3595_1520
3595_1520
kommunefakta
2017-04-30T05:09:00.000Z
no
Ørsta kommune

Kommunefakta

Ørsta - 1520 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

10 744 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 323 291
5-9 år 365 357
10-14 år 328 316
15-19 år 344 345
20-24 år 352 326
25-29 år 355 303
30-34 år 336 324
35-39 år 320 284
40-44 år 371 314
45-49 år 385 321
50-54 år 362 327
55-59 år 338 338
60-64 år 353 316
65-69 år 291 302
70-74 år 256 241
75-79 år 146 190
80-84 år 125 143
85-89 år 81 149
90-94 år 32 72
95-99 år 4 15
100 år eller eldre 0 3

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 21 -1 20
1998K4 31 -43 -12
1999K4 -7 -85 -92
2000K4 18 -39 -21
2001K4 41 -80 -39
2002K4 71 -24 47
2003K4 9 1 10
2004K4 34 -77 -43
2005K4 38 -14 24
2006K4 15 -111 -95
2007K4 14 -12 1
2008K4 21 21 37
2009K4 29 110 143
2010K4 18 11 30
2011K4 21 4 25
2012K4 31 22 58
2013K4 37 44 80
2014K4 21 37 53
2015K4 23 65 88
2016K4 -8 75 67

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,6 år

 • Kvinner

  84,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,4 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  167 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

93,2 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Ørsta
Grunnskolenivå 2421
Videregående skole-nivå 3944
Universitets- og høgskolenivå kort 1828
Universitets- og høgskolenivå lang 315
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 34

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Ørsta
Jordbruk, skogbruk og fiske 216
Sekundærnæringer 1405
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1608
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 236
Undervisning 426
Helse- og sosialtjenester 1240
Personlig tjenesteyting 144

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 166000 344000 494000 260000
2006 174000 369000 522000 277000
2007 188000 413000 565000 304000
2008 207000 440000 610000 333000
2009 211000 449000 619000 336000
2010 221000 467000 644000 338000
2011 234000 501000 675000 345000
2012 244000 527000 700000 370000
2013 259000 548000 730000 381000
2014 268000 565000 759000 405000
2015 270000 585000 777000 415000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.5 10.7 22.4 32.2 2.3 1.8 5.1 3.7
2008 5.8 11.8 22 32.7 2.5 1.7 5.4 3.6
2009 5.9 11.9 22.6 32.3 2.4 1.8 3.9 3.1
2010 6.1 11.9 22.2 33 3.1 2.1 3.7 3
2011 6 12.3 22.1 32.3 2.9 2.8 3.8 2.7
2012 5.9 12.4 22.1 34.1 2.9 4.2 3.6 2.8
2013 6.3 11.7 20 33.4 2.6 4 4 3
2014 5.9 13.3 20 36.1 2.7 2.7 4.8 2.7
2015 5.5 12.9 20 33.6 2.6 4.2 4.3 2.8
2016 5.4 12.7 19.6 33.4 2.7 3.9 4.5 3.2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  64 550 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.