3595_0228
3595_0228
kommunefakta
2017-06-23T17:33:00.000Z
no
Rælingen kommune

Kommunefakta

Rælingen - 0228 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 1. kvartal 2017]

17 759 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 600 598
5-9 år 678 601
10-14 år 591 522
15-19 år 535 517
20-24 år 499 445
25-29 år 591 591
30-34 år 641 660
35-39 år 675 623
40-44 år 696 715
45-49 år 727 624
50-54 år 609 640
55-59 år 511 514
60-64 år 463 451
65-69 år 392 415
70-74 år 339 387
75-79 år 197 211
80-84 år 114 150
85-89 år 59 84
90-94 år 15 40
95-99 år 5 5
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 114 27 141
1998K4 135 -56 79
1999K4 131 18 149
2000K4 145 12 157
2001K4 84 -148 -64
2002K4 116 -64 52
2003K4 140 -96 44
2004K4 93 -21 72
2005K4 117 -58 60
2006K4 114 81 205
2007K4 118 -70 50
2008K4 122 110 233
2009K4 145 106 246
2010K4 165 159 329
2011K4 111 148 250
2012K4 113 136 250
2013K4 115 269 386
2014K4 161 222 379
2015K4 103 137 241
2016K4 139 165 304

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,5 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,3 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  385 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

90,6 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Rælingen
Grunnskolenivå 3811
Videregående skole-nivå 5347
Universitets- og høgskolenivå kort 3231
Universitets- og høgskolenivå lang 1081
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 104

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Rælingen
Jordbruk, skogbruk og fiske 27
Sekundærnæringer 1322
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4489
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 663
Undervisning 601
Helse- og sosialtjenester 1755
Personlig tjenesteyting 330

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 211000 431000 537000 303000
2006 219000 450000 565000 319000
2007 236000 485000 604000 331000
2008 253000 529000 650000 347000
2009 255000 532000 654000 360000
2010 255000 547000 673000 368000
2011 264000 566000 711000 383000
2012 272000 594000 736000 395000
2013 286000 610000 764000 397000
2014 293000 624000 786000 405000
2015 303000 648000 799000 419000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.9 13.1 23.6 27.5 4.7 2.2 5.4 2.6
2008 8.4 15.1 21.9 27.3 4.1 2.4 9 2.6
2009 9.9 15.5 20.9 26.5 5.1 2.2 7.1 2.5
2010 9.2 15.3 21.3 25.4 5.5 2.3 7.5 2.5
2011 9.4 16.8 20.2 25.8 6 2.5 6.7 2.5
2012 9.4 16 19.9 27.9 5.8 2.6 5.6 2.6
2013 9.8 16.1 20.1 28 5.7 2.7 4.6 2.6
2014 9.1 16.1 20.2 28.2 5.4 2.6 4.2 2.8
2015 9.3 15.9 20.8 27.7 5.4 2.5 4 2.7
2016 8.9 15.7 21.3 28.7 5.8 2.5 3.8 2.6

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  74 524 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.