3595_0805
3595_0805
kommunefakta
2017-09-25T01:02:00.000Z
no
Porsgrunn kommune

Kommunefakta

Porsgrunn - 0805 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

36 190 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 927 894
5-9 år 1029 999
10-14 år 1045 1037
15-19 år 1143 1166
20-24 år 1233 1120
25-29 år 1151 1083
30-34 år 1098 959
35-39 år 1098 1092
40-44 år 1254 1244
45-49 år 1421 1364
50-54 år 1283 1243
55-59 år 1152 1157
60-64 år 1109 1160
65-69 år 1014 1070
70-74 år 887 912
75-79 år 539 626
80-84 år 298 470
85-89 år 208 364
90-94 år 80 193
95-99 år 12 56
100 år eller eldre 1 7

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 29 373 402
1998K4 28 150 178
1999K4 51 255 306
2000K4 36 206 242
2001K4 -2 -12 -14
2002K4 -59 144 85
2003K4 -34 155 121
2004K4 12 84 96
2005K4 3 133 143
2006K4 -23 455 427
2007K4 -22 235 209
2008K4 -25 217 191
2009K4 -2 246 246
2010K4 27 393 420
2011K4 -24 203 176
2012K4 -9 186 173
2013K4 -13 144 124
2014K4 11 229 239
2015K4 6 186 200
2016K4 21 223 243

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Porsgrunn
Selveier 67.8
Andels- / aksjeeier 18.5
Leier 13.7

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Porsgrunn
Jordbruk, skogbruk og fiske 74
Sekundærnæringer 4235
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5953
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 857
Undervisning 1333
Helse- og sosialtjenester 3668
Personlig tjenesteyting 534

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 177000 377000 511000 275000
2006 186000 402000 541000 288000
2007 202000 438000 590000 304000
2008 219000 474000 631000 329000
2009 223000 479000 639000 339000
2010 229000 494000 657000 354000
2011 239000 518000 679000 360000
2012 247000 543000 709000 366000
2013 256000 558000 726000 374000
2014 263000 583000 750000 379000
2015 269000 593000 766000 388000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Porsgrunn
Grunnskolenivå 8486
Videregående skole-nivå 11993
Universitets- og høgskolenivå kort 6293
Universitets- og høgskolenivå lang 1995
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 160

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 149 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Porsgrunn
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 10.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 14.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 13.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 18

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,1 år

 • Kvinner

  82,8 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,6 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  1 089 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.2 9.1 21.4 32.2 4.9 2.2 4.5 4.6
2008 5 9.8 21.2 32.7 4.5 2.4 4.5 4.1
2009 4.7 10.1 21 32.3 4.5 2.2 4.4 4
2010 4.5 10.5 21.1 32 5.4 2.1 4.5 4
2011 4.5 11.1 20.4 31.9 5.4 2.4 4.1 4.7
2012 4.4 11.4 19.8 34.8 5.1 2.9 4.4 4
2013 4.3 10.5 19.4 34.7 4.9 3 4.1 4
2014 4.3 11.3 18.9 36.1 5.2 3.3 4.1 4.3
2015 4.4 10.6 18.1 33.4 5.3 3.1 5.6 4
2016 4.5 10.6 18.3 33.8 5.2 3.5 5.6 4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  71 927 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.