3595_1833
3595_1833
kommunefakta
2017-04-28T09:11:00.000Z
no
Rana kommune

Kommunefakta

Rana - 1833 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

26 101 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 679 629
5-9 år 811 718
10-14 år 801 732
15-19 år 878 820
20-24 år 929 866
25-29 år 846 753
30-34 år 811 721
35-39 år 736 667
40-44 år 727 836
45-49 år 1029 959
50-54 år 956 943
55-59 år 914 840
60-64 år 852 767
65-69 år 722 714
70-74 år 637 643
75-79 år 410 463
80-84 år 261 372
85-89 år 140 275
90-94 år 62 135
95-99 år 6 35
100 år eller eldre 0 6

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 130 -175 -45
1998K4 114 -58 56
1999K4 105 -55 50
2000K4 74 -56 18
2001K4 29 39 68
2002K4 54 -106 -52
2003K4 73 -78 -5
2004K4 53 -41 12
2005K4 53 -20 35
2006K4 54 -220 -165
2007K4 37 -132 -98
2008K4 38 150 189
2009K4 38 -39 1
2010K4 68 138 217
2011K4 38 115 153
2012K4 19 80 100
2013K4 25 171 191
2014K4 43 93 135
2015K4 22 -55 -39
2016K4 16 45 62

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79 år

 • Kvinner

  83,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,1 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  671 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

94,3 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Rana
Grunnskolenivå 6913
Videregående skole-nivå 9309
Universitets- og høgskolenivå kort 4226
Universitets- og høgskolenivå lang 864
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 73

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Rana
Jordbruk, skogbruk og fiske 203
Sekundærnæringer 3247
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4012
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1086
Undervisning 936
Helse- og sosialtjenester 2686
Personlig tjenesteyting 551

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 171000 369000 490000 271000
2006 182000 385000 512000 287000
2007 197000 420000 556000 298000
2008 214000 455000 604000 326000
2009 219000 460000 615000 332000
2010 227000 478000 637000 343000
2011 236000 502000 665000 362000
2012 245000 527000 688000 372000
2013 256000 546000 715000 382000
2014 266000 563000 739000 394000
2015 269000 576000 759000 400000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

6,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6 8.8 22.9 30.8 5.5 2.2 3.4 4.9
2008 6.5 10 22.7 32.1 4.9 2.2 3.3 4.8
2009 6.2 10.2 22.1 31.5 5.2 2.1 3.2 4.4
2010 6.3 10.7 21.4 32.1 5.3 2.3 3.2 4.6
2011 5.9 10.8 20.5 33.4 5.2 2.4 3.3 4.8
2012 5.7 10.6 20 34.9 4.7 2.5 3.3 4.2
2013 5.6 10.5 19 33.2 4.5 2.4 3.2 4.2
2014 5.6 10.4 18.8 33.5 4.5 2.8 3.4 4.2
2015 5.4 10.1 17.9 31.5 4.5 2.6 3.6 3.9
2016 5.3 9.8 18.1 33.1 4.3 2.4 3.6 4.2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  58 891 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.