3595_1228
3595_1228
kommunefakta
2017-04-29T07:32:00.000Z
no
Odda kommune

Kommunefakta

Odda - 1228 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

7 025 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 189 145
5-9 år 187 204
10-14 år 201 158
15-19 år 221 219
20-24 år 241 200
25-29 år 235 198
30-34 år 172 166
35-39 år 198 193
40-44 år 215 201
45-49 år 237 224
50-54 år 272 227
55-59 år 270 249
60-64 år 238 234
65-69 år 206 179
70-74 år 174 191
75-79 år 128 160
80-84 år 72 124
85-89 år 59 118
90-94 år 23 62
95-99 år 4 28
100 år eller eldre 0 3

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 19 -60 -41
1998K4 -26 -134 -160
1999K4 5 -3 2
2000K4 3 -101 -98
2001K4 -22 -35 -57
2002K4 -20 -44 -64
2003K4 -17 -20 -37
2004K4 -15 -70 -85
2005K4 -15 -116 -131
2006K4 -22 -72 -93
2007K4 -49 2 -47
2008K4 -28 -24 -53
2009K4 -45 37 -7
2010K4 -37 -25 -62
2011K4 -2 -38 -39
2012K4 -22 62 42
2013K4 -6 24 18
2014K4 -37 -16 -54
2015K4 -25 3 -22
2016K4 -18 109 95

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,6 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  206 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

86,2 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

(Manglende data: Oppgave mangler for Antall barn med barnevernstiltak i løpet av året, Oppgave mangler for Andel barn med barnevernstiltak)

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Odda
Grunnskolenivå 1496
Videregående skole-nivå 2979
Universitets- og høgskolenivå kort 1083
Universitets- og høgskolenivå lang 238
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 30

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Odda
Jordbruk, skogbruk og fiske 35
Sekundærnæringer 1163
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 813
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 121
Undervisning 245
Helse- og sosialtjenester 853
Personlig tjenesteyting 80

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 170000 362000 506000 280000
2006 180000 385000 535000 291000
2007 196000 419000 578000 317000
2008 210000 454000 622000 346000
2009 215000 462000 636000 341000
2010 226000 484000 654000 343000
2011 240000 508000 674000 359000
2012 250000 544000 707000 364000
2013 255000 564000 739000 377000
2014 265000 592000 748000 380000
2015 270000 602000 760000 400000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,1 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.1 6.3 18.6 32.5 3.4 2 4.7 5.3
2008 6.3 7.1 18.9 33.5 3.3 1.7 4.9 5
2009 6.1 7 18.8 32.4 3.6 1.8 5.3 5.2
2010 6.1 7.6 19.4 33.3 4.2 1.8 5.7 5.2
2011 6.7 7.7 17.9 33 3.7 2 5.7 5.6
2012 6.5 8.2 17.1 35.8 3.5 2.1 5.2 5.9
2013 6.3 8 16.7 35.9 3.5 2.3 5.1 5.3
2014 6 7.6 15.4 33.6 3 2.2 5.5 4.2
2015 5.7 7.1 15.5 31 2.9 2.2 5.2 4.2
2016 5.9 6.8 15.1 31.4 3.9 2.3 5.5 4.1

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  74 845 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.