3595_0520
3595_0520
kommunefakta
2018-02-18T20:52:00.000Z
no
Ringebu kommune

Kommunefakta

Ringebu - 0520 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 455 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 89 102
5-9 år 113 122
10-14 år 118 122
15-19 år 134 152
20-24 år 125 117
25-29 år 127 126
30-34 år 131 101
35-39 år 130 106
40-44 år 140 144
45-49 år 180 152
50-54 år 177 169
55-59 år 141 141
60-64 år 138 135
65-69 år 166 156
70-74 år 128 135
75-79 år 82 107
80-84 år 68 74
85-89 år 42 57
90-94 år 18 32
95-99 år 0 4
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 13 40 114 15 19 12 5 0 0 0
2017 14 38 109 20 11 9 4 3 7 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ringebu
Selveier 83.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ringebu
Jordbruk, skogbruk og fiske 196
Sekundærnæringer 571
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 648
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 101
Undervisning 129
Helse- og sosialtjenester 431
Personlig tjenesteyting 71

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 154000 323000 458000 251000
2006 164000 343000 478000 247000
2007 169000 386000 519000 287000
2008 197000 411000 548000 312000
2009 196000 432000 557000 291000
2010 202000 449000 582000 308000
2011 213000 463000 618000 335000
2012 226000 483000 623000 343000
2013 234000 497000 647000 355000
2014 242000 513000 675000 362000
2015 247000 532000 712000 350000
2016 256000 549000 721000 368000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ringebu
Grunnskolenivå 1245
Videregående skole-nivå 1704
Universitets- og høgskolenivå kort 597
Universitets- og høgskolenivå lang 136
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 23

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Ringebu
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 20.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 29.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.1 5.9 6.5
2010K3 6.9 6 8.1
2010K4 6.8 6.5 7.3
2011K1 6.8 6 7.8
2011K2 6.5 5.3 8
2011K3 6.7 5.8 8
2011K4 5.7 5.1 6.4
2012K1 5.9 5 7
2012K2 5.6 5 6.4
2012K3 6.8 6.6 7
2012K4 7 5.9 8.3
2013K1 7.1 6.5 7.8
2013K2 6.1 4.8 7.9
2013K3 6.2 4.9 7.8
2013K4 5.6 4.2 7.4
2014K1 5.7 4.5 7.3
2014K2 5.8 4.6 7.3
2014K3 6.1 4.8 7.8
2014K4 6.1 5.3 7.2
2015K1 6.8 6 7.7
2015K2 6.3 4.8 8.1
2015K3 6.2 5.7 6.9
2015K4 5.5 4.6 6.7
2016K1 5.9 5.1 6.9
2016K2 5.2 4.7 5.7
2016K3 5.5 4.6 6.6
2016K4 5.1 4.2 6.2
2017K1 5.6 4.2 7.2
2017K2 4.6 3.7 5.7
2017K3 4.6 3.7 5.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.6 7 20.6 36 2.3 1.2 8.3 3.7
2008 9.8 6.6 19.5 36.1 2.5 2.6 7.3 3.6
2009 8.9 6.7 20.3 34.8 2.9 2.9 6.9 3.4
2010 7.2 7.1 19.8 34.6 2.8 2.8 7.8 3.3
2011 7.9 6.7 18.8 33.3 2.5 2.9 8.1 3.5
2012 7.7 7 17.5 35.5 2.2 1.4 8.2 3.7
2013 7.5 7.5 16 34.4 1.9 2 9.5 3.4
2014 7.2 7.8 15.7 35.6 2.1 2.3 10.4 3.7
2015 5.8 7.3 16 32.9 2.1 2 9.9 3.9
2016 6.3 7 15.5 33.2 2.9 1.6 8.7 4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.