3595_0624
3595_0624
kommunefakta
2018-01-19T12:39:00.000Z
no
Øvre Eiker kommune

Kommunefakta

Øvre Eiker - 0624 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 18 872 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 576 498
5-9 år 603 538
10-14 år 571 549
15-19 år 587 563
20-24 år 598 518
25-29 år 593 602
30-34 år 596 551
35-39 år 640 585
40-44 år 702 655
45-49 år 722 654
50-54 år 661 600
55-59 år 589 584
60-64 år 518 532
65-69 år 539 491
70-74 år 389 400
75-79 år 267 303
80-84 år 155 202
85-89 år 114 151
90-94 år 45 84
95-99 år 6 28
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 67 240 570 103 55 37 44 59 9 24
2017 67 267 611 101 75 29 47 70 11 27

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Øvre Eiker
Selveier 83.9
Andels- / aksjeeier 0.6
Leier 15.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Øvre Eiker
Jordbruk, skogbruk og fiske 175
Sekundærnæringer 2459
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3224
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 445
Undervisning 570
Helse- og sosialtjenester 1921
Personlig tjenesteyting 298

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 168000 384000 504000 272000
2006 175000 398000 527000 281000
2007 190000 431000 565000 301000
2008 212000 467000 611000 323000
2009 214000 474000 615000 330000
2010 222000 480000 633000 344000
2011 235000 508000 664000 355000
2012 245000 536000 689000 358000
2013 256000 559000 714000 371000
2014 267000 574000 739000 382000
2015 277000 592000 759000 383000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Øvre Eiker
Grunnskolenivå 4736
Videregående skole-nivå 6045
Universitets- og høgskolenivå kort 2916
Universitets- og høgskolenivå lang 756
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 97

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Øvre Eiker
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 22.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 8.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 25.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 13.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 6.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.7 5.2 8.6
2010K3 6.9 5.6 8.6
2010K4 6.9 5.3 8.9
2011K1 7.3 5.7 9.3
2011K2 6.5 4.7 8.9
2011K3 6.1 4.4 8.4
2011K4 5.7 4.2 7.6
2012K1 6.4 4.7 8.6
2012K2 6 4.3 8.3
2012K3 6.5 5.3 8.1
2012K4 6.3 4.9 8.1
2013K1 6.7 5.4 8.5
2013K2 5.8 4.5 7.6
2013K3 6.3 5.1 8
2013K4 6.1 4.7 8
2014K1 6.3 4.9 8.2
2014K2 6 4.4 8.1
2014K3 6.2 4.5 8.4
2014K4 6.1 4.4 8.3
2015K1 6.2 4.7 8
2015K2 5.5 4 7.4
2015K3 5.7 4.6 7.1
2015K4 5.8 4.8 7
2016K1 6 5 7.2
2016K2 5.6 4.5 6.9
2016K3 6.1 5.4 7.1
2016K4 6.2 5.1 7.6
2017K1 6.3 5.1 7.7
2017K2 5.9 4.7 7.3
2017K3 6.3 5.4 7.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.8 10.9 24.1 31 3.5 2.5 6.1 4.4
2008 7.9 11.8 23.7 31.4 3.4 2.2 5.9 3.4
2009 7.6 11.7 23.7 29.9 3.7 2.9 6 3.5
2010 7.5 12.1 23.6 29.8 3.9 3.3 5.8 2.9
2011 7 13 22.3 31.1 3.9 3.2 5.1 3.1
2012 6.8 12.1 21.4 32.4 4.1 4.2 4.6 2.9
2013 6.4 12.3 21.5 31.8 4 4.3 4.5 3.2
2014 5.9 12.7 21.7 31.5 4.1 4.1 4.7 2.9
2015 6.1 12.6 22.2 31.1 4.5 4.1 4.8 2.9
2016 6.3 12.3 21.8 31.8 4.9 4.5 4.2 2.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.