3595_1638
3595_1638
kommunefakta
2018-02-18T20:52:00.000Z
no
Orkdal kommune

Kommunefakta

Orkdal - 1638 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 916 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 364 291
5-9 år 422 385
10-14 år 389 360
15-19 år 410 345
20-24 år 361 310
25-29 år 366 345
30-34 år 355 377
35-39 år 363 343
40-44 år 380 376
45-49 år 393 412
50-54 år 389 413
55-59 år 388 383
60-64 år 395 393
65-69 år 362 351
70-74 år 273 293
75-79 år 169 198
80-84 år 116 148
85-89 år 56 116
90-94 år 22 58
95-99 år 4 17
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 34 48 116 39 45 107 15 13 3 4
2017 34 41 118 36 58 124 19 12 7 5

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Orkdal (-2017)
Selveier 81.1
Andels- / aksjeeier 4.5
Leier 14.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Orkdal (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 178
Sekundærnæringer 1477
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1875
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 262
Undervisning 412
Helse- og sosialtjenester 1391
Personlig tjenesteyting 144

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 166000 371000 487000 273000
2006 176000 387000 509000 276000
2007 193000 418000 549000 299000
2008 207000 445000 586000 312000
2009 213000 459000 595000 318000
2010 220000 478000 623000 344000
2011 230000 509000 644000 351000
2012 239000 530000 674000 360000
2013 248000 551000 705000 372000
2014 255000 572000 731000 378000
2015 266000 578000 746000 380000
2016 273000 592000 762000 396000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Orkdal (-2017)
Grunnskolenivå 2790
Videregående skole-nivå 4280
Universitets- og høgskolenivå kort 1740
Universitets- og høgskolenivå lang 423
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 51

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Orkdal (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 9.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 21.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 23.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 11.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.1 3.7 6.9
2010K3 6.5 5 8.4
2010K4 6.5 5.4 7.8
2011K1 6.5 5.7 7.6
2011K2 5.9 5 7.2
2011K3 6 5.1 7.3
2011K4 5.8 4.9 6.9
2012K1 6.7 5.5 8.4
2012K2 5.8 4.3 7.8
2012K3 6.5 5.1 8.3
2012K4 6.6 5.1 8.6
2013K1 7.5 5.6 9.9
2013K2 6.4 4.9 8.3
2013K3 6.7 5.4 8.5
2013K4 6.1 4.9 7.6
2014K1 6.3 4.6 8.6
2014K2 6.2 4.4 8.5
2014K3 6.8 5.4 8.6
2014K4 6.2 5.1 7.7
2015K1 6 4.8 7.5
2015K2 5 3.5 6.9
2015K3 5.4 4 7.2
2015K4 6 4.5 7.9
2016K1 6.1 4.6 7.8
2016K2 5.4 4.2 6.9
2016K3 5.8 4.4 7.5
2016K4 6 4.4 7.9
2017K1 6.6 5.1 8.5
2017K2 6.2 4.6 8.1
2017K3 6.3 4.6 8.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.7 10.3 23.7 27.7 5 2.3 7.9 2.9
2008 7.3 11.4 21.7 27.1 4.9 2.4 7.3 3.4
2009 6.4 12.5 21.1 26.5 5.1 1.9 6.3 3.2
2010 6.4 13.2 20.8 26.9 4.8 2.2 6.7 4.2
2011 6.5 13.3 20.5 26.9 4 2.6 6.2 3.4
2012 6.4 13.7 20.2 28.2 3.7 2.5 6 4.1
2013 6.4 12.2 19.4 27.4 3.7 2.3 5.8 3.8
2014 6.3 12.5 19.2 29.6 3.9 2.5 6.1 3.5
2015 6.4 12 18.8 28.1 4 2.3 6.2 3.6
2016 6.3 11.7 18.7 27.5 4.7 2.4 6.7 2.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.