3595_1567
3595_1567
kommunefakta
2018-02-24T22:12:00.000Z
no
Rindal kommune

Kommunefakta

Rindal - 1567 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 039 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 51 58
5-9 år 51 65
10-14 år 65 50
15-19 år 71 61
20-24 år 75 63
25-29 år 58 50
30-34 år 61 50
35-39 år 46 45
40-44 år 62 58
45-49 år 65 70
50-54 år 80 69
55-59 år 63 49
60-64 år 50 56
65-69 år 67 79
70-74 år 66 50
75-79 år 46 40
80-84 år 30 46
85-89 år 20 26
90-94 år 6 18
95-99 år 0 3
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 9 0 0 7 4 3 0 0 0
2017 0 7 0 3 15 4 3 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Rindal
Selveier 86.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Rindal
Jordbruk, skogbruk og fiske 117
Sekundærnæringer 291
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 252
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 36
Undervisning 63
Helse- og sosialtjenester 225
Personlig tjenesteyting 19

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 142000 319000 459000 254000
2006 148000 332000 476000 256000
2007 161000 377000 518000 279000
2008 181000 409000 575000 312000
2009 176000 406000 596000 339000
2010 187000 420000 619000 330000
2011 210000 459000 628000 361000
2012 221000 486000 670000 354000
2013 229000 509000 692000 382000
2014 241000 547000 703000 384000
2015 245000 543000 719000 385000
2016 250000 575000 752000 424000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Rindal
Grunnskolenivå 431
Videregående skole-nivå 868
Universitets- og høgskolenivå kort 267
Universitets- og høgskolenivå lang 45
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 4

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Rindal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 20.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 29

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5 4.1 6.2
2010K3 5.1 4.8 5.5
2010K4 5.4 5.5 5.3
2011K1 6.5 6 7.1
2011K2 6 4.9 7.4
2011K3 6.7 6.5 7
2011K4 5.6 4.4 7.1
2012K1 5.8 3.8 8
2012K2 6.2 4.5 8.3
2012K3 5.5 4.4 6.7
2012K4 5.3 3.9 6.9
2013K1 5.9 4.3 7.8
2013K2 6 4 8.3
2013K3 6.2 4.5 8.2
2013K4 6.7 5.4 8.3
2014K1 7.2 5.5 9.1
2014K2 6.4 5.1 7.9
2014K3 5.8 4.2 7.7
2014K4 5.6 3.7 7.9
2015K1 6 3.9 8.2
2015K2 4.5 3 6.1
2015K3 5 3.3 6.8
2015K4 5.3 3.9 7
2016K1 7.1 4.1 10.4
2016K2 6.8 3.5 10.6
2016K3 7.6 4.7 12.7
2016K4 6.9 5.2 8.8
2017K1 6.6 5 8.5
2017K2 5.4 2.7 8.5
2017K3 5.4 2.9 8.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.6 7 17.3 35.2 0.6 1.5 6.1 3.2
2008 10.4 6.8 18.3 35 0.7 1.4 6.6 3.3
2009 9.5 6.8 18.7 34.2 0.6 1.3 5.2 4.7
2010 9.4 6.6 18.6 33.8 0.7 1.4 5.5 4.9
2011 10.2 6.4 18.2 35.2 0.5 1.6 5.2 4.1
2012 10.5 6.6 17.7 38.3 0.4 1.2 5.2 3.6
2013 9.9 7.1 16.9 37.9 0.4 2 5.3 3.6
2014 10.1 7.4 16.6 38.4 0.7 1.6 5.2 5.3
2015 10.2 7.7 16.8 35.1 1.7 1.5 5.4 4.3
2016 9.2 8.3 16.3 36.4 2.2 1.7 5.2 4.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.