3595_0441
3595_0441
kommunefakta
2018-02-21T16:14:00.000Z
no
Os kommune

Kommunefakta

Os - 0441 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 940 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 32 30
5-9 år 43 46
10-14 år 60 53
15-19 år 82 61
20-24 år 78 76
25-29 år 51 40
30-34 år 34 35
35-39 år 51 36
40-44 år 65 66
45-49 år 79 69
50-54 år 72 84
55-59 år 71 65
60-64 år 64 64
65-69 år 76 59
70-74 år 57 63
75-79 år 33 33
80-84 år 34 32
85-89 år 18 28
90-94 år 7 8
95-99 år 2 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 14 49 0 30 7 3 3 0 0 0
2017 14 49 0 30 22 5 3 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Os (Hedmark)
Selveier 80.4
Andels- / aksjeeier 1.2
Leier 18.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Os (Hedmark)
Jordbruk, skogbruk og fiske 121
Sekundærnæringer 273
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 238
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 68
Undervisning 68
Helse- og sosialtjenester 239
Personlig tjenesteyting 33

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 154000 330000 461000 293000
2006 163000 339000 463000 317000
2007 178000 369000 526000 322000
2008 192000 397000 572000 361000
2009 195000 399000 575000 337000
2010 205000 429000 592000 345000
2011 220000 482000 619000 353000
2012 233000 500000 641000 396000
2013 245000 499000 677000 371000
2014 257000 524000 695000 394000
2015 257000 548000 731000 394000
2016 267000 571000 727000 384000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Os (Hedmark)
Grunnskolenivå 425
Videregående skole-nivå 801
Universitets- og høgskolenivå kort 353
Universitets- og høgskolenivå lang 64
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Os (Hedmark)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 30.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 31.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.4 4.3 4.5
2010K3 5.3 4.8 5.9
2010K4 5.1 3.8 6.6
2011K1 5.5 4.2 6.9
2011K2 5.2 4.1 6.2
2011K3 4.7 3.4 6.2
2011K4 5.2 3.7 6.8
2012K1 4.5 3.2 5.8
2012K2 4.7 4.1 5.3
2012K3 5 4.4 5.6
2012K4 4.9 5 4.7
2013K1 5.8 4.8 6.7
2013K2 3.7 2.5 5
2013K3 4.3 2.8 5.9
2013K4 4.2 2.5 6.1
2014K1 5.6 3.9 7.5
2014K2 5 3.6 6.7
2014K3 4.2 3.6 4.8
2014K4 4.8 4 5.7
2015K1 5.1 3.3 7
2015K2 3.7 2.3 5.2
2015K3 3.5 2.5 4.6
2015K4 3.6 2.6 4.8
2016K1 5.2 3.9 6.7
2016K2 4.1 3.4 5
2016K3 3.8 2.7 5
2016K4 3.8 2.2 5.6
2017K1 4.1 2.6 5.7
2017K2 4.3 2.1 6.7
2017K3 3.8 2.4 5.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.7 6.2 20.8 38.4 3.5 1.4 3.9 2.8
2008 10 6.8 20.8 38.5 3.3 1.5 3.6 2.7
2009 9.4 6.8 19.9 37.8 4.4 1.3 3.7 2.9
2010 8.7 7 19.4 35.7 4.8 1.1 3.9 4.7
2011 9.7 6.8 18.4 36.5 3.7 2.5 4.4 3.3
2012 9.5 6.7 19.1 38.4 2.7 4.9 4 3.5
2013 8.7 6.2 17.6 37.6 2.7 4.4 4 4.5
2014 10.3 6.5 16.9 39.7 3.1 5 3.4 3.9
2015 8.8 6.6 16.9 36.5 3.1 5.8 4 4.1
2016 9.7 6.4 16.8 34.9 4 6.3 3.8 4.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.