3595_0624
3595_0624
kommunefakta
2017-11-17T20:17:00.000Z
no
Øvre Eiker kommune

Kommunefakta

Øvre Eiker - 0624 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

18 872 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 576 498
5-9 år 603 538
10-14 år 571 549
15-19 år 587 563
20-24 år 598 518
25-29 år 593 602
30-34 år 596 551
35-39 år 640 585
40-44 år 702 655
45-49 år 722 654
50-54 år 661 600
55-59 år 589 584
60-64 år 518 532
65-69 år 539 491
70-74 år 389 400
75-79 år 267 303
80-84 år 155 202
85-89 år 114 151
90-94 år 45 84
95-99 år 6 28
100 år eller eldre 0 3

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 67 240 570 103 55 37 44 59 9 24
2017 67 267 611 101 75 29 47 70 11 27

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  186 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  152 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  325 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  169 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Øvre Eiker
Selveier 83.9
Andels- / aksjeeier 0.6
Leier 15.5

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Øvre Eiker
Jordbruk, skogbruk og fiske 175
Sekundærnæringer 2459
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3224
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 445
Undervisning 570
Helse- og sosialtjenester 1921
Personlig tjenesteyting 298

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 168000 384000 504000 272000
2006 175000 398000 527000 281000
2007 190000 431000 565000 301000
2008 212000 467000 611000 323000
2009 214000 474000 615000 330000
2010 222000 480000 633000 344000
2011 235000 508000 664000 355000
2012 245000 536000 689000 358000
2013 256000 559000 714000 371000
2014 267000 574000 739000 382000
2015 277000 592000 759000 383000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Øvre Eiker
Grunnskolenivå 4736
Videregående skole-nivå 6045
Universitets- og høgskolenivå kort 2916
Universitets- og høgskolenivå lang 756
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 97

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 656 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Øvre Eiker
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 22.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 8.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 25.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 13.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 6.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,7 år

 • Kvinner

  83,6 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 7.5 6.1 9.3
2010K2 6.7 5.2 8.6
2010K3 6.9 5.6 8.6
2010K4 6.9 5.3 8.9
2011K1 7.3 5.7 9.3
2011K2 6.5 4.7 8.9
2011K3 6.1 4.4 8.4
2011K4 5.7 4.2 7.6
2012K1 6.4 4.7 8.6
2012K2 6 4.3 8.3
2012K3 6.5 5.3 8.1
2012K4 6.3 4.9 8.1
2013K1 6.7 5.4 8.5
2013K2 5.8 4.5 7.6
2013K3 6.3 5.1 8
2013K4 6.1 4.7 8
2014K1 6.3 4.9 8.2
2014K2 6 4.4 8.1
2014K3 6.2 4.5 8.4
2014K4 6.1 4.4 8.3
2015K1 6.2 4.7 8
2015K2 5.5 4 7.4
2015K3 5.7 4.6 7.1
2015K4 5.8 4.8 7
2016K1 6 5 7.2
2016K2 5.6 4.5 6.9
2016K3 6.1 5.4 7.1
2016K4 6.2 5.1 7.6
2017K1 6.3 5.1 7.7
2017K2 5.9 4.7 7.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

1,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.8 10.9 24.1 31 3.5 2.5 6.1 4.4
2008 7.9 11.8 23.7 31.4 3.4 2.2 5.9 3.4
2009 7.6 11.7 23.7 29.9 3.7 2.9 6 3.5
2010 7.5 12.1 23.6 29.8 3.9 3.3 5.8 2.9
2011 7 13 22.3 31.1 3.9 3.2 5.1 3.1
2012 6.8 12.1 21.4 32.4 4.1 4.2 4.6 2.9
2013 6.4 12.3 21.5 31.8 4 4.3 4.5 3.2
2014 5.9 12.7 21.7 31.5 4.1 4.1 4.7 2.9
2015 6.1 12.6 22.2 31.1 4.5 4.1 4.8 2.9
2016 6.3 12.3 21.8 31.8 4.9 4.5 4.2 2.8

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  57 216 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.