3595_0716
3595_0716
kommunefakta
2018-02-24T15:11:00.000Z
no
Re kommune

Kommunefakta

Re - 0716 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 624 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 280 270
5-9 år 338 287
10-14 år 349 306
15-19 år 306 280
20-24 år 334 271
25-29 år 332 294
30-34 år 299 302
35-39 år 337 317
40-44 år 346 326
45-49 år 352 356
50-54 år 376 339
55-59 år 316 260
60-64 år 265 269
65-69 år 262 250
70-74 år 214 194
75-79 år 124 127
80-84 år 75 90
85-89 år 43 56
90-94 år 21 37
95-99 år 6 15
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 49 140 207 59 18 37 17 78 0 3
2017 46 153 214 46 28 39 16 76 0 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Re
Selveier 85.7
Andels- / aksjeeier 1.4
Leier 13

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Re
Jordbruk, skogbruk og fiske 210
Sekundærnæringer 1268
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1658
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 227
Undervisning 324
Helse- og sosialtjenester 952
Personlig tjenesteyting 132

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 178000 398000 506000 291000
2006 183000 407000 526000 293000
2007 199000 436000 572000 315000
2008 222000 471000 600000 333000
2009 225000 477000 608000 326000
2010 226000 495000 631000 330000
2011 236000 518000 658000 329000
2012 249000 541000 685000 338000
2013 259000 570000 707000 352000
2014 267000 584000 735000 383000
2015 277000 592000 748000 397000
2016 286000 614000 753000 390000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Re
Grunnskolenivå 2102
Videregående skole-nivå 3425
Universitets- og høgskolenivå kort 1477
Universitets- og høgskolenivå lang 307
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 32

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Re
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 26.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 19.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1.6

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.5 4.2 7.3
2010K3 6.3 5.2 7.8
2010K4 6.2 5 7.7
2011K1 6.5 5 8.5
2011K2 5.8 4.3 7.7
2011K3 5.7 4.4 7.4
2011K4 5.6 4.3 7.3
2012K1 5.5 4.8 6.6
2012K2 5.2 4.1 6.7
2012K3 5.8 4.5 7.5
2012K4 5.9 4.8 7.5
2013K1 6.5 5.5 7.7
2013K2 5 4.1 6.3
2013K3 5.3 4.4 6.6
2013K4 5.1 3.8 6.7
2014K1 5.3 4.2 6.8
2014K2 5.4 4.4 6.6
2014K3 6 5.1 7
2014K4 5.4 4.2 6.9
2015K1 6.1 4.3 8.3
2015K2 5.1 3.5 7.2
2015K3 5.4 3.8 7.3
2015K4 5.6 3.9 7.8
2016K1 5.5 4.1 7.2
2016K2 4.9 3.7 6.3
2016K3 5.6 4.6 6.8
2016K4 5.9 4.6 7.5
2017K1 5.8 4.4 7.5
2017K2 5.5 3.9 7.4
2017K3 5.8 4.9 7.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.9 10.8 26.6 30.1 4.2 3.2 3.7 3.7
2008 5.9 11.2 26.2 31.1 4 3.4 3.7 3.6
2009 6.3 11.9 26.1 29.2 3.5 3.3 4.1 3.4
2010 7.6 12.7 26.1 29.1 2.8 3.6 4 3.4
2011 7.1 12.8 24.8 27.7 3.3 4.2 4.1 3.2
2012 7.7 13.5 24.2 31.2 2.9 4.2 4 3.1
2013 7.2 13.1 24 30.5 2.9 4.4 3.7 2.7
2014 6.9 12.7 23.5 31.9 3 5.1 4 2.4
2015 7.1 12.4 23 32 3.6 5.2 3.5 2.2
2016 7.3 12.8 23.1 32 4.5 4.5 3.5 2.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.