3595_1127
3595_1127
kommunefakta
2017-11-19T00:46:00.000Z
no
Randaberg kommune

Kommunefakta

Randaberg - 1127 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

10 977 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 375 379
5-9 år 391 369
10-14 år 392 389
15-19 år 439 362
20-24 år 418 350
25-29 år 338 315
30-34 år 336 346
35-39 år 374 338
40-44 år 344 374
45-49 år 443 425
50-54 år 392 360
55-59 år 344 298
60-64 år 265 251
65-69 år 219 211
70-74 år 179 220
75-79 år 121 157
80-84 år 93 108
85-89 år 47 53
90-94 år 9 35
95-99 år 4 10
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 26 50 280 60 99 56 41 8 8 11
2017 28 43 248 59 122 54 36 6 9 12

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  147 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  51 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  37 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  1 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Randaberg
Selveier 81.9
Andels- / aksjeeier 2.4
Leier 15.8

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Randaberg
Jordbruk, skogbruk og fiske 86
Sekundærnæringer 1466
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1908
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 255
Undervisning 349
Helse- og sosialtjenester 1045
Personlig tjenesteyting 186

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 180000 422000 559000 291000
2006 193000 429000 600000 309000
2007 211000 472000 656000 329000
2008 231000 500000 716000 357000
2009 241000 516000 732000 365000
2010 241000 527000 750000 373000
2011 259000 563000 786000 379000
2012 270000 594000 823000 381000
2013 275000 623000 869000 410000
2014 288000 651000 898000 435000
2015 290000 654000 897000 446000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Randaberg
Grunnskolenivå 2228
Videregående skole-nivå 3410
Universitets- og høgskolenivå kort 1862
Universitets- og høgskolenivå lang 636
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 45

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 672 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Randaberg
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 11.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 32.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 7.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 4.6 3.1 6.6
2010K2 4.6 3.2 6.5
2010K3 5.4 4 7.4
2010K4 5.3 3.6 7.4
2011K1 5.4 3.7 7.5
2011K2 4.7 3.1 6.8
2011K3 4.6 3.1 6.6
2011K4 4.4 2.9 6.4
2012K1 4.5 3.2 6.2
2012K2 4.3 3.1 5.8
2012K3 4.3 3.2 5.6
2012K4 4.5 3.2 6.2
2013K1 4.7 3.3 6.5
2013K2 3.9 2.6 5.8
2013K3 3.7 2.7 5.1
2013K4 4.2 2.8 5.9
2014K1 4.4 2.9 6.3
2014K2 4.2 2.8 6.1
2014K3 4.4 3.1 6.3
2014K4 4.5 3 6.5
2015K1 4.8 3.3 6.8
2015K2 4.3 2.9 6.2
2015K3 4.7 3.6 6.1
2015K4 4.7 3.3 6.4
2016K1 5 3.5 6.8
2016K2 5 3.7 6.7
2016K3 5 3.2 7.2
2016K4 5.1 3.3 7.2
2017K1 5.6 3.7 7.9
2017K2 5 3.3 7.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.2 12.8 27.3 25.4 2.9 2.5 4.3 3.4
2008 7 14.1 27 26.4 2.7 2.6 4.3 3.8
2009 6.5 14.7 24.4 27 3.5 2.1 4 3.6
2010 5.8 14.6 25 27.2 3.6 2.4 3.7 3.9
2011 7 14.4 24.4 26.8 3.9 2.8 3.2 4
2012 6.4 15 24.2 26.8 4.3 3.4 3.6 4.1
2013 6.3 14.4 23.5 27.6 3.9 3.7 3.7 3.8
2014 5.8 14.9 22.7 28.2 4.2 4 3.7 3.9
2015 5.7 14.1 21.9 25.4 4.7 5.9 4 5.4
2016 5.6 14 22.3 27.3 5.2 5.2 3.8 4.2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  82 523 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.