3595_0627
3595_0627
kommunefakta
2017-04-28T10:07:00.000Z
no
Røyken kommune

Kommunefakta

Røyken - 0627 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

21 931 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 749 670
5-9 år 792 724
10-14 år 750 702
15-19 år 756 749
20-24 år 641 542
25-29 år 530 555
30-34 år 679 681
35-39 år 762 776
40-44 år 846 889
45-49 år 924 858
50-54 år 898 789
55-59 år 664 625
60-64 år 599 567
65-69 år 538 549
70-74 år 459 488
75-79 år 269 313
80-84 år 157 179
85-89 år 67 97
90-94 år 19 56
95-99 år 7 14
100 år eller eldre 0 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 112 201 313
1998K4 108 87 195
1999K4 75 93 168
2000K4 154 193 347
2001K4 115 47 162
2002K4 85 105 190
2003K4 104 34 138
2004K4 118 85 203
2005K4 90 219 314
2006K4 87 135 225
2007K4 88 319 412
2008K4 125 392 518
2009K4 74 78 145
2010K4 60 311 370
2011K4 32 300 330
2012K4 84 396 484
2013K4 101 441 543
2014K4 95 318 417
2015K4 107 347 454
2016K4 120 320 439

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,7 år

 • Kvinner

  83,6 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,5 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  349 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

86,2 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Røyken
Grunnskolenivå 4174
Videregående skole-nivå 7057
Universitets- og høgskolenivå kort 4065
Universitets- og høgskolenivå lang 1426
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 81

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Røyken
Jordbruk, skogbruk og fiske 64
Sekundærnæringer 1979
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4912
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 726
Undervisning 738
Helse- og sosialtjenester 2328
Personlig tjenesteyting 432

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 192000 436000 545000 299000
2006 200000 457000 577000 313000
2007 217000 490000 625000 335000
2008 236000 526000 677000 363000
2009 238000 530000 687000 363000
2010 245000 546000 704000 368000
2011 256000 575000 740000 384000
2012 271000 600000 761000 395000
2013 280000 635000 787000 401000
2014 289000 649000 805000 413000
2015 293000 656000 818000 426000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.4 12.8 26.7 29.2 2.4 2 6.8 2.3
2008 6.7 13.1 27.8 27.8 2.3 2 5.9 2.2
2009 6.3 12.9 27.7 27.3 2.8 2.5 5.9 1.9
2010 6.7 13.5 27.9 26.2 2.8 2.4 6.4 1.9
2011 7.5 15.1 26.9 24.7 3.1 2.6 6 1.9
2012 6.8 14 27.3 26.3 2.9 2.2 5.8 2.1
2013 6.6 13.8 26.9 25.9 3 1.9 5.8 2.2
2014 6.8 13.7 26.1 25.4 3.2 1.9 6.6 2.3
2015 6.3 13.4 25.3 22.9 3.5 2.1 6.4 3
2016 6 12.5 23.9 27.5 3.6 2.1 6.8 1.9

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  22 684 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.