3595_0605
3595_0605
kommunefakta
2017-09-26T05:44:00.000Z
no
Ringerike kommune

Kommunefakta

Ringerike - 0605 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

30 171 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 701 687
5-9 år 863 798
10-14 år 851 803
15-19 år 893 817
20-24 år 979 893
25-29 år 1013 912
30-34 år 879 801
35-39 år 926 944
40-44 år 1036 1003
45-49 år 1087 1066
50-54 år 1080 1047
55-59 år 992 1042
60-64 år 979 1016
65-69 år 968 937
70-74 år 727 811
75-79 år 455 532
80-84 år 304 395
85-89 år 186 302
90-94 år 86 162
95-99 år 14 42
100 år eller eldre 1 4

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 16 190 206
1998K4 -41 180 139
1999K4 -71 221 150
2000K4 -39 163 124
2001K4 -52 -58 -110
2002K4 -67 231 164
2003K4 -5 26 21
2004K4 1 8 9
2005K4 -26 145 118
2006K4 -27 205 188
2007K4 -64 203 138
2008K4 -18 139 122
2009K4 3 162 161
2010K4 23 112 140
2011K4 -1 289 290
2012K4 -35 201 164
2013K4 -14 225 224
2014K4 -24 116 88
2015K4 -58 142 89
2016K4 -49 276 233

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Ringerike
Selveier 72.5
Andels- / aksjeeier 9.5
Leier 18

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Ringerike
Jordbruk, skogbruk og fiske 264
Sekundærnæringer 2998
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5459
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 875
Undervisning 1041
Helse- og sosialtjenester 3329
Personlig tjenesteyting 437

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 171000 375000 502000 265000
2006 180000 391000 517000 273000
2007 196000 426000 559000 292000
2008 211000 457000 599000 312000
2009 216000 463000 605000 321000
2010 221000 481000 622000 335000
2011 230000 505000 645000 349000
2012 240000 531000 672000 350000
2013 249000 545000 692000 361000
2014 259000 566000 709000 381000
2015 265000 575000 722000 389000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Ringerike
Grunnskolenivå 7574
Videregående skole-nivå 10255
Universitets- og høgskolenivå kort 5007
Universitets- og høgskolenivå lang 1416
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 178

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 021 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Ringerike
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 23.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern -3.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 47.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 17.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0.1

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,7 år

 • Kvinner

  83,6 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  5,2 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  1 010 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.9 8.3 19.7 38.1 3.4 2.7 3 1.7
2008 7.4 9.5 18.6 39.5 3.5 2.7 3 1.8
2009 7.5 9.8 18.5 38.6 4.5 2.7 2.7 2
2010 7.8 10.2 18.7 38.3 4.8 2.7 2.4 2.1
2011 7.8 10.6 18.6 37.2 4.8 2.6 2.6 2.1
2012 7.3 11 19.6 38.7 5.1 2.9 2.6 2.3
2013 6.5 10.6 18.4 37.7 5.2 2.8 2.7 2.1
2014 6.1 11.3 18.4 39 4.6 3 2.6 2
2015 5.8 11.3 18.3 35.2 5.1 3.2 2.7 2.2
2016 6.3 10.9 18 34.5 5.9 3.8 2.6 2.1

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  40 265 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.