3595_1833
3595_1833
kommunefakta
2017-11-21T16:36:00.000Z
no
Rana kommune

Kommunefakta

Rana - 1833 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

26 202 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 679 629
5-9 år 811 718
10-14 år 801 732
15-19 år 878 820
20-24 år 929 866
25-29 år 846 753
30-34 år 811 721
35-39 år 736 667
40-44 år 727 836
45-49 år 1029 959
50-54 år 956 943
55-59 år 914 840
60-64 år 852 767
65-69 år 722 714
70-74 år 637 643
75-79 år 410 463
80-84 år 261 372
85-89 år 140 275
90-94 år 62 135
95-99 år 6 35
100 år eller eldre 0 6

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 140 212 93 70 89 98 59 70 12 0
2017 141 225 108 54 101 114 59 67 11 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  232 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  216 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  45 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  16 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Rana
Selveier 73.5
Andels- / aksjeeier 14.7
Leier 11.9

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Rana
Jordbruk, skogbruk og fiske 203
Sekundærnæringer 3247
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4012
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1086
Undervisning 936
Helse- og sosialtjenester 2686
Personlig tjenesteyting 551

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 171000 369000 490000 271000
2006 182000 385000 512000 287000
2007 197000 420000 556000 298000
2008 214000 455000 604000 326000
2009 219000 460000 615000 332000
2010 227000 478000 637000 343000
2011 236000 502000 665000 362000
2012 245000 527000 688000 372000
2013 256000 546000 715000 382000
2014 266000 563000 739000 394000
2015 269000 576000 759000 400000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Rana
Grunnskolenivå 6775
Videregående skole-nivå 8766
Universitets- og høgskolenivå kort 4349
Universitets- og høgskolenivå lang 942
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 69

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 036 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Rana
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 23.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 10.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 21.4

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79 år

 • Kvinner

  83,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 7.2 5.7 9.1
2010K2 6.8 5 8.9
2010K3 7.1 5.7 8.9
2010K4 7.2 5.9 8.8
2011K1 6.9 5.2 8.8
2011K2 6.3 4.6 8.3
2011K3 6.5 5 8.5
2011K4 6.4 4.6 8.7
2012K1 6.6 4.8 8.8
2012K2 6.3 4.2 8.9
2012K3 6.7 4.6 9.3
2012K4 6.6 4.7 9.1
2013K1 6.6 4.8 8.8
2013K2 5.8 4.1 8
2013K3 6.3 4.6 8.5
2013K4 6.2 4.8 7.9
2014K1 6.2 4.9 7.9
2014K2 6.1 4.7 7.8
2014K3 6.3 5 8
2014K4 6.3 4.5 8.7
2015K1 6.6 4.9 8.6
2015K2 6.2 4.6 8.1
2015K3 6.6 4.8 8.9
2015K4 6.5 5 8.3
2016K1 6.6 5 8.6
2016K2 6.1 4.4 8.1
2016K3 6.5 5 8.5
2016K4 6.6 4.8 8.9
2017K1 6.8 4.9 9.1
2017K2 6.3 4.5 8.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

6,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6 8.8 22.9 30.8 5.5 2.2 3.4 4.9
2008 6.5 10 22.7 32.1 4.9 2.2 3.3 4.8
2009 6.2 10.2 22.1 31.5 5.2 2.1 3.2 4.4
2010 6.3 10.7 21.4 32.1 5.3 2.3 3.2 4.6
2011 5.9 10.8 20.5 33.4 5.2 2.4 3.3 4.8
2012 5.7 10.6 20 34.9 4.7 2.5 3.3 4.2
2013 5.6 10.5 19 33.2 4.5 2.4 3.2 4.2
2014 5.6 10.4 18.8 33.5 4.5 2.8 3.4 4.2
2015 5.4 10.1 17.9 31.5 4.5 2.6 3.6 3.9
2016 5.1 9.8 18 33.1 4.4 2.4 3.6 4.3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  58 891 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.