3595_1242
3595_1242
kommunefakta
2018-02-25T22:22:00.000Z
no
Samnanger kommune

Kommunefakta

Samnanger - 1242 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 463 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 76 60
5-9 år 85 72
10-14 år 68 63
15-19 år 76 72
20-24 år 84 58
25-29 år 54 81
30-34 år 69 59
35-39 år 81 69
40-44 år 84 71
45-49 år 86 59
50-54 år 79 79
55-59 år 104 91
60-64 år 79 87
65-69 år 95 84
70-74 år 73 62
75-79 år 37 34
80-84 år 20 35
85-89 år 17 27
90-94 år 9 16
95-99 år 1 7
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 4 16 42 12 16 0 8 0 0 0
2017 4 16 44 12 16 0 6 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Samnanger
Selveier 87
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Samnanger
Jordbruk, skogbruk og fiske 28
Sekundærnæringer 366
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 324
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 59
Undervisning 91
Helse- og sosialtjenester 269
Personlig tjenesteyting 37

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 156000 378000 500000 266000
2006 165000 387000 533000 266000
2007 180000 428000 575000 312000
2008 199000 465000 615000 371000
2009 208000 480000 619000 337000
2010 218000 482000 646000 355000
2011 227000 528000 667000 342000
2012 234000 529000 713000 346000
2013 245000 570000 737000 359000
2014 258000 573000 766000 387000
2015 270000 577000 798000 378000
2016 262000 574000 783000 362000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Samnanger
Grunnskolenivå 553
Videregående skole-nivå 932
Universitets- og høgskolenivå kort 354
Universitets- og høgskolenivå lang 81
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Samnanger
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 13
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 27.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1.6

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.3 4.7 6.2
2010K3 6.2 5.2 7.5
2010K4 7.1 5.2 9.6
2011K1 6.7 5.3 8.4
2011K2 6.2 4.5 8.5
2011K3 5.8 4.6 7.4
2011K4 5.3 4.2 6.8
2012K1 6.8 6.2 7.7
2012K2 6.5 5.4 8.1
2012K3 6.6 5.1 8.8
2012K4 6.7 5.4 8.5
2013K1 7.4 5.9 9.6
2013K2 6.4 4.9 8.6
2013K3 6.4 4.7 9
2013K4 5.6 4.9 6.7
2014K1 6.4 5.7 7.4
2014K2 6.3 5.6 7.2
2014K3 5.7 4.6 7.2
2014K4 5.1 3.9 6.7
2015K1 6.7 6.2 7.5
2015K2 5.7 5.3 6.2
2015K3 6.7 5.5 8.4
2015K4 6.8 4.7 9.8
2016K1 6.8 4.9 9.5
2016K2 5.7 4.1 8
2016K3 6.2 5.5 7.3
2016K4 5.8 5.8 5.9
2017K1 5.4 3.9 7.6
2017K2 6.2 4.5 8.4
2017K3 5.5 4.3 7.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.5 7.5 25.4 35.8 2.4 2.3 2.5 2.2
2008 7.3 8.6 25.3 37.1 2.4 1.9 3.3 2.5
2009 7.3 10.7 23.8 35.8 2.4 1.7 2.5 2.5
2010 7.5 11 22.6 34.9 3.4 1.7 3.4 2.1
2011 8 12 19.4 35 3.9 2.4 2.6 2.7
2012 7.8 12.6 20.5 35 2.8 2.8 2.7 2.2
2013 8.2 12.4 20.4 36 2.4 3.7 2.7 2.3
2014 8.1 11.8 20.5 36.5 2.2 3.4 2.7 2.2
2015 7.9 11.5 20.8 35.6 2.1 3.4 2.6 2.4
2016 8.3 11.1 20.6 34.1 2.5 4.7 3.3 2.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.