3595_0822
3595_0822
kommunefakta
2018-02-25T14:31:00.000Z
no
Sauherad kommune

Kommunefakta

Sauherad - 0822 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 359 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 108 104
5-9 år 133 117
10-14 år 125 126
15-19 år 138 128
20-24 år 140 115
25-29 år 148 122
30-34 år 105 131
35-39 år 125 109
40-44 år 127 128
45-49 år 148 151
50-54 år 179 172
55-59 år 146 139
60-64 år 158 144
65-69 år 137 132
70-74 år 125 123
75-79 år 75 78
80-84 år 51 62
85-89 år 24 40
90-94 år 15 22
95-99 år 0 8
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 16 43 26 23 43 19 6 22 3 0
2017 16 41 25 22 32 21 7 22 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sauherad
Selveier 82.6
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 16.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sauherad
Jordbruk, skogbruk og fiske 108
Sekundærnæringer 513
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 580
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 97
Undervisning 203
Helse- og sosialtjenester 430
Personlig tjenesteyting 62

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 165000 363000 470000 279000
2006 180000 375000 488000 286000
2007 193000 408000 536000 304000
2008 208000 456000 586000 313000
2009 212000 467000 584000 309000
2010 217000 485000 598000 308000
2011 228000 508000 623000 318000
2012 234000 540000 650000 325000
2013 242000 551000 660000 327000
2014 250000 573000 690000 335000
2015 248000 584000 695000 374000
2016 253000 600000 712000 388000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sauherad
Grunnskolenivå 1029
Videregående skole-nivå 1515
Universitets- og høgskolenivå kort 728
Universitets- og høgskolenivå lang 206
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 22

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sauherad
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern -3.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 8.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 12.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 44.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 4.6

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.8 5.9 7.9
2010K3 8.1 7.2 9.4
2010K4 7 5.9 8.6
2011K1 7.2 6.5 8.2
2011K2 6.8 5.7 8.3
2011K3 7.1 6.1 8.4
2011K4 6.8 5.3 8.6
2012K1 6.6 5.2 8.5
2012K2 6.5 5.4 8
2012K3 6 5.1 7.3
2012K4 7 6.1 8.3
2013K1 7.8 6.8 9.2
2013K2 7.1 5.3 9.5
2013K3 6.3 5.5 7.5
2013K4 7.2 6.6 7.9
2014K1 8.2 7.6 9
2014K2 6.6 5.5 8.3
2014K3 6 4.9 7.7
2014K4 5.9 4.6 7.7
2015K1 7.1 5.5 9.1
2015K2 6.3 5.1 7.9
2015K3 6.3 5.2 7.7
2015K4 6.1 4.9 7.5
2016K1 6.5 5.9 7.3
2016K2 5.5 5.2 5.9
2016K3 6.1 5.4 7
2016K4 6.1 5.4 7
2017K1 6.8 6.1 7.7
2017K2 6.4 5.7 7.3
2017K3 6.7 6.1 7.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.3 7.4 24.6 25.6 4.8 4.5 6.2 3.4
2008 7.6 8.6 24 26.1 4.5 4.2 6.3 2.9
2009 7.1 8.6 22.9 27.3 5.1 4.2 5.8 2.5
2010 7.3 8.7 23 28.8 5.9 4.2 6.5 2.5
2011 7.3 8.4 22 28.8 6.2 4.2 6.8 2.3
2012 7.3 8.9 21.8 30.1 6.4 4.4 6.8 2.2
2013 7.1 8.4 20.5 30.8 5.7 4.6 5.8 2
2014 6.7 8.5 19.1 31.6 6.6 5.4 6.8 1.9
2015 7.8 8.4 19.7 30.8 7.1 5.3 6.2 1.7
2016 7.3 8.4 19.4 31.6 7.2 6 6.1 1.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.