3595_0301
3595_0301
kommunefakta
2017-04-27T05:11:00.000Z
no
Oslo kommune

Kommunefakta

Oslo - 0301 (Oslo)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

666 757 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 22680 21056
5-9 år 19220 18432
10-14 år 16216 15864
15-19 år 15306 14978
20-24 år 21597 24348
25-29 år 34628 38048
30-34 år 35421 33455
35-39 år 29814 26836
40-44 år 26312 23175
45-49 år 23157 21071
50-54 år 20424 19040
55-59 år 17309 16932
60-64 år 14454 14978
65-69 år 12657 13319
70-74 år 10536 11511
75-79 år 5720 7298
80-84 år 3578 5572
85-89 år 2302 4549
90-94 år 1013 2687
95-99 år 201 897
100 år eller eldre 33 135

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 2248 2996 5244
1998K4 2253 446 2699
1999K4 2198 1877 4075
2000K4 2521 -1302 1219
2001K4 2328 1664 3992
2002K4 2482 2330 4812
2003K4 3183 1308 4491
2004K4 3687 3834 7521
2005K4 4245 4355 8565
2006K4 4736 5845 10206
2007K4 4879 7041 11867
2008K4 5395 9732 14991
2009K4 5871 5587 11385
2010K4 5959 6535 12370
2011K4 5818 8325 14055
2012K4 5771 5080 10681
2013K4 5721 4904 10497
2014K4 6198 7189 13213
2015K4 5857 4927 10714
2016K4 6004 2401 8367

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,6 år

 • Kvinner

  83,8 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,4 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  20 953 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

87,8 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Oslo kommune
Grunnskolenivå 111572
Videregående skole-nivå 160687
Universitets- og høgskolenivå kort 158617
Universitets- og høgskolenivå lang 103003
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6406

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Oslo kommune
Jordbruk, skogbruk og fiske 459
Sekundærnæringer 31792
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 175251
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 27214
Undervisning 27075
Helse- og sosialtjenester 60540
Personlig tjenesteyting 20508

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 200000 447000 543000 282000
2006 210000 469000 569000 293000
2007 226000 510000 614000 311000
2008 242000 549000 661000 331000
2009 247000 549000 667000 341000
2010 252000 561000 685000 350000
2011 262000 588000 714000 359000
2012 272000 613000 744000 367000
2013 284000 623000 768000 377000
2014 294000 647000 798000 390000
2015 299000 659000 819000 397000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,6 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.5 10.5 16.5 23.9 6.8 2.3 3.3 3.4
2008 7 10.8 15.7 23.5 6.6 2.1 3 3.1
2009 7.1 11.9 15.7 23.2 7 2.2 3.2 3.3
2010 6.9 12.5 16.8 24 7.2 2.3 3.4 4
2011 7.8 13 16.2 24.6 7.1 2.4 3.5 3.7
2012 8.6 12.5 14.7 25 6.8 2.3 3.3 3.3
2013 3.2 12.6 15 25.9 7.1 2.5 3.7 3.4
2014 3.1 12.9 15.3 26.2 7.4 2.4 3.8 3.3
2015 3.1 12.7 15.6 24.9 7.5 2.5 4.1 3.7
2016 3.2 12.9 15.9 24.7 7.6 2.5 4.1 3.6

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  43 024 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.