3595_1253
3595_1253
kommunefakta
2018-02-25T22:23:00.000Z
no
Osterøy kommune

Kommunefakta

Osterøy - 1253 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 125 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 253 273
5-9 år 256 247
10-14 år 264 251
15-19 år 315 248
20-24 år 274 255
25-29 år 277 254
30-34 år 245 250
35-39 år 244 236
40-44 år 294 253
45-49 år 296 255
50-54 år 267 228
55-59 år 237 238
60-64 år 227 218
65-69 år 243 216
70-74 år 197 184
75-79 år 109 131
80-84 år 87 87
85-89 år 57 64
90-94 år 24 49
95-99 år 5 14
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 9 100 306 47 24 3 20 3 3 0
2017 9 112 308 50 28 3 18 0 3 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Osterøy
Selveier 85.6
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 13.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Osterøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 123
Sekundærnæringer 1347
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1127
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 173
Undervisning 295
Helse- og sosialtjenester 768
Personlig tjenesteyting 117

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 159000 359000 487000 275000
2006 170000 375000 516000 305000
2007 186000 412000 558000 309000
2008 204000 447000 596000 336000
2009 211000 455000 597000 346000
2010 219000 478000 611000 356000
2011 237000 505000 653000 344000
2012 244000 513000 673000 373000
2013 256000 538000 703000 383000
2014 265000 554000 730000 395000
2015 272000 562000 737000 394000
2016 271000 571000 749000 376000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Osterøy
Grunnskolenivå 2015
Videregående skole-nivå 2894
Universitets- og høgskolenivå kort 1021
Universitets- og høgskolenivå lang 247
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 26

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Osterøy
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 43.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 12.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 12.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 28.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.5 5.4 8
2010K3 7.4 6 9.3
2010K4 7 5.4 9.2
2011K1 7.4 6.1 9.1
2011K2 7.1 5.7 9.2
2011K3 7.4 6.3 9
2011K4 6.7 5.2 8.9
2012K1 6.4 4.8 8.8
2012K2 5.6 4.4 7.4
2012K3 6.1 4.5 8.5
2012K4 6.1 4.3 8.9
2013K1 6.6 5 8.9
2013K2 5.9 4.7 7.7
2013K3 5.9 4.7 7.9
2013K4 5 3.8 6.8
2014K1 6.1 4.8 8.1
2014K2 5.6 4.4 7.3
2014K3 5.9 4.5 7.9
2014K4 5.8 4.5 7.7
2015K1 5.6 3.8 8
2015K2 5.6 3.5 8.5
2015K3 5.4 4.1 7.2
2015K4 5.4 4.1 7.2
2016K1 6.1 4.4 8.4
2016K2 5.3 3.7 7.5
2016K3 5.6 4.2 7.4
2016K4 5.7 4.3 7.5
2017K1 6.4 4.7 8.6
2017K2 5.8 4.6 7.4
2017K3 5.7 4.7 7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.2 8.7 25.5 34.1 2.3 3.4 2.4 2.5
2008 7 10.3 25.4 34.3 2.4 3.2 2.3 2.2
2009 7.3 10.3 25.5 34.3 2.8 2.9 2.8 2.6
2010 7.2 10.2 24.3 35 2.3 3.4 2.6 2.4
2011 8.2 10 23.9 34.9 1.9 3.8 2.6 2
2012 10.3 9.7 22.6 35.4 1.7 4.1 2.3 1.8
2013 11.1 9.6 21.7 35.2 1.8 3.6 2.2 1.7
2014 11.5 10.6 21.2 37.4 1.7 3.5 1.8 1.6
2015 11 10.8 20.6 35.5 3 3.4 2.1 1.6
2016 12.1 11 20.3 36.1 2.8 3 2 1.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.