3595_0105
3595_0105
kommunefakta
2017-11-17T20:15:00.000Z
no
Sarpsborg kommune

Kommunefakta

Sarpsborg - 0105 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

55 421 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 1546 1441
5-9 år 1752 1613
10-14 år 1687 1626
15-19 år 1824 1738
20-24 år 1730 1559
25-29 år 1650 1629
30-34 år 1652 1633
35-39 år 1725 1709
40-44 år 1976 1938
45-49 år 2134 1969
50-54 år 1949 1847
55-59 år 1769 1757
60-64 år 1618 1585
65-69 år 1475 1562
70-74 år 1323 1478
75-79 år 780 962
80-84 år 504 691
85-89 år 302 540
90-94 år 113 259
95-99 år 17 61
100 år eller eldre 1 3

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 471 209 1416 140 44 503 209 1119 153 275
2017 463 211 1447 143 63 529 225 1168 146 281

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  558 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  472 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  370 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  87 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Sarpsborg
Selveier 68.1
Andels- / aksjeeier 16.3
Leier 15.6

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Sarpsborg
Jordbruk, skogbruk og fiske 258
Sekundærnæringer 5820
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 8787
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1304
Undervisning 1719
Helse- og sosialtjenester 5433
Personlig tjenesteyting 833

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 169000 361000 482000 265000
2006 176000 380000 505000 273000
2007 191000 411000 547000 298000
2008 206000 442000 583000 317000
2009 209000 447000 586000 322000
2010 217000 462000 605000 331000
2011 227000 485000 630000 343000
2012 235000 506000 653000 353000
2013 243000 524000 676000 361000
2014 252000 542000 698000 372000
2015 256000 560000 710000 378000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Sarpsborg
Grunnskolenivå 15006
Videregående skole-nivå 18024
Universitets- og høgskolenivå kort 8670
Universitets- og høgskolenivå lang 1770
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 298

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 811 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Sarpsborg
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 15
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 24.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 12.1

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,1 år

 • Kvinner

  82,8 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 7.3 6.1 8.8
2010K2 7.3 5.8 9.6
2010K3 7.5 6.4 8.9
2010K4 7.2 5.9 8.9
2011K1 7.5 6.3 9
2011K2 6.9 5.7 8.5
2011K3 7.2 6.1 8.7
2011K4 6.5 5.4 8
2012K1 6.9 5.9 8.2
2012K2 6.3 5.4 7.6
2012K3 7 6 8.3
2012K4 7 5.8 8.6
2013K1 7.4 6.1 9.1
2013K2 6.5 5.1 8.2
2013K3 6.8 5.7 8.2
2013K4 6.9 5.6 8.4
2014K1 6.9 5.6 8.5
2014K2 6.5 5.2 8.2
2014K3 7.1 5.9 8.6
2014K4 6.8 5.6 8.3
2015K1 7 5.6 8.7
2015K2 6.4 4.9 8.2
2015K3 6.8 5.5 8.3
2015K4 6.5 5.4 7.8
2016K1 6.6 5.4 7.9
2016K2 6.1 5 7.5
2016K3 6.5 5.7 7.6
2016K4 6.4 5.3 7.7
2017K1 6.5 5.2 8.2
2017K2 6.1 4.9 7.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.5 9.8 22.8 33.3 5.3 2.6 4.4 2.5
2008 5.4 10.1 22.6 34.5 4.7 2.5 4 2.8
2009 5.2 10.5 22.6 32.8 5.2 2.5 4 2.7
2010 5.9 11 21.8 32.3 5.9 2.8 4.1 2.8
2011 6.4 10.8 21.1 31.7 5.6 2.9 4.7 2.6
2012 5.6 11.3 20.8 34.9 5.7 3.2 4.2 2.7
2013 5.5 10.4 19.8 34.6 5.5 3.2 4.1 2.7
2014 5.4 12.4 19.6 35.8 5.8 3.3 4 2.8
2015 5.2 11.7 19.7 33.6 5.7 3.4 4.3 2.7
2016 5.3 11.5 19.6 34.6 5.4 3.8 4 3.3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  60 535 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.