3595_1127
3595_1127
kommunefakta
2017-07-24T10:38:00.000Z
no
Randaberg kommune

Kommunefakta

Randaberg - 1127 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 1. kvartal 2017]

10 939 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 375 379
5-9 år 391 369
10-14 år 392 389
15-19 år 439 362
20-24 år 418 350
25-29 år 338 315
30-34 år 336 346
35-39 år 374 338
40-44 år 344 374
45-49 år 443 425
50-54 år 392 360
55-59 år 344 298
60-64 år 265 251
65-69 år 219 211
70-74 år 179 220
75-79 år 121 157
80-84 år 93 108
85-89 år 47 53
90-94 år 9 35
95-99 år 4 10
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 106 52 158
1998K4 105 14 119
1999K4 101 -27 74
2000K4 82 -92 -10
2001K4 94 17 111
2002K4 102 16 118
2003K4 70 17 87
2004K4 73 -46 27
2005K4 75 135 205
2006K4 90 108 197
2007K4 72 49 121
2008K4 89 153 245
2009K4 80 48 130
2010K4 80 -15 64
2011K4 59 146 204
2012K4 76 57 132
2013K4 76 -58 19
2014K4 48 91 140
2015K4 101 81 181
2016K4 96 37 136

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  5,1 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  351 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

89 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Randaberg
Grunnskolenivå 2228
Videregående skole-nivå 3410
Universitets- og høgskolenivå kort 1862
Universitets- og høgskolenivå lang 636
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 45

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Randaberg
Jordbruk, skogbruk og fiske 86
Sekundærnæringer 1466
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1908
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 255
Undervisning 349
Helse- og sosialtjenester 1045
Personlig tjenesteyting 186

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 180000 422000 559000 291000
2006 193000 429000 600000 309000
2007 211000 472000 656000 329000
2008 231000 500000 716000 357000
2009 241000 516000 732000 365000
2010 241000 527000 750000 373000
2011 259000 563000 786000 379000
2012 270000 594000 823000 381000
2013 275000 623000 869000 410000
2014 288000 651000 898000 435000
2015 290000 654000 897000 446000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.2 12.8 27.3 25.4 2.9 2.5 4.3 3.4
2008 7 14.1 27 26.4 2.7 2.6 4.3 3.8
2009 6.5 14.7 24.4 27 3.5 2.1 4 3.6
2010 5.8 14.6 25 27.2 3.6 2.4 3.7 3.9
2011 7 14.4 24.4 26.8 3.9 2.8 3.2 4
2012 6.4 15 24.2 26.8 4.3 3.4 3.6 4.1
2013 6.3 14.4 23.5 27.6 3.9 3.7 3.7 3.8
2014 5.8 14.9 22.7 28.2 4.2 4 3.7 3.9
2015 5.7 14.1 21.9 25.4 4.7 5.9 4 5.4
2016 5.6 14 22.3 27.3 5.2 5.2 3.8 4.2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  82 523 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.