3595_0217
3595_0217
kommunefakta
2017-04-27T05:20:00.000Z
no
Oppegård kommune

Kommunefakta

Oppegård - 0217 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

26 988 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 795 748
5-9 år 983 975
10-14 år 938 917
15-19 år 909 875
20-24 år 778 659
25-29 år 635 659
30-34 år 669 683
35-39 år 828 864
40-44 år 1037 1026
45-49 år 1017 1071
50-54 år 964 994
55-59 år 913 925
60-64 år 758 731
65-69 år 683 692
70-74 år 605 669
75-79 år 383 469
80-84 år 224 334
85-89 år 161 228
90-94 år 45 101
95-99 år 11 31
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 157 118 275
1998K4 164 56 220
1999K4 129 58 187
2000K4 117 -71 46
2001K4 117 45 162
2002K4 122 -39 83
2003K4 122 -2 120
2004K4 160 81 241
2005K4 128 174 311
2006K4 87 9 96
2007K4 135 77 208
2008K4 91 318 411
2009K4 117 152 270
2010K4 81 109 190
2011K4 81 367 448
2012K4 104 347 443
2013K4 61 231 292
2014K4 78 250 325
2015K4 97 114 212
2016K4 95 97 196

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,5 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,5 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  420 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

92,3 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Oppegård
Grunnskolenivå 4192
Videregående skole-nivå 8013
Universitets- og høgskolenivå kort 6137
Universitets- og høgskolenivå lang 2739
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 110

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Oppegård
Jordbruk, skogbruk og fiske 13
Sekundærnæringer 1351
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 6948
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1239
Undervisning 907
Helse- og sosialtjenester 2156
Personlig tjenesteyting 649

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 207000 456000 620000 305000
2006 217000 473000 650000 320000
2007 232000 517000 699000 352000
2008 248000 553000 750000 376000
2009 250000 550000 762000 384000
2010 258000 575000 783000 397000
2011 264000 603000 814000 405000
2012 276000 629000 845000 408000
2013 284000 659000 881000 428000
2014 292000 686000 919000 432000
2015 303000 694000 939000 438000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5,4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7 14 22.2 24.2 3.3 2.1 8.5 3.9
2008 6 15.6 22.5 26.5 3.3 2.3 7.2 4.2
2009 5.4 14.9 22.7 25.4 3.4 2.3 7.9 4.1
2010 5.2 14.2 22.6 26.2 3.8 2.5 8.4 3.9
2011 5.3 14.4 22.3 27.4 3.9 3.1 6.6 3.7
2012 5.4 15.1 21.5 29.6 3.6 3.4 6.1 3.8
2013 5.7 14.6 21 29.2 3.5 2.8 6.1 3.9
2014 5.8 14.9 19.8 30.4 3.5 2.7 6.1 3.9
2015 6 14.8 20.2 29.3 3.6 2.7 5.4 3.8
2016 6.3 14.5 19.5 30.3 4 2.9 5.2 4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  55 359 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.