3595_0805
3595_0805
kommunefakta
2018-02-25T22:28:00.000Z
no
Porsgrunn kommune

Kommunefakta

Porsgrunn - 0805 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 36 091 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 885 866
5-9 år 1046 982
10-14 år 1055 1042
15-19 år 1130 1105
20-24 år 1154 1160
25-29 år 1174 1061
30-34 år 1063 977
35-39 år 1083 1112
40-44 år 1210 1168
45-49 år 1407 1366
50-54 år 1305 1305
55-59 år 1142 1120
60-64 år 1143 1159
65-69 år 991 1060
70-74 år 925 958
75-79 år 564 655
80-84 år 330 476
85-89 år 197 347
90-94 år 81 201
95-99 år 14 63
100 år eller eldre 2 7

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 155 241 376 136 131 247 102 209 31 227
2017 162 226 372 130 132 254 111 221 28 230

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Porsgrunn
Selveier 67.8
Andels- / aksjeeier 18.5
Leier 13.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Porsgrunn
Jordbruk, skogbruk og fiske 74
Sekundærnæringer 4235
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5953
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 857
Undervisning 1333
Helse- og sosialtjenester 3668
Personlig tjenesteyting 534

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 177000 377000 511000 275000
2006 186000 402000 541000 288000
2007 202000 438000 590000 304000
2008 219000 474000 631000 329000
2009 223000 479000 639000 339000
2010 229000 494000 657000 354000
2011 239000 518000 679000 360000
2012 247000 543000 709000 366000
2013 256000 558000 726000 374000
2014 263000 583000 750000 379000
2015 269000 593000 766000 388000
2016 274000 601000 784000 390000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Porsgrunn
Grunnskolenivå 8486
Videregående skole-nivå 11993
Universitets- og høgskolenivå kort 6293
Universitets- og høgskolenivå lang 1995
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 160

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Porsgrunn
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 10.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 14.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 13.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 18

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.8 4.7 7.2
2010K3 6.4 5.5 7.7
2010K4 6.1 4.8 7.8
2011K1 6.1 4.8 7.8
2011K2 5.7 4.4 7.3
2011K3 5.9 4.9 7.3
2011K4 5.7 4.5 7.2
2012K1 5.8 4.4 7.7
2012K2 5.4 3.9 7.3
2012K3 5.7 4.5 7.3
2012K4 5.5 4.5 6.9
2013K1 5.9 4.7 7.5
2013K2 5.2 4.1 6.5
2013K3 5.7 4.5 7.4
2013K4 5.4 4.1 7.1
2014K1 5.6 4.5 7
2014K2 5.4 4.4 6.6
2014K3 5.7 4.6 7.1
2014K4 5.3 4.1 6.9
2015K1 5.5 4.2 7
2015K2 4.8 3.8 6.2
2015K3 5.2 4.1 6.5
2015K4 5.2 4.2 6.5
2016K1 5.4 4.2 6.9
2016K2 5.2 4 6.6
2016K3 5.7 4.5 7.2
2016K4 5.7 4.3 7.4
2017K1 5.8 4.4 7.5
2017K2 5.5 4.1 7.1
2017K3 5.7 4.6 7.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.2 9.1 21.4 32.2 4.9 2.2 4.5 4.6
2008 5 9.8 21.2 32.7 4.5 2.4 4.5 4.1
2009 4.7 10.1 21 32.3 4.5 2.2 4.4 4
2010 4.5 10.5 21.1 32 5.4 2.1 4.5 4
2011 4.5 11.1 20.4 31.9 5.4 2.4 4.1 4.7
2012 4.4 11.4 19.8 34.8 5.1 2.9 4.4 4
2013 4.3 10.5 19.4 34.7 4.9 3 4.1 4
2014 4.3 11.3 18.9 36.1 5.2 3.3 4.1 4.3
2015 4.4 10.6 18.1 33.4 5.3 3.1 5.6 4
2016 4.5 10.6 18.3 33.8 5.2 3.5 5.6 4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.