3595_1135
3595_1135
kommunefakta
2018-02-25T22:26:00.000Z
no
Sauda kommune

Kommunefakta

Sauda - 1135 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 663 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 120 110
5-9 år 159 138
10-14 år 133 153
15-19 år 133 135
20-24 år 148 142
25-29 år 126 119
30-34 år 139 125
35-39 år 142 127
40-44 år 146 144
45-49 år 141 137
50-54 år 162 149
55-59 år 170 154
60-64 år 184 151
65-69 år 119 124
70-74 år 121 113
75-79 år 69 96
80-84 år 64 84
85-89 år 60 73
90-94 år 11 33
95-99 år 3 3
100 år eller eldre 1 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 7 60 24 12 20 61 18 0 3 0
2017 7 61 23 13 23 65 22 5 3 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sauda
Selveier 87.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 12.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sauda
Jordbruk, skogbruk og fiske 38
Sekundærnæringer 812
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 473
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 101
Undervisning 214
Helse- og sosialtjenester 504
Personlig tjenesteyting 61

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 166000 327000 521000 262000
2006 177000 357000 541000 276000
2007 189000 397000 573000 308000
2008 214000 439000 635000 345000
2009 219000 448000 631000 348000
2010 231000 465000 676000 363000
2011 237000 491000 700000 353000
2012 246000 526000 720000 364000
2013 258000 535000 757000 374000
2014 266000 566000 786000 391000
2015 269000 581000 782000 411000
2016 274000 585000 801000 410000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sauda
Grunnskolenivå 1066
Videregående skole-nivå 1836
Universitets- og høgskolenivå kort 696
Universitets- og høgskolenivå lang 140
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 19

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sauda
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern -0.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 42.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 21
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0.9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.6 3.9 5.5
2010K3 5.2 4.2 6.5
2010K4 5.4 4.2 7
2011K1 5.2 4 6.9
2011K2 4.8 3.4 6.8
2011K3 5.2 4.5 6.4
2011K4 4.9 4 6.1
2012K1 4.7 3.8 6.1
2012K2 4.5 3.9 5.3
2012K3 4.9 4.3 5.7
2012K4 4.8 3.9 6.1
2013K1 4.9 3.8 6.4
2013K2 3.8 2.7 5.3
2013K3 4 3.1 5.3
2013K4 4 3.3 5
2014K1 4.4 3.3 6
2014K2 4.2 3.4 5.5
2014K3 4.6 4.2 5
2014K4 4.2 3.2 5.6
2015K1 4 3.2 4.9
2015K2 3.7 2.9 4.8
2015K3 4.6 3.7 5.7
2015K4 5.2 4.2 6.5
2016K1 5.5 5 6.2
2016K2 5.2 4.4 6.1
2016K3 5.4 5 5.9
2016K4 5.1 4.1 6.4
2017K1 5.2 4.1 6.7
2017K2 4.6 3.4 6.1
2017K3 4.5 3.6 5.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.2 7.4 17.1 35 1.9 1.8 5.4 4
2008 7.3 7.3 16.1 35 2 2.7 4.7 3.9
2009 6.8 8.5 15.6 36.5 2.5 2.1 4.3 3.9
2010 6.3 8.5 15.7 35 3.4 1.9 4.6 3.9
2011 7.4 8.1 16 34.1 4.4 2.3 4.6 3.9
2012 8 8.7 16.7 35.8 5 2.4 4.2 4.1
2013 7.7 8.5 15.6 36.5 4.1 2.6 4.1 3.8
2014 7.7 8.6 15.2 38.4 4.2 2.6 4 3.5
2015 6.4 8.5 15.2 35.2 4.3 2.7 4.3 3.7
2016 5.8 8.7 15.9 35.7 4.5 2.9 4.5 4.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.