3595_1135
3595_1135
kommunefakta
2017-11-21T16:39:00.000Z
no
Sauda kommune

Kommunefakta

Sauda - 1135 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

4 669 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 139 121
5-9 år 148 150
10-14 år 136 147
15-19 år 153 152
20-24 år 151 146
25-29 år 134 134
30-34 år 143 125
35-39 år 140 139
40-44 år 146 134
45-49 år 145 142
50-54 år 169 155
55-59 år 165 152
60-64 år 175 139
65-69 år 133 129
70-74 år 105 115
75-79 år 60 91
80-84 år 74 87
85-89 år 53 78
90-94 år 15 29
95-99 år 6 2
100 år eller eldre 0 3

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 7 60 24 12 20 61 18 0 3 0
2017 7 61 23 13 23 65 22 5 3 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  41 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  64 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  78 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -46 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Sauda
Selveier 87.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 12.3

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Sauda
Jordbruk, skogbruk og fiske 38
Sekundærnæringer 812
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 473
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 101
Undervisning 214
Helse- og sosialtjenester 504
Personlig tjenesteyting 61

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 166000 327000 521000 262000
2006 177000 357000 541000 276000
2007 189000 397000 573000 308000
2008 214000 439000 635000 345000
2009 219000 448000 631000 348000
2010 231000 465000 676000 363000
2011 237000 491000 700000 353000
2012 246000 526000 720000 364000
2013 258000 535000 757000 374000
2014 266000 566000 786000 391000
2015 269000 581000 782000 411000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Sauda
Grunnskolenivå 1066
Videregående skole-nivå 1836
Universitets- og høgskolenivå kort 696
Universitets- og høgskolenivå lang 140
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 19

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 715 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Sauda
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern -0.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 42.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 21
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0.9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 4.5 3.6 5.8
2010K2 4.6 3.9 5.5
2010K3 5.2 4.2 6.5
2010K4 5.4 4.2 7
2011K1 5.2 4 6.9
2011K2 4.8 3.4 6.8
2011K3 5.2 4.5 6.4
2011K4 4.9 4 6.1
2012K1 4.7 3.8 6.1
2012K2 4.5 3.9 5.3
2012K3 4.9 4.3 5.7
2012K4 4.8 3.9 6.1
2013K1 4.9 3.8 6.4
2013K2 3.8 2.7 5.3
2013K3 4 3.1 5.3
2013K4 4 3.3 5
2014K1 4.4 3.3 6
2014K2 4.2 3.4 5.5
2014K3 4.6 4.2 5
2014K4 4.2 3.2 5.6
2015K1 4 3.2 4.9
2015K2 3.7 2.9 4.8
2015K3 4.6 3.7 5.7
2015K4 5.2 4.2 6.5
2016K1 5.5 5 6.2
2016K2 5.2 4.4 6.1
2016K3 5.4 5 5.9
2016K4 5.1 4.1 6.4
2017K1 5.2 4.1 6.7
2017K2 4.6 3.4 6.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

0,9 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.2 7.4 17.1 35 1.9 1.8 5.4 4
2008 7.3 7.3 16.1 35 2 2.7 4.7 3.9
2009 6.8 8.5 15.6 36.5 2.5 2.1 4.3 3.9
2010 6.3 8.5 15.7 35 3.4 1.9 4.6 3.9
2011 7.4 8.1 16 34.1 4.4 2.3 4.6 3.9
2012 8 8.7 16.7 35.8 5 2.4 4.2 4.1
2013 7.7 8.5 15.6 36.5 4.1 2.6 4.1 3.8
2014 7.7 8.6 15.2 38.4 4.2 2.6 4 3.5
2015 6.4 8.5 15.2 35.2 4.3 2.7 4.3 3.7
2016 5.8 8.7 15.9 35.7 4.5 2.9 4.5 4.1

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  77 128 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.