3595_0605
3595_0605
kommunefakta
2018-02-24T23:04:00.000Z
no
Ringerike kommune

Kommunefakta

Ringerike - 0605 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 30 283 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 745 682
5-9 år 842 839
10-14 år 871 799
15-19 år 899 805
20-24 år 934 856
25-29 år 1042 922
30-34 år 910 813
35-39 år 926 950
40-44 år 1030 984
45-49 år 1102 1091
50-54 år 1083 1057
55-59 år 977 1018
60-64 år 986 1048
65-69 år 974 946
70-74 år 772 826
75-79 år 485 560
80-84 år 313 396
85-89 år 191 300
90-94 år 78 166
95-99 år 16 42
100 år eller eldre 2 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 120 184 636 186 54 111 94 159 38 30
2017 124 198 663 190 93 120 112 162 35 38

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ringerike
Selveier 72.5
Andels- / aksjeeier 9.5
Leier 18

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ringerike
Jordbruk, skogbruk og fiske 264
Sekundærnæringer 2998
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5459
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 875
Undervisning 1041
Helse- og sosialtjenester 3329
Personlig tjenesteyting 437

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 171000 375000 502000 265000
2006 180000 391000 517000 273000
2007 196000 426000 559000 292000
2008 211000 457000 599000 312000
2009 216000 463000 605000 321000
2010 221000 481000 622000 335000
2011 230000 505000 645000 349000
2012 240000 531000 672000 350000
2013 249000 545000 692000 361000
2014 259000 566000 709000 381000
2015 265000 575000 722000 389000
2016 269000 590000 736000 401000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ringerike
Grunnskolenivå 7574
Videregående skole-nivå 10255
Universitets- og høgskolenivå kort 5007
Universitets- og høgskolenivå lang 1416
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 178

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Ringerike
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 23.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern -3.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 47.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 17.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0.1

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.1 4.9 7.5
2010K3 6.6 5.4 8.2
2010K4 6.6 5.4 7.9
2011K1 6.7 5.6 8.1
2011K2 6.4 5.2 7.9
2011K3 6.4 5.1 8
2011K4 6.3 4.9 8.1
2012K1 6.5 4.8 8.7
2012K2 6 4.4 8
2012K3 6.3 4.9 8
2012K4 6.8 5.2 8.8
2013K1 7.1 5.4 9.2
2013K2 6.2 4.9 7.9
2013K3 6.5 5.5 7.7
2013K4 6.4 5.1 8
2014K1 6.9 5 9.2
2014K2 6.4 4.7 8.5
2014K3 6.7 5.3 8.4
2014K4 6.4 4.9 8.2
2015K1 6.8 5.3 8.5
2015K2 5.9 4.8 7.2
2015K3 6.3 5.1 7.8
2015K4 6.3 5 7.8
2016K1 6.2 4.9 7.6
2016K2 5.5 4.4 6.9
2016K3 5.6 4.5 6.8
2016K4 5.6 4.3 7.1
2017K1 6.1 4.5 7.9
2017K2 5.5 4.1 7
2017K3 5.9 4.7 7.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.9 8.3 19.7 38.1 3.4 2.7 3 1.7
2008 7.4 9.5 18.6 39.5 3.5 2.7 3 1.8
2009 7.5 9.8 18.5 38.6 4.5 2.7 2.7 2
2010 7.8 10.2 18.7 38.3 4.8 2.7 2.4 2.1
2011 7.8 10.6 18.6 37.2 4.8 2.6 2.6 2.1
2012 7.3 11 19.6 38.7 5.1 2.9 2.6 2.3
2013 6.5 10.6 18.4 37.7 5.2 2.8 2.7 2.1
2014 6.1 11.3 18.4 39 4.6 3 2.6 2
2015 5.8 11.3 18.3 35.2 5.1 3.2 2.7 2.2
2016 6.3 10.9 18 34.5 5.9 3.8 2.6 2.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.