3595_1520
3595_1520
kommunefakta
2018-02-24T15:10:00.000Z
no
Ørsta kommune

Kommunefakta

Ørsta - 1520 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 10 812 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 295 293
5-9 år 372 358
10-14 år 331 319
15-19 år 352 350
20-24 år 351 343
25-29 år 343 306
30-34 år 334 316
35-39 år 328 310
40-44 år 348 305
45-49 år 388 331
50-54 år 367 338
55-59 år 358 333
60-64 år 340 312
65-69 år 299 317
70-74 år 273 248
75-79 år 154 190
80-84 år 110 149
85-89 år 80 135
90-94 år 34 73
95-99 år 7 19
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 10 60 146 48 53 33 49 12 0 4
2017 11 65 167 48 60 30 55 14 0 5

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ørsta
Selveier 85.1
Andels- / aksjeeier 0.3
Leier 14.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ørsta
Jordbruk, skogbruk og fiske 216
Sekundærnæringer 1405
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1608
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 236
Undervisning 426
Helse- og sosialtjenester 1240
Personlig tjenesteyting 144

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 166000 344000 494000 260000
2006 174000 369000 522000 277000
2007 188000 413000 565000 304000
2008 207000 440000 610000 333000
2009 211000 449000 619000 336000
2010 221000 467000 644000 338000
2011 234000 501000 675000 345000
2012 244000 527000 700000 370000
2013 259000 548000 730000 381000
2014 268000 565000 759000 405000
2015 270000 585000 777000 415000
2016 275000 591000 784000 407000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ørsta
Grunnskolenivå 2398
Videregående skole-nivå 3670
Universitets- og høgskolenivå kort 1884
Universitets- og høgskolenivå lang 346
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 43

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Ørsta
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 10.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 30.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 11

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.7 5.6 8.3
2010K3 7.3 6.2 8.8
2010K4 7.1 5.7 8.9
2011K1 7.1 5.5 9.4
2011K2 6.2 4.9 7.9
2011K3 6.6 5.6 8
2011K4 5.9 4.3 8
2012K1 6.4 4.8 8.5
2012K2 5.9 4.4 8
2012K3 6.4 5.5 7.8
2012K4 7.1 5.6 9
2013K1 7.2 5.5 9.4
2013K2 6.3 4.7 8.4
2013K3 6.1 4.2 8.9
2013K4 5.8 4.3 7.9
2014K1 6 4.6 7.9
2014K2 5.4 4.2 7.1
2014K3 5.9 4.9 7.4
2014K4 6.2 4.7 8.4
2015K1 6.6 4.9 8.9
2015K2 6.2 4.6 8.3
2015K3 6.2 4.5 8.5
2015K4 6.2 4.9 8
2016K1 6.8 5.2 8.8
2016K2 6.3 5 8.1
2016K3 6 4.8 7.5
2016K4 5.7 4.7 6.9
2017K1 6 4.9 7.4
2017K2 5.9 5 7.1
2017K3 6.4 5.6 7.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.5 10.7 22.4 32.2 2.3 1.8 5.1 3.7
2008 5.8 11.8 22 32.7 2.5 1.7 5.4 3.6
2009 5.9 11.9 22.6 32.3 2.4 1.8 3.9 3.1
2010 6.1 11.9 22.2 33 3.1 2.1 3.7 3
2011 6 12.3 22.1 32.3 2.9 2.8 3.8 2.7
2012 5.9 12.4 22.1 34.1 2.9 4.2 3.6 2.8
2013 6.3 11.7 20 33.4 2.6 4 4 3
2014 5.9 13.3 20 36.1 2.7 2.7 4.8 2.7
2015 5.5 12.9 20 33.6 2.6 4.2 4.3 2.8
2016 5.3 12.8 19.6 33.6 2.7 3.9 4.5 3.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.