3595_1836
3595_1836
kommunefakta
2018-02-24T23:05:00.000Z
no
Rødøy kommune

Kommunefakta

Rødøy - 1836 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 249 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 24 47
5-9 år 33 31
10-14 år 43 43
15-19 år 60 49
20-24 år 36 34
25-29 år 30 38
30-34 år 32 27
35-39 år 20 21
40-44 år 21 37
45-49 år 61 39
50-54 år 40 37
55-59 år 46 35
60-64 år 49 42
65-69 år 45 37
70-74 år 40 40
75-79 år 22 20
80-84 år 16 19
85-89 år 7 15
90-94 år 3 7
95-99 år 0 3
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 6 0 3 3 0 0 8 0 0 0
2017 3 0 3 3 0 0 6 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Rødøy
Selveier 84.1
Andels- / aksjeeier 0
Leier 15.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Rødøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 105
Sekundærnæringer 80
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 167
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 40
Undervisning 61
Helse- og sosialtjenester 138
Personlig tjenesteyting 9

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 143000 299000 454000 299000
2006 154000 303000 478000 342000
2007 176000 333000 519000
2008 195000 366000 584000 361000
2009 204000 385000 606000 337000
2010 206000 412000 624000 358000
2011 228000 440000 641000 415000
2012 243000 496000 702000 373000
2013 250000 493000 715000 389000
2014 257000 490000 784000 437000
2015 264000 529000 796000 427000
2016 272000 547000 809000 422000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Rødøy
Grunnskolenivå 420
Videregående skole-nivå 380
Universitets- og høgskolenivå kort 151
Universitets- og høgskolenivå lang 19
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Rødøy
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 5.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 28.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 3.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 29.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 3.9

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.6 6.3 7.1
2010K3 7.5 6.5 8.9
2010K4 5.5 4.9 6.3
2011K1 6.6 7.4 5.7
2011K2 4.5 4 5.2
2011K3 6.1 5.3 7.3
2011K4 5.9 4.1 8.2
2012K1 6.2 5 7.7
2012K2 5.7 4.3 7.7
2012K3 6.6 5.5 8
2012K4 6.1 5 7.5
2013K1 6.8 5.6 8.4
2013K2 3.6 2.1 5.6
2013K3 3.3 2.5 4.5
2013K4 3.8 3.4 4.2
2014K1 4.2 3.4 5.3
2014K2 4.3 4.1 4.6
2014K3 5.9 5.9 6
2014K4 5 4.3 6
2015K1 5.9 3.8 8.5
2015K2 4.7 2.5 7.2
2015K3 5.1 3.8 6.7
2015K4 6.3 5.7 7
2016K1 6.1 4.8 7.6
2016K2 4.3 3.7 5
2016K3 5.4 5.8 5
2016K4 5.2 5.4 5
2017K1 5.8 6 5.5
2017K2 5.5 5.4 5.6
2017K3 4.7 4.4 5.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.6 5.2 23.6 38.2 1.7 1.3 5.8 1.7
2008 10.8 4.5 23.1 41.3 1.7 1.2 5.1 1.8
2009 10.1 4.7 23.8 41.1 1.7 0.7 5.1 2
2010 10.6 4.8 23.5 39.5 1.6 0.4 4.9 2
2011 10.7 5.5 23.3 38.8 1.4 0.4 4.9 1.6
2012 11.3 6.3 24.2 37.4 1.6 0.5 4.7 1.8
2013 11.8 6.5 23.5 35.2 2 0.6 4.8 1.5
2014 11.8 7.2 22.9 34.5 1.9 0.9 5.2 1.8
2015 11.2 7.2 21.5 38.2 1.6 0.8 3.9 2.5
2016 14 7.7 21.1 35 1.6 0.6 5.1 2.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.