3595_0528
3595_0528
kommunefakta
2018-02-18T06:01:00.000Z
no
Østre Toten kommune

Kommunefakta

Østre Toten - 0528 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 14 866 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 364 401
5-9 år 390 369
10-14 år 428 401
15-19 år 432 440
20-24 år 489 388
25-29 år 421 377
30-34 år 386 372
35-39 år 398 394
40-44 år 525 520
45-49 år 608 574
50-54 år 544 501
55-59 år 548 511
60-64 år 526 438
65-69 år 463 502
70-74 år 378 429
75-79 år 253 286
80-84 år 179 219
85-89 år 104 175
90-94 år 45 78
95-99 år 5 25
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 37 184 361 47 63 32 21 44 4 5
2017 42 194 375 46 47 27 24 46 3 5

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Østre Toten
Selveier 83.9
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 15.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Østre Toten
Jordbruk, skogbruk og fiske 366
Sekundærnæringer 1706
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2349
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 316
Undervisning 588
Helse- og sosialtjenester 1746
Personlig tjenesteyting 159

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 159000 353000 485000 257000
2006 167000 371000 511000 271000
2007 181000 403000 549000 295000
2008 195000 431000 597000 320000
2009 203000 437000 608000 318000
2010 212000 460000 630000 332000
2011 219000 482000 654000 342000
2012 229000 505000 671000 352000
2013 241000 521000 688000 369000
2014 247000 541000 708000 380000
2015 251000 557000 722000 384000
2016 261000 572000 744000 381000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Østre Toten
Grunnskolenivå 3921
Videregående skole-nivå 5260
Universitets- og høgskolenivå kort 2318
Universitets- og høgskolenivå lang 556
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 71

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Østre Toten
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 24.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 15.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 5.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 20.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 14.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.6 5.5 7.9
2010K3 7.8 6.9 9.1
2010K4 7.8 6.5 9.4
2011K1 8 6.4 10.1
2011K2 7.8 6.1 9.8
2011K3 8.4 7.2 9.9
2011K4 6.9 5.6 8.5
2012K1 6.8 5.7 8.2
2012K2 6.3 5.1 8
2012K3 7 5.7 8.7
2012K4 7.4 6.1 9
2013K1 8.3 6.8 10.4
2013K2 7.1 5.7 9
2013K3 7.1 5.7 9
2013K4 6.9 5.1 9.1
2014K1 6.9 5.4 8.7
2014K2 6.5 4.9 8.4
2014K3 6.6 5 8.6
2014K4 6.4 4.9 8.2
2015K1 6.9 5.2 8.9
2015K2 5.9 4.4 7.7
2015K3 6.3 4.8 8.2
2015K4 6.5 4.9 8.5
2016K1 6.4 4.7 8.4
2016K2 5.8 4 7.8
2016K3 6.3 4.7 8.2
2016K4 6.4 4.7 8.5
2017K1 6.9 5 9.2
2017K2 6.3 4.8 8.2
2017K3 6.7 5.3 8.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.9 8.3 24.7 39.1 2.2 2 6.3 2.4
2008 6.1 8.9 24.1 38.7 2.2 1.8 5.9 3.6
2009 6.4 9.8 22.4 38.4 2.5 1.7 5.6 2.4
2010 5.8 10.3 22.9 38 2.6 2.1 5.6 2.3
2011 6.1 10 22 39.5 2.4 2.5 5.6 2.6
2012 5.9 10.2 21.6 42.9 2.1 3 5.3 2.3
2013 5.3 9.7 20.9 42.1 2.3 3 5.6 2.3
2014 5.8 10.5 21.3 42.1 2.5 2.9 5.8 2.4
2015 5.3 10.4 21.2 40 2.6 3.1 5.9 2.5
2016 5.1 10.4 20.8 40.3 2.7 3.3 6.6 2.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.