3595_1632
3595_1632
kommunefakta
2018-02-21T16:13:00.000Z
no
Roan kommune

Kommunefakta

Roan - 1632 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 952 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 23 20
5-9 år 30 17
10-14 år 23 21
15-19 år 27 31
20-24 år 34 36
25-29 år 28 24
30-34 år 19 13
35-39 år 19 22
40-44 år 23 24
45-49 år 39 39
50-54 år 26 33
55-59 år 40 30
60-64 år 39 38
65-69 år 39 30
70-74 år 40 32
75-79 år 20 19
80-84 år 10 16
85-89 år 8 12
90-94 år 7 5
95-99 år 0 3
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 18 30 11 0 0 5 0 0 0
2017 5 16 32 9 0 0 4 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Roan (-2017)
Selveier 75.4
Andels- / aksjeeier 0
Leier 24.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Roan (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 110
Sekundærnæringer 121
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 100
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 20
Undervisning 27
Helse- og sosialtjenester 93
Personlig tjenesteyting 8

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 146000 304000 455000 278000
2006 158000 314000 510000 289000
2007 171000 344000 559000 323000
2008 185000 395000 574000 335000
2009 195000 412000 580000 339000
2010 207000 433000 623000 357000
2011 226000 450000 641000 366000
2012 235000 467000 695000 345000
2013 223000 475000 680000 427000
2014 244000 491000 655000 354000
2015 242000 526000 739000 396000
2016 250000 546000 749000 396000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Roan (-2017)
Grunnskolenivå 310
Videregående skole-nivå 352
Universitets- og høgskolenivå kort 108
Universitets- og høgskolenivå lang 27
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 4

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Roan (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 36.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 42.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5 3.2 7
2010K3 5.9 3.9 8.1
2010K4 5.4 2.5 8.7
2011K1 6.2 3.9 8.9
2011K2 8.1 6.6 10
2011K3 7.2 5.7 9
2011K4 4.4 4.6 4.2
2012K1 7 7.3 6.7
2012K2 5.9 6 5.8
2012K3 5.7 5.5 6.1
2012K4 4.8 3.6 6.3
2013K1 7.5 5.4 9.9
2013K2 6.9 4.4 9.8
2013K3 7.8 6.6 9.3
2013K4 5.5 4.4 6.7
2014K1 6.4 7.1 5.6
2014K2 6.2 7.6 4.6
2014K3 6.5 4.5 9
2014K4 6.2 5 7.7
2015K1 7.7 5.7 9.9
2015K2 6.1 3.9 8.7
2015K3 6.7 5.2 8.5
2015K4 7.7 6.4 9.2
2016K1 6.8 5.2 8.7
2016K2 8.6 7.1 10.2
2016K3 9.4 8.6 10.2
2016K4 8.4 6.7 10.2
2017K1 7.5 6.6 8.6
2017K2 6.8 5.6 8.3
2017K3 6.2 4.5 8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 13.7 5.2 22.3 30.4 1.7 0.9 7.2 1.6
2008 13.3 5.7 23.8 30.7 1.9 1.2 5.7 1.5
2009 12.7 5.8 23.4 29 1.9 1 6.5 1.3
2010 13.1 5.8 21.1 30.2 2.5 1.2 7.5 1.8
2011 12.9 5.7 21.2 30.7 2.8 1.1 5.7 1.7
2012 12.7 5.4 19.9 32.9 2.2 1.1 7.8 1.3
2013 12.4 6 19.3 31 1.8 2.1 7.3 1.1
2014 13.3 7 18.8 32.9 1.6 2.3 8 1.1
2015 15.3 6.4 18.3 29.5 1.2 1.9 7.3 1.1
2016 13.9 7 18.6 29 1.4 2.5 7.7 1.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.