3595_0128
3595_0128
kommunefakta
2017-11-18T03:45:00.000Z
no
Rakkestad kommune

Kommunefakta

Rakkestad - 0128 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

8 224 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 229 225
5-9 år 234 227
10-14 år 272 250
15-19 år 266 256
20-24 år 220 231
25-29 år 232 216
30-34 år 233 233
35-39 år 296 232
40-44 år 283 262
45-49 år 310 267
50-54 år 270 276
55-59 år 294 283
60-64 år 259 263
65-69 år 274 244
70-74 år 201 196
75-79 år 86 142
80-84 år 83 113
85-89 år 48 89
90-94 år 22 43
95-99 år 2 9
100 år eller eldre 0 2

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 49 134 195 33 18 53 31 94 6 5
2017 46 143 204 29 18 52 32 105 8 3

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  84 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  76 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  81 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -18 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Rakkestad
Selveier 77.2
Andels- / aksjeeier 6.4
Leier 16.4

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Rakkestad
Jordbruk, skogbruk og fiske 233
Sekundærnæringer 996
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1209
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 176
Undervisning 244
Helse- og sosialtjenester 751
Personlig tjenesteyting 200

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 163000 363000 477000 264000
2006 173000 384000 496000 274000
2007 190000 412000 534000 295000
2008 204000 450000 579000 324000
2009 206000 453000 585000 335000
2010 215000 471000 602000 346000
2011 223000 500000 620000 346000
2012 233000 531000 637000 345000
2013 242000 553000 656000 344000
2014 250000 569000 678000 355000
2015 258000 577000 700000 349000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Rakkestad
Grunnskolenivå 2354
Videregående skole-nivå 2921
Universitets- og høgskolenivå kort 996
Universitets- og høgskolenivå lang 197
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 51

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 665 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Rakkestad
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 8.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 23.1

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,1 år

 • Kvinner

  82,8 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.2 5.5 7.2
2010K2 6.1 4.8 7.7
2010K3 6.8 5.7 8.1
2010K4 6.1 4.9 7.6
2011K1 6.7 5.7 7.9
2011K2 5.9 4.6 7.5
2011K3 5.9 4.9 7.2
2011K4 5.6 5 6.2
2012K1 6.4 5.7 7.3
2012K2 5.8 4.2 8
2012K3 6.4 4.7 8.7
2012K4 7.2 5.1 9.9
2013K1 7 5 9.5
2013K2 5.8 4.1 8.1
2013K3 6.9 5.3 8.9
2013K4 6.3 4.8 8.2
2014K1 6 5.1 7.3
2014K2 5.8 5.4 6.4
2014K3 5.8 5.1 6.6
2014K4 6.2 5.3 7.3
2015K1 6.8 5.8 8
2015K2 5.8 5.1 6.6
2015K3 5.9 5.5 6.3
2015K4 5.8 4.9 7
2016K1 6.5 5.3 8
2016K2 6.1 5 7.5
2016K3 6.4 5.3 7.6
2016K4 6.2 5 7.6
2017K1 6.2 5.3 7.3
2017K2 5.8 4.8 7.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,7 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.9 9.4 21.7 30.8 4.5 3.5 5.8 2.6
2008 7.8 10.1 20.6 31.8 4.6 4.2 5.7 2.4
2009 8.5 10.4 20.5 30.5 5 4.3 5.9 2.6
2010 8.2 10.1 21.5 31.1 4.7 4.1 5.7 2.3
2011 5.8 8.8 21.8 32.7 4.5 4.5 5.8 2.9
2012 5.9 8.9 20.5 35.1 4.7 4.7 5.4 3.2
2013 5.3 9 20.3 35.7 4.8 4.4 5.3 2.8
2014 5.2 9.6 20.9 38.3 4 3.9 5.2 3
2015 5.2 9.5 21 35.6 4 4.5 5.1 2.6
2016 5.3 9.5 21.1 35.4 4.5 5.8 4.7 2.5

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  73 856 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.