3595_1142
3595_1142
kommunefakta
2018-01-19T12:38:00.000Z
no
Rennesøy kommune

Kommunefakta

Rennesøy - 1142 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 861 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 188 171
5-9 år 209 186
10-14 år 184 193
15-19 år 162 182
20-24 år 168 122
25-29 år 179 152
30-34 år 148 151
35-39 år 175 170
40-44 år 181 186
45-49 år 207 171
50-54 år 168 156
55-59 år 143 120
60-64 år 120 121
65-69 år 108 83
70-74 år 75 82
75-79 år 46 40
80-84 år 32 32
85-89 år 21 32
90-94 år 7 16
95-99 år 2 3
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 12 40 144 84 26 16 4 3 0 0
2017 11 31 147 78 30 17 6 4 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Rennesøy
Selveier 85.2
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Rennesøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 179
Sekundærnæringer 727
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 803
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 106
Undervisning 173
Helse- og sosialtjenester 451
Personlig tjenesteyting 56

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 175000 400000 551000 294000
2006 190000 413000 592000 292000
2007 206000 472000 642000 313000
2008 229000 503000 701000 342000
2009 235000 503000 726000 324000
2010 236000 505000 744000 365000
2011 250000 554000 784000 389000
2012 261000 588000 816000 412000
2013 278000 606000 831000 432000
2014 288000 670000 883000 431000
2015 290000 669000 890000 421000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Rennesøy
Grunnskolenivå 906
Videregående skole-nivå 1629
Universitets- og høgskolenivå kort 739
Universitets- og høgskolenivå lang 250
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 18

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Rennesøy
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 8.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 14.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 21.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0.3

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.7 3.8 5.9
2010K3 4.7 4.1 5.7
2010K4 4.4 3.8 5.3
2011K1 4.9 3.8 6.4
2011K2 4.3 2.9 6.2
2011K3 3.8 2.4 5.8
2011K4 3.7 2.7 5
2012K1 4.5 3.4 6
2012K2 4 2.7 5.9
2012K3 4.3 3.2 5.9
2012K4 5.3 4 7.1
2013K1 5.6 4.2 7.5
2013K2 5.5 4 7.5
2013K3 5.3 4.5 6.6
2013K4 4.5 3.7 5.7
2014K1 5.2 3.6 7.3
2014K2 4.6 3.4 6.2
2014K3 4.2 2.8 6.1
2014K4 4.4 3 6.4
2015K1 4.4 2.9 6.3
2015K2 4.5 2.9 6.5
2015K3 5.2 3.9 6.9
2015K4 4.8 3.6 6.3
2016K1 4.6 3 6.5
2016K2 4.2 2.7 6.2
2016K3 4.1 3.1 5.5
2016K4 4.3 2.7 6.2
2017K1 4.8 3 6.9
2017K2 4.5 3.2 6.1
2017K3 4.1 3 5.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.6 17.3 26.1 22.9 2.3 1.2 4.8 3.5
2008 7.6 18 25.8 24 1.9 1.3 4.3 3.1
2009 7.6 16.5 24.1 23.8 2.2 1.2 4.8 3.8
2010 7.5 17 23.8 24.4 2.5 2.1 4.3 4
2011 8.4 18.2 22.9 23.9 2.3 2.5 3.8 3.3
2012 7.8 18.4 22.1 24.3 2.4 2.5 4.2 3
2013 8.6 17.5 21.8 24.1 2.9 2.5 4.3 3.1
2014 8.2 18.6 22.4 23.5 4 2.1 4.4 3.5
2015 8.3 18.3 23.5 21.7 4.5 1.8 4.5 3
2016 8 17.3 24.2 21.3 5.8 1.5 4.9 3.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.