3595_1840
3595_1840
kommunefakta
2017-04-27T05:19:00.000Z
no
Saltdal kommune

Kommunefakta

Saltdal - 1840 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

4 702 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 120 122
5-9 år 143 132
10-14 år 136 113
15-19 år 144 124
20-24 år 132 136
25-29 år 136 117
30-34 år 124 123
35-39 år 138 101
40-44 år 137 137
45-49 år 165 157
50-54 år 196 171
55-59 år 154 134
60-64 år 165 184
65-69 år 192 162
70-74 år 144 140
75-79 år 77 102
80-84 år 61 58
85-89 år 31 41
90-94 år 12 31
95-99 år 2 7
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 0 -51 -51
1998K4 -8 -60 -68
1999K4 -14 -61 -75
2000K4 -26 17 -9
2001K4 -8 -14 -22
2002K4 -19 -16 -35
2003K4 -23 5 -18
2004K4 6 -32 -26
2005K4 -9 -44 -49
2006K4 -19 -44 -63
2007K4 -19 42 22
2008K4 12 3 17
2009K4 0 -34 -35
2010K4 -11 -9 -20
2011K4 12 24 38
2012K4 -15 49 35
2013K4 -26 -29 -55
2014K4 0 43 44
2015K4 6 -41 -34
2016K4 -6 8 2

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79 år

 • Kvinner

  83,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  6,9 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  201 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

94,6 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Saltdal
Grunnskolenivå 1224
Videregående skole-nivå 1814
Universitets- og høgskolenivå kort 738
Universitets- og høgskolenivå lang 130
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 30

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Saltdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 64
Sekundærnæringer 591
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 526
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 106
Undervisning 178
Helse- og sosialtjenester 697
Personlig tjenesteyting 50

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 169000 362000 470000 245000
2006 176000 380000 494000 268000
2007 185000 415000 544000 287000
2008 201000 449000 588000 320000
2009 212000 458000 603000 327000
2010 219000 469000 622000 351000
2011 229000 496000 651000 353000
2012 233000 514000 662000 354000
2013 242000 529000 698000 364000
2014 255000 545000 725000 375000
2015 257000 570000 752000 366000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

%

(Manglende data: Oppgave mangler for Driftsresultat)

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.4 6.9 17.6 43.1 3.5 2.2 3 3.2
2008 7.8 7.4 17.8 44.4 3.7 2.1 3 3.2
2009 7.3 7.4 16.3 41.9 3.9 1.7 2.6 2.9
2010 7.5 7.8 16.4 43.8 3.8 1.7 4.7 2.8
2011 7.7 8 15.8 44 4 1.7 4.5 2.8
2012 7.3 8.6 15.3 47 3.9 2 4.1 3
2013 7 8.3 14.9 45.8 3.8 2.1 4.6 3.1
2014 8.1 8.6 14.6 46.1 3.8 2.5 5.6 2.8
2015 9.9 8.8 14.2 41.4 4.4 2.4 4.2 3
2016

Finansielle nøkkeltall

(Manglende data: Oppgave mangler for Kommunens lånegjeld per innbygger, Oppgave mangler for Kommunens driftsinntekter per innbygger, Oppgave mangler for Kommunens driftsutgifter per innbygger)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.