3595_0217
3595_0217
kommunefakta
2018-01-19T06:42:00.000Z
no
Oppegård kommune

Kommunefakta

Oppegård - 0217 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 27 148 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 795 748
5-9 år 983 975
10-14 år 938 917
15-19 år 909 875
20-24 år 778 659
25-29 år 635 659
30-34 år 669 683
35-39 år 828 864
40-44 år 1037 1026
45-49 år 1017 1071
50-54 år 964 994
55-59 år 913 925
60-64 år 758 731
65-69 år 683 692
70-74 år 605 669
75-79 år 383 469
80-84 år 224 334
85-89 år 161 228
90-94 år 45 101
95-99 år 11 31
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 334 113 456 140 76 149 100 114 328 134
2017 340 99 433 149 87 159 96 118 355 128

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Oppegård
Selveier 83.6
Andels- / aksjeeier 6.9
Leier 9.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Oppegård
Jordbruk, skogbruk og fiske 7
Sekundærnæringer 1329
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 6822
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1287
Undervisning 928
Helse- og sosialtjenester 2130
Personlig tjenesteyting 668

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 207000 456000 620000 305000
2006 217000 473000 650000 320000
2007 232000 517000 699000 352000
2008 248000 553000 750000 376000
2009 250000 550000 762000 384000
2010 258000 575000 783000 397000
2011 264000 603000 814000 405000
2012 276000 629000 845000 408000
2013 284000 659000 881000 428000
2014 292000 686000 919000 432000
2015 303000 694000 939000 438000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Oppegård
Grunnskolenivå 4163
Videregående skole-nivå 7203
Universitets- og høgskolenivå kort 6241
Universitets- og høgskolenivå lang 2863
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 108

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Oppegård
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 14.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 13.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 26.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 13.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 8.9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.5 3.3 5.8
2010K3 4.9 3.8 6.3
2010K4 4.9 3.6 6.3
2011K1 4.9 3.5 6.6
2011K2 4.7 3.3 6.2
2011K3 4.5 3.5 5.8
2011K4 4.4 3.2 5.7
2012K1 4.9 3.5 6.5
2012K2 4.8 3.6 6.1
2012K3 4.7 3.6 6
2012K4 4.9 3.4 6.6
2013K1 4.9 3.4 6.5
2013K2 4.5 3.3 5.8
2013K3 4.7 3.5 6.1
2013K4 4.7 3.3 6.3
2014K1 4.9 3.6 6.4
2014K2 4.2 3.2 5.4
2014K3 4.7 3.8 5.6
2014K4 4.4 3.2 5.7
2015K1 4.6 3.2 6
2015K2 4.1 2.9 5.5
2015K3 4.4 3.3 5.6
2015K4 4.5 3.2 5.9
2016K1 4.7 3.4 6.1
2016K2 4.3 3 5.8
2016K3 4.6 3.1 6.2
2016K4 4.7 3 6.4
2017K1 4.8 3.2 6.5
2017K2 4.4 3.1 5.8
2017K3 4.6 3.5 5.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7 14 22.2 24.2 3.3 2.1 8.5 3.9
2008 6 15.6 22.5 26.5 3.3 2.3 7.2 4.2
2009 5.4 14.9 22.7 25.4 3.4 2.3 7.9 4.1
2010 5.2 14.2 22.6 26.2 3.8 2.5 8.4 3.9
2011 5.3 14.4 22.3 27.4 3.9 3.1 6.6 3.7
2012 5.4 15.1 21.5 29.6 3.6 3.4 6.1 3.8
2013 5.7 14.6 21 29.2 3.5 2.8 6.1 3.9
2014 5.8 14.9 19.8 30.4 3.5 2.7 6.1 3.9
2015 6 14.8 20.2 29.3 3.6 2.7 5.4 3.8
2016 6.3 14.5 19.5 30.3 4 2.9 5.2 4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.