3595_1242
3595_1242
kommunefakta
2017-11-21T16:37:00.000Z
no
Samnanger kommune

Kommunefakta

Samnanger - 1242 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

2 467 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 78 84
5-9 år 83 72
10-14 år 75 64
15-19 år 70 67
20-24 år 77 64
25-29 år 57 84
30-34 år 59 68
35-39 år 92 77
40-44 år 85 67
45-49 år 80 59
50-54 år 91 79
55-59 år 99 88
60-64 år 70 97
65-69 år 102 77
70-74 år 66 58
75-79 år 34 30
80-84 år 20 39
85-89 år 15 28
90-94 år 9 18
95-99 år 1 5
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 4 16 42 12 16 0 8 0 0 0
2017 4 16 44 12 16 0 6 0 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  39 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  21 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  27 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -3 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Samnanger
Selveier 87
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Samnanger
Jordbruk, skogbruk og fiske 28
Sekundærnæringer 366
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 324
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 59
Undervisning 91
Helse- og sosialtjenester 269
Personlig tjenesteyting 37

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 156000 378000 500000 266000
2006 165000 387000 533000 266000
2007 180000 428000 575000 312000
2008 199000 465000 615000 371000
2009 208000 480000 619000 337000
2010 218000 482000 646000 355000
2011 227000 528000 667000 342000
2012 234000 529000 713000 346000
2013 245000 570000 737000 359000
2014 258000 573000 766000 387000
2015 270000 577000 798000 378000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Samnanger
Grunnskolenivå 553
Videregående skole-nivå 932
Universitets- og høgskolenivå kort 354
Universitets- og høgskolenivå lang 81
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 615 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Samnanger
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 13
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 27.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1.6

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.1 4 6.7
2010K2 5.3 4.7 6.2
2010K3 6.2 5.2 7.5
2010K4 7.1 5.2 9.6
2011K1 6.7 5.3 8.4
2011K2 6.2 4.5 8.5
2011K3 5.8 4.6 7.4
2011K4 5.3 4.2 6.8
2012K1 6.8 6.2 7.7
2012K2 6.5 5.4 8.1
2012K3 6.6 5.1 8.8
2012K4 6.7 5.4 8.5
2013K1 7.4 5.9 9.6
2013K2 6.4 4.9 8.6
2013K3 6.4 4.7 9
2013K4 5.6 4.9 6.7
2014K1 6.4 5.7 7.4
2014K2 6.3 5.6 7.2
2014K3 5.7 4.6 7.2
2014K4 5.1 3.9 6.7
2015K1 6.7 6.2 7.5
2015K2 5.7 5.3 6.2
2015K3 6.7 5.5 8.4
2015K4 6.8 4.7 9.8
2016K1 6.8 4.9 9.5
2016K2 5.7 4.1 8
2016K3 6.2 5.5 7.3
2016K4 5.8 5.8 5.9
2017K1 5.4 3.9 7.6
2017K2 6.2 4.5 8.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.5 7.5 25.4 35.8 2.4 2.3 2.5 2.2
2008 7.3 8.6 25.3 37.1 2.4 1.9 3.3 2.5
2009 7.3 10.7 23.8 35.8 2.4 1.7 2.5 2.5
2010 7.5 11 22.6 34.9 3.4 1.7 3.4 2.1
2011 8 12 19.4 35 3.9 2.4 2.6 2.7
2012 7.8 12.6 20.5 35 2.8 2.8 2.7 2.2
2013 8.2 12.4 20.4 36 2.4 3.7 2.7 2.3
2014 8.1 11.8 20.5 36.5 2.2 3.4 2.7 2.2
2015 7.9 11.5 20.8 35.6 2.1 3.4 2.6 2.4
2016 8.3 11.1 20.6 34.1 2.5 4.7 3.3 2.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  80 448 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.