3595_0135
3595_0135
kommunefakta
2017-11-18T07:13:00.000Z
no
Råde kommune

Kommunefakta

Råde - 0135 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

7 476 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 235 170
5-9 år 234 185
10-14 år 234 202
15-19 år 228 233
20-24 år 192 184
25-29 år 219 176
30-34 år 194 199
35-39 år 232 200
40-44 år 280 267
45-49 år 312 256
50-54 år 259 256
55-59 år 240 235
60-64 år 247 244
65-69 år 216 229
70-74 år 200 207
75-79 år 120 140
80-84 år 85 99
85-89 år 42 75
90-94 år 20 44
95-99 år 2 4
100 år eller eldre 0 2

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 50 36 277 24 5 45 13 22 7 13
2017 49 33 271 24 8 48 12 25 7 16

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  75 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  61 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  32 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  32 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Råde
Selveier 82.9
Andels- / aksjeeier 2.1
Leier 15

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Råde
Jordbruk, skogbruk og fiske 113
Sekundærnæringer 800
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1293
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 199
Undervisning 233
Helse- og sosialtjenester 755
Personlig tjenesteyting 86

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 174000 377000 515000 277000
2006 179000 391000 530000 293000
2007 197000 431000 585000 309000
2008 215000 467000 615000 340000
2009 216000 473000 633000 350000
2010 230000 491000 643000 342000
2011 242000 521000 663000 372000
2012 251000 542000 683000 371000
2013 260000 563000 723000 382000
2014 265000 579000 741000 383000
2015 266000 595000 770000 385000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Råde
Grunnskolenivå 1854
Videregående skole-nivå 2494
Universitets- og høgskolenivå kort 1185
Universitets- og høgskolenivå lang 325
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 30

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 161 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Råde
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 20.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern -0.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 20.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 12.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 6.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,1 år

 • Kvinner

  82,8 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.3 5.2 7.7
2010K2 6.3 4.6 8.5
2010K3 6.8 5.1 9
2010K4 6.8 5.5 8.5
2011K1 6.4 4.7 8.4
2011K2 6 4.4 8.1
2011K3 5.6 4.9 6.4
2011K4 5.4 4.8 6.2
2012K1 6.1 5.7 6.6
2012K2 6 4.6 7.8
2012K3 6.4 4.9 8.3
2012K4 6.9 5.1 9.3
2013K1 7.2 5.1 9.8
2013K2 5.5 4.3 6.9
2013K3 6.2 4.9 7.8
2013K4 6.2 4.8 8
2014K1 6.4 4.5 8.9
2014K2 6 4.4 8.2
2014K3 6.4 5.4 7.8
2014K4 6.6 5.3 8.4
2015K1 6.5 5.1 8.3
2015K2 6.2 4.7 8.2
2015K3 6.6 5.5 8
2015K4 6.2 5.3 7.3
2016K1 6 5 7.2
2016K2 5 3.9 6.3
2016K3 6.1 4.9 7.7
2016K4 6.2 5 7.8
2017K1 6.2 4.9 7.8
2017K2 5.4 4.4 6.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,9 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.4 10.3 23.4 34 2.4 3.1 5 2.1
2008 9.6 10.7 21.7 34.2 2.7 3.1 4.9 2
2009 8.8 11.1 21.2 32.8 2.9 3.6 4.5 2
2010 9 10.9 21.8 35 3.2 4.1 4.7 1.8
2011 8.5 11.1 21.3 35.5 3.2 4.2 4.3 1.8
2012 8.8 11.6 20.9 36.7 3 4.1 4.5 1.7
2013 9.3 10.7 20.4 35.6 2.9 4.5 4.1 2
2014 9 11.9 20.6 36.7 2.8 4.1 4.5 2
2015 8.4 10.7 20.4 35.1 2.7 4.7 4.8 2.6
2016 8 11.1 19.7 39.4 3.3 3.5 4.2 1.9

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  43 208 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.