3595_1638
3595_1638
kommunefakta
2017-04-29T07:21:00.000Z
no
Orkdal kommune

Kommunefakta

Orkdal - 1638 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

11 891 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 364 291
5-9 år 422 385
10-14 år 389 360
15-19 år 410 345
20-24 år 361 310
25-29 år 366 345
30-34 år 355 377
35-39 år 363 343
40-44 år 380 376
45-49 år 393 412
50-54 år 389 413
55-59 år 388 383
60-64 år 395 393
65-69 år 362 351
70-74 år 273 293
75-79 år 169 198
80-84 år 116 148
85-89 år 56 116
90-94 år 22 58
95-99 år 4 17
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 -7 -8 -15
1998K4 14 25 39
1999K4 19 77 96
2000K4 2 49 51
2001K4 9 68 77
2002K4 -14 21 7
2003K4 -8 67 59
2004K4 8 50 58
2005K4 11 107 120
2006K4 45 137 180
2007K4 56 150 206
2008K4 75 71 142
2009K4 65 51 116
2010K4 25 63 89
2011K4 21 39 64
2012K4 19 73 90
2013K4 53 54 109
2014K4 27 67 94
2015K4 20 38 57
2016K4 -14 126 112

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,3 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  329 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

94 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Orkdal
Grunnskolenivå 2736
Videregående skole-nivå 4546
Universitets- og høgskolenivå kort 1707
Universitets- og høgskolenivå lang 389
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 47

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Orkdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 178
Sekundærnæringer 1477
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1875
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 262
Undervisning 412
Helse- og sosialtjenester 1391
Personlig tjenesteyting 144

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 166000 371000 487000 273000
2006 176000 387000 509000 276000
2007 193000 418000 549000 299000
2008 207000 445000 586000 312000
2009 213000 459000 595000 318000
2010 220000 478000 623000 344000
2011 230000 509000 644000 351000
2012 239000 530000 674000 360000
2013 248000 551000 705000 372000
2014 255000 572000 731000 378000
2015 266000 578000 746000 380000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.7 10.3 23.7 27.7 5 2.3 7.9 2.9
2008 7.3 11.4 21.7 27.1 4.9 2.4 7.3 3.4
2009 6.4 12.5 21.1 26.5 5.1 1.9 6.3 3.2
2010 6.4 13.2 20.8 26.9 4.8 2.2 6.7 4.2
2011 6.5 13.3 20.5 26.9 4 2.6 6.2 3.4
2012 6.4 13.7 20.2 28.2 3.7 2.5 6 4.1
2013 6.4 12.2 19.4 27.4 3.7 2.3 5.8 3.8
2014 6.3 12.5 19.2 29.6 3.9 2.5 6.1 3.5
2015 6.4 12 18.8 28.1 4 2.3 6.2 3.6
2016 6.3 11.7 18.7 27.5 4.7 2.4 6.7 2.8

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  60 951 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.