212 229
60-64 år 211 194
65-69 år 208 204
70-74 år 163 163
75-79 år 104 130
80-84 år 77 99
85-89 år 49 84
90-94 år 21 44
95-99 år 6 9
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 6 26 38 10 54 61 3 6 0 0
2017 7 25 43 11 38 57 4 8 3 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sel
Selveier 79.9
Andels- / aksjeeier 2.6
Leier 17.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sel
Jordbruk, skogbruk og fiske 118
Sekundærnæringer 602
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 941
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 110
Undervisning 249
Helse- og sosialtjenester 629
Personlig tjenesteyting 67

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 155000 329000 463000 276000
2006 164000 346000 483000 282000
2007 179000 375000 524000 305000
2008 196000 402000 566000 325000
2009 199000 413000 574000 315000
2010 207000 422000 596000 319000
2011 216000 457000 623000 332000
2012 224000 483000 647000 360000
2013 231000 488000 671000 357000
2014 239000 509000 677000 386000
2015 246000 515000 682000 388000
2016 250000 531000 706000 380000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sel
Grunnskolenivå 1617
Videregående skole-nivå 2285
Universitets- og høgskolenivå kort 764
Universitets- og høgskolenivå lang 168
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 19

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sel
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 16.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 22
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 19.6

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.9 5.9 5.8
2010K3 7.3 6.6 8
2010K4 7 6 8.2
2011K1 6.8 5.6 8.3
2011K2 6 4.8 7.6
2011K3 6.5 5.3 8.3
2011K4 6 5.3 7.1
2012K1 7.3 7 7.6
2012K2 6.1 5.4 6.9
2012K3 6.5 5.8 7.4
2012K4 6.8 6.2 7.6
2013K1 7.3 6.9 7.7
2013K2 5.9 5.1 6.8
2013K3 5.6 4.8 6.7
2013K4 6.4 5.2 7.8
2014K1 7.1 6.3 8.1
2014K2 6.1 5.6 6.8
2014K3 5.5 5.2 5.8
2014K4 5.1 4.1 6.5
2015K1 6 4.7 7.6
2015K2 5.1 4.2 6.2
2015K3 4.9 3.9 6
2015K4 5.1 3.8 6.6
2016K1 5.4 4.2 6.8
2016K2 4.5 3.5 5.7
2016K3 5.1 4.3 6.1
2016K4 4.8 3.8 6
2017K1 5.3 3.8 7
2017K2 4.5 3.4 5.7
2017K3 5.2 3.6 7.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.6 8 18.9 30.3 3.5 4.5 5.2 3.8
2008 8.2 7 19.9 30.1 3.6 3.7 5.9 3.8
2009 7.1 7.4 19.4 30.1 3.7 3.9 5.7 3.8
2010 6.4 7.9 20.2 30.2 3.5 4.2 6 4.3
2011 6.2 6.8 17.6 32.8 2.8 1.7 5.6 4.6
2012 6.3 7.1 17.6 35.4 2.9 1.9 5.6 4.6
2013 6 6.8 17.9 31.5 3.7 2.1 5.2 4.3
2014 5.3 7.1 17.3 33.3 4.3 2.1 5.2 3.7
2015 5.6 6.9 16.8 32.2 4.5 2 5.1 4
2016 5.4 6.8 15.8 31.2 4.8 2.2 5.9 3.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.