3595_1621
3595_1621
kommunefakta
2018-02-18T20:56:00.000Z
no
Ørland kommune

Kommunefakta

Ørland - 1621 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 342 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 151 131
5-9 år 163 136
10-14 år 134 150
15-19 år 159 175
20-24 år 225 193
25-29 år 217 166
30-34 år 136 139
35-39 år 121 128
40-44 år 155 166
45-49 år 206 182
50-54 år 208 196
55-59 år 172 178
60-64 år 163 144
65-69 år 132 122
70-74 år 136 143
75-79 år 84 103
80-84 år 65 89
85-89 år 27 52
90-94 år 14 23
95-99 år 2 4
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 23 65 8 10 0 33 0 0 0
2017 3 24 73 7 23 0 38 3 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ørland (-2017)
Selveier 85.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ørland (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 128
Sekundærnæringer 565
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 743
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 556
Undervisning 113
Helse- og sosialtjenester 402
Personlig tjenesteyting 76

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 175000 353000 500000 268000
2006 186000 375000 529000 280000
2007 197000 414000 574000 297000
2008 213000 444000 603000 337000
2009 214000 456000 615000 327000
2010 223000 483000 635000 319000
2011 240000 510000 666000 337000
2012 249000 537000 696000 340000
2013 263000 549000 718000 341000
2014 265000 589000 746000 360000
2015 276000 599000 745000 364000
2016 282000 612000 766000 394000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ørland (-2017)
Grunnskolenivå 1279
Videregående skole-nivå 1935
Universitets- og høgskolenivå kort 785
Universitets- og høgskolenivå lang 169
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 15

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Ørland (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 7.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 27.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 11.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 26.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.2 3.8 7.2
2010K3 6.2 4.5 8.5
2010K4 5.4 3.8 7.7
2011K1 5.6 4.4 7.3
2011K2 5.4 3.8 7.6
2011K3 6 5 7.5
2011K4 5.7 4.2 7.8
2012K1 5.2 4 6.8
2012K2 5.5 3.8 7.9
2012K3 6.2 4.5 8.5
2012K4 6.1 4.5 8.5
2013K1 6.5 4.3 9.4
2013K2 5.5 3 9
2013K3 5.7 3.2 9.2
2013K4 5.5 3.6 8.1
2014K1 5.4 2.9 8.9
2014K2 5.3 3.1 8.3
2014K3 6.1 3.8 9.5
2014K4 5.6 3.3 8.8
2015K1 5.4 3.2 8.3
2015K2 5.2 3 8.3
2015K3 5.5 3.9 7.7
2015K4 5.3 3.6 7.5
2016K1 5.5 3.4 8.2
2016K2 5.7 3.4 8.8
2016K3 6.6 3.7 10.4
2016K4 5.3 3.3 8
2017K1 5.3 2.9 8.4
2017K2 5.1 3 7.8
2017K3 5.1 3.4 7.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.7 9.1 22.8 29.7 2.5 2.3 4.8 4.8
2008 7 10.2 22 26.5 1.9 2.7 4.9 5.1
2009 7.4 9.3 20.4 25.6 2.1 2.6 4.6 6.5
2010 6.9 9.3 19.9 24.7 1.9 2.7 6.7 8.6
2011 6.1 10.4 19.7 25.6 1.7 3 4.7 9.9
2012 7.6 9.5 17.8 27.9 1.6 3.2 6.8 8.3
2013 8.1 9.4 17.7 27.2 1.4 3.3 5.9 7.3
2014 8.8 9.4 17.2 27.6 1.8 3.4 7.2 6.8
2015 8.9 9.7 17.6 24.9 2.8 3.6 7.2 4.7
2016 8.7 9.6 17 24.3 3.6 3.8 7 7.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.