3595_0521
3595_0521
kommunefakta
2018-02-25T22:11:00.000Z
no
Øyer kommune

Kommunefakta

Øyer - 0521 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 130 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 141 112
5-9 år 116 133
10-14 år 140 148
15-19 år 163 146
20-24 år 172 174
25-29 år 172 166
30-34 år 164 137
35-39 år 151 112
40-44 år 166 158
45-49 år 184 177
50-54 år 198 202
55-59 år 174 165
60-64 år 175 152
65-69 år 156 152
70-74 år 132 138
75-79 år 91 105
80-84 år 50 62
85-89 år 34 64
90-94 år 15 25
95-99 år 3 4
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 25 58 66 26 9 52 12 24 0 0
2017 27 60 71 22 15 55 12 25 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Øyer
Selveier 81
Andels- / aksjeeier 2
Leier 17

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Øyer
Jordbruk, skogbruk og fiske 134
Sekundærnæringer 569
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 862
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 198
Undervisning 150
Helse- og sosialtjenester 515
Personlig tjenesteyting 138

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 177000 340000 486000 271000
2006 185000 368000 508000 272000
2007 196000 394000 555000 315000
2008 212000 440000 598000 340000
2009 216000 430000 598000 321000
2010 218000 453000 614000 326000
2011 227000 489000 642000 346000
2012 232000 517000 670000 358000
2013 243000 539000 696000 360000
2014 254000 553000 714000 368000
2015 258000 562000 732000 370000
2016 269000 580000 739000 380000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Øyer
Grunnskolenivå 1239
Videregående skole-nivå 1888
Universitets- og høgskolenivå kort 805
Universitets- og høgskolenivå lang 214
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 17

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Øyer
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 17.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 17.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 13
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 28.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 2.6

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.5 5.1 6.1
2010K3 6.3 5.4 7.5
2010K4 6.7 5.6 8.2
2011K1 6.9 5.6 8.6
2011K2 5.7 5 6.7
2011K3 5.6 4.9 6.5
2011K4 5.6 4.6 6.9
2012K1 6.4 5.4 7.7
2012K2 5.7 4.2 7.9
2012K3 6.2 5.2 7.7
2012K4 5.8 4.6 7.5
2013K1 7.2 5.4 9.5
2013K2 5.8 4.3 7.8
2013K3 6.1 4.8 7.9
2013K4 5.7 4.6 7.1
2014K1 6.4 5.5 7.7
2014K2 5.7 4.3 7.4
2014K3 6 4.9 7.4
2014K4 5.3 4.2 6.8
2015K1 5.3 3.6 7.5
2015K2 5.3 3.7 7.2
2015K3 4.8 3.7 6.2
2015K4 4.6 3.1 6.4
2016K1 5 3.6 6.6
2016K2 4.4 3.2 6
2016K3 4.8 4.1 5.6
2016K4 5.4 4.3 6.7
2017K1 6 5.2 7
2017K2 5.5 4.2 6.9
2017K3 5.6 4.4 7.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7 7.9 23.7 30.3 4.1 1.5 7.4 1.8
2008 6.7 7.8 23.1 29.6 3.8 1.8 8.7 1.7
2009 7 7.9 21.8 28.3 4 2.3 8.3 1.6
2010 6.4 7.9 23 27.7 4.6 2.1 8.5 1.5
2011 6.4 8.6 21.6 28.1 4.4 2.2 8.7 1.8
2012 6.2 8.9 21.2 31.6 4.7 2.3 8.6 1.9
2013 6.6 8.2 20.3 30 4.5 2.1 8.5 2.5
2014 6.4 8.8 20.3 31.3 4.6 2.3 7.8 2.9
2015 5.6 8.4 19.6 28.4 4.5 2.1 10.1 3.3
2016 5.4 9.2 18.3 31.4 4.8 2.3 10.6 2.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.