3595_1833
3595_1833
kommunefakta
2018-02-25T22:20:00.000Z
no
Rana kommune

Kommunefakta

Rana - 1833 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 26 230 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 673 634
5-9 år 816 725
10-14 år 800 741
15-19 år 873 773
20-24 år 920 890
25-29 år 887 793
30-34 år 777 725
35-39 år 771 684
40-44 år 724 779
45-49 år 957 943
50-54 år 981 971
55-59 år 923 852
60-64 år 870 793
65-69 år 731 668
70-74 år 652 706
75-79 år 438 454
80-84 år 251 375
85-89 år 147 283
90-94 år 62 141
95-99 år 9 32
100 år eller eldre 0 6

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 140 212 93 70 89 98 59 70 12 0
2017 141 225 108 54 101 114 59 67 11 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Rana
Selveier 73.5
Andels- / aksjeeier 14.7
Leier 11.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Rana
Jordbruk, skogbruk og fiske 203
Sekundærnæringer 3247
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4012
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1086
Undervisning 936
Helse- og sosialtjenester 2686
Personlig tjenesteyting 551

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 171000 369000 490000 271000
2006 182000 385000 512000 287000
2007 197000 420000 556000 298000
2008 214000 455000 604000 326000
2009 219000 460000 615000 332000
2010 227000 478000 637000 343000
2011 236000 502000 665000 362000
2012 245000 527000 688000 372000
2013 256000 546000 715000 382000
2014 266000 563000 739000 394000
2015 269000 576000 759000 400000
2016 273000 592000 774000 404000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Rana
Grunnskolenivå 6775
Videregående skole-nivå 8766
Universitets- og høgskolenivå kort 4349
Universitets- og høgskolenivå lang 942
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 69

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Rana
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 23.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 10.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 21.4

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.8 5 8.9
2010K3 7.1 5.7 8.9
2010K4 7.2 5.9 8.8
2011K1 6.9 5.2 8.8
2011K2 6.3 4.6 8.3
2011K3 6.5 5 8.5
2011K4 6.4 4.6 8.7
2012K1 6.6 4.8 8.8
2012K2 6.3 4.2 8.9
2012K3 6.7 4.6 9.3
2012K4 6.6 4.7 9.1
2013K1 6.6 4.8 8.8
2013K2 5.8 4.1 8
2013K3 6.3 4.6 8.5
2013K4 6.2 4.8 7.9
2014K1 6.2 4.9 7.9
2014K2 6.1 4.7 7.8
2014K3 6.3 5 8
2014K4 6.3 4.5 8.7
2015K1 6.6 4.9 8.6
2015K2 6.2 4.6 8.1
2015K3 6.6 4.8 8.9
2015K4 6.5 5 8.3
2016K1 6.6 5 8.6
2016K2 6.1 4.4 8.1
2016K3 6.5 5 8.5
2016K4 6.6 4.8 8.9
2017K1 6.8 4.9 9.1
2017K2 6.3 4.5 8.6
2017K3 6.4 4.9 8.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6 8.8 22.9 30.8 5.5 2.2 3.4 4.9
2008 6.5 10 22.7 32.1 4.9 2.2 3.3 4.8
2009 6.2 10.2 22.1 31.5 5.2 2.1 3.2 4.4
2010 6.3 10.7 21.4 32.1 5.3 2.3 3.2 4.6
2011 5.9 10.8 20.5 33.4 5.2 2.4 3.3 4.8
2012 5.7 10.6 20 34.9 4.7 2.5 3.3 4.2
2013 5.6 10.5 19 33.2 4.5 2.4 3.2 4.2
2014 5.6 10.4 18.8 33.5 4.5 2.8 3.4 4.2
2015 5.4 10.1 17.9 31.5 4.5 2.6 3.6 3.9
2016 5.1 9.8 18 33.1 4.4 2.4 3.6 4.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.