3595_2020
3595_2020
kommunefakta
2018-02-21T16:09:00.000Z
no
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune

Kommunefakta

Porsanger - Porsángu - Porsanki - 2020 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 976 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 77 93
5-9 år 99 96
10-14 år 103 117
15-19 år 112 125
20-24 år 154 103
25-29 år 115 102
30-34 år 105 108
35-39 år 105 100
40-44 år 110 104
45-49 år 153 144
50-54 år 171 161
55-59 år 145 130
60-64 år 172 159
65-69 år 151 130
70-74 år 114 113
75-79 år 68 55
80-84 år 40 53
85-89 år 16 33
90-94 år 10 22
95-99 år 1 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 12 3 16 8 14 38 6 5 3 0
2017 12 0 15 8 14 38 4 4 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Porsanger - Porsángu - Porsanki
Selveier 80
Andels- / aksjeeier 1.3
Leier 18.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Porsanger - Porsángu - Porsanki
Jordbruk, skogbruk og fiske 75
Sekundærnæringer 279
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 632
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 223
Undervisning 185
Helse- og sosialtjenester 415
Personlig tjenesteyting 80

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 182000 384000 532000 303000
2006 197000 405000 560000 313000
2007 204000 441000 602000 324000
2008 220000 477000 643000 357000
2009 231000 503000 645000 358000
2010 233000 506000 681000 362000
2011 247000 536000 709000 374000
2012 256000 565000 728000 380000
2013 262000 593000 750000 398000
2014 272000 603000 750000 407000
2015 282000 620000 781000 430000
2016 287000 637000 796000 429000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Porsanger - Porsángu - Porsanki
Grunnskolenivå 1096
Videregående skole-nivå 1322
Universitets- og høgskolenivå kort 667
Universitets- og høgskolenivå lang 133
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 26

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Porsanger - Porsángu - Porsanki
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern -2.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 30.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 38.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 22.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7.7 5.5 10.3
2010K3 8.8 7 10.9
2010K4 7.6 6.4 9
2011K1 7.5 5.6 9.6
2011K2 7.1 5.7 8.6
2011K3 7.7 6.3 9.4
2011K4 6.4 5.5 7.5
2012K1 7.5 6.5 8.7
2012K2 6.1 5.1 7.3
2012K3 6.9 6.2 7.8
2012K4 6.5 5 8.3
2013K1 7.7 6 9.6
2013K2 7.5 5.8 9.3
2013K3 7.2 6.2 8.4
2013K4 6.8 5.8 8
2014K1 7.4 6.4 8.4
2014K2 7 6 8.1
2014K3 8.2 7 9.6
2014K4 7.2 6.2 8.3
2015K1 9.4 8.3 10.5
2015K2 8.6 7.2 10.2
2015K3 9.6 8 11.3
2015K4 9 6.7 11.6
2016K1 7.6 6.4 9.3
2016K2 6.6 4.7 8.9
2016K3 7.4 6.3 8.7
2016K4 7.2 5.9 8.5
2017K1 7.7 6.5 9
2017K2 7 6.2 7.8
2017K3 6 5.2 6.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.6 8.1 22.5 28.2 2.5 2.4 4.8 3
2008 7.9 8.9 24 28.6 3 2.1 4 4.2
2009 8.3 8.8 22.6 28.5 3.5 2 4.9 2.7
2010 8.1 9.2 23.1 29.2 3.2 2.7 4.7 2
2011 8.8 7.7 22.9 29 2.9 2.8 4.9 2.2
2012 8.1 7.9 22.3 33.7 3.1 3.2 4.5 2.4
2013 8.5 7.7 20.9 31.9 3.4 3.2 5 2.6
2014 8.7 7.4 22 33.1 3.5 3 5.2 2.5
2015 8.7 7 22.3 30.2 4.7 2.7 4.6 2.4
2016 8.9 6.7 21.8 30.2 4.7 3.1 4.1 2.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.