3595_0412
3595_0412
kommunefakta
2018-02-18T20:57:00.000Z
no
Ringsaker kommune

Kommunefakta

Ringsaker - 0412 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 34 057 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 885 752
5-9 år 1051 985
10-14 år 1007 964
15-19 år 1173 1057
20-24 år 1007 986
25-29 år 998 957
30-34 år 1003 901
35-39 år 1036 926
40-44 år 1127 1138
45-49 år 1245 1247
50-54 år 1287 1277
55-59 år 1223 1035
60-64 år 1021 1014
65-69 år 1024 998
70-74 år 803 926
75-79 år 557 621
80-84 år 327 460
85-89 år 215 311
90-94 år 81 161
95-99 år 7 41
100 år eller eldre 1 7

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 127 220 505 118 43 133 51 86 3 184
2017 118 233 555 116 64 140 53 85 3 186

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ringsaker
Selveier 82.7
Andels- / aksjeeier 2.5
Leier 14.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ringsaker
Jordbruk, skogbruk og fiske 694
Sekundærnæringer 3851
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5749
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 866
Undervisning 1053
Helse- og sosialtjenester 3817
Personlig tjenesteyting 588

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 162000 355000 480000 267000
2006 171000 371000 502000 279000
2007 185000 405000 541000 301000
2008 200000 436000 583000 319000
2009 207000 442000 594000 331000
2010 213000 456000 611000 336000
2011 224000 484000 633000 348000
2012 232000 508000 660000 362000
2013 243000 528000 683000 366000
2014 250000 547000 707000 376000
2015 256000 564000 728000 379000
2016 262000 577000 743000 388000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ringsaker
Grunnskolenivå 9124
Videregående skole-nivå 11436
Universitets- og høgskolenivå kort 5213
Universitets- og høgskolenivå lang 1152
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 182

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Ringsaker
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 13.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 18.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 9.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 11.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 9

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.9 5.9 8.3
2010K3 7.5 6.2 9.2
2010K4 7.3 6.1 8.9
2011K1 7.5 6.2 9.1
2011K2 7 5.6 8.7
2011K3 7.3 6.1 8.9
2011K4 6.7 5.3 8.5
2012K1 7 5.4 9
2012K2 6.4 4.7 8.6
2012K3 6.7 5.1 8.8
2012K4 6.8 5.1 9.1
2013K1 7.2 5.6 9.2
2013K2 6 4.6 7.8
2013K3 6.2 4.9 8
2013K4 5.9 4.5 7.7
2014K1 6.2 4.9 7.8
2014K2 5.8 4.5 7.3
2014K3 6 4.9 7.3
2014K4 6.4 4.9 8.4
2015K1 6.5 5.1 8.2
2015K2 5.7 4.4 7.4
2015K3 6.1 5 7.5
2015K4 6.1 4.8 7.8
2016K1 6.4 5.1 8
2016K2 5.6 4.2 7.3
2016K3 6.1 4.9 7.6
2016K4 6.2 4.7 8
2017K1 6.3 4.7 8.3
2017K2 5.9 4.5 7.6
2017K3 6 4.7 7.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.5 8.4 24.3 34.4 3.5 2.3 5.7 3
2008 6 9.1 24 35.5 3.7 2.2 5.6 2.6
2009 5.8 9.4 23.5 33.3 3.8 2.3 5.5 2.7
2010 5.7 10.1 23.5 34.4 4 2.6 5.7 3.2
2011 5.4 11 21.7 33.5 3.9 2.9 6.6 2.7
2012 5.3 11.3 21.9 35.6 3.8 3.1 6.8 2.8
2013 5.1 11.1 21.2 33.8 3.7 3.3 6.9 2.9
2014 5.2 11.8 21.1 35.5 3.9 3.5 6.8 3.4
2015 5.1 11.1 20.8 32.7 4 3.4 7.6 3.1
2016 5.6 10.9 21.2 33.7 4.2 3.4 7.8 3.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.