3595_0105
3595_0105
kommunefakta
2017-04-27T05:11:00.000Z
no
Sarpsborg kommune

Kommunefakta

Sarpsborg - 0105 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

55 127 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 1546 1441
5-9 år 1752 1613
10-14 år 1687 1626
15-19 år 1824 1738
20-24 år 1730 1559
25-29 år 1650 1629
30-34 år 1652 1633
35-39 år 1725 1709
40-44 år 1976 1938
45-49 år 2134 1969
50-54 år 1949 1847
55-59 år 1769 1757
60-64 år 1618 1585
65-69 år 1475 1562
70-74 år 1323 1478
75-79 år 780 962
80-84 år 504 691
85-89 år 302 540
90-94 år 113 259
95-99 år 17 61
100 år eller eldre 1 3

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 -4 287 283
1998K4 33 384 417
1999K4 54 263 317
2000K4 -18 553 535
2001K4 77 490 567
2002K4 41 452 493
2003K4 11 397 408
2004K4 -18 349 331
2005K4 31 327 362
2006K4 98 390 478
2007K4 46 422 460
2008K4 147 512 670
2009K4 171 264 436
2010K4 67 594 646
2011K4 100 423 528
2012K4 80 299 363
2013K4 56 306 363
2014K4 18 104 133
2015K4 91 399 486
2016K4 86 370 449

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,1 år

 • Kvinner

  82,8 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,3 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  1 482 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

88,4 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Sarpsborg
Grunnskolenivå 15041
Videregående skole-nivå 18945
Universitets- og høgskolenivå kort 8382
Universitets- og høgskolenivå lang 1684
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 293

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Sarpsborg
Jordbruk, skogbruk og fiske 273
Sekundærnæringer 5788
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 8909
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1297
Undervisning 1724
Helse- og sosialtjenester 5260
Personlig tjenesteyting 847

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 169000 361000 482000 265000
2006 176000 380000 505000 273000
2007 191000 411000 547000 298000
2008 206000 442000 583000 317000
2009 209000 447000 586000 322000
2010 217000 462000 605000 331000
2011 227000 485000 630000 343000
2012 235000 506000 653000 353000
2013 243000 524000 676000 361000
2014 252000 542000 698000 372000
2015 256000 560000 710000 378000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.5 9.8 22.8 33.3 5.3 2.6 4.4 2.5
2008 5.4 10.1 22.6 34.5 4.7 2.5 4 2.8
2009 5.2 10.5 22.6 32.8 5.2 2.5 4 2.7
2010 5.9 11 21.8 32.3 5.9 2.8 4.1 2.8
2011 6.4 10.8 21.1 31.7 5.6 2.9 4.7 2.6
2012 5.6 11.3 20.8 34.9 5.7 3.2 4.2 2.7
2013 5.5 10.4 19.8 34.6 5.5 3.2 4.1 2.7
2014 5.4 12.4 19.6 35.8 5.8 3.3 4 2.8
2015 5.2 11.7 19.7 33.6 5.7 3.4 4.3 2.7
2016 5.3 11.5 19.6 34.6 5.4 3.8 4 3.3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  60 535 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.