3595_1228
3595_1228
kommunefakta
2017-11-21T16:36:00.000Z
no
Odda kommune

Kommunefakta

Odda - 1228 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

6 855 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 189 145
5-9 år 187 204
10-14 år 201 158
15-19 år 221 219
20-24 år 241 200
25-29 år 235 198
30-34 år 172 166
35-39 år 198 193
40-44 år 215 201
45-49 år 237 224
50-54 år 272 227
55-59 år 270 249
60-64 år 238 234
65-69 år 206 179
70-74 år 174 191
75-79 år 128 160
80-84 år 72 124
85-89 år 59 118
90-94 år 23 62
95-99 år 4 28
100 år eller eldre 0 3

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 23 43 231 18 15 21 25 12 0 0
2017 23 40 233 23 15 20 27 14 3 3

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  58 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  76 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  109 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -68 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Odda
Selveier 74.6
Andels- / aksjeeier 10.6
Leier 14.7

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Odda
Jordbruk, skogbruk og fiske 35
Sekundærnæringer 1163
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 813
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 121
Undervisning 245
Helse- og sosialtjenester 853
Personlig tjenesteyting 80

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 170000 362000 506000 280000
2006 180000 385000 535000 291000
2007 196000 419000 578000 317000
2008 210000 454000 622000 346000
2009 215000 462000 636000 341000
2010 226000 484000 654000 343000
2011 240000 508000 674000 359000
2012 250000 544000 707000 364000
2013 255000 564000 739000 377000
2014 265000 592000 748000 380000
2015 270000 602000 760000 400000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Odda
Grunnskolenivå 1486
Videregående skole-nivå 2850
Universitets- og høgskolenivå kort 1084
Universitets- og høgskolenivå lang 253
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 34

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

3 808 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Odda
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 6.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 13.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 22.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 8.7

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 4.8 4.3 5.3
2010K2 4.5 3.5 5.7
2010K3 4.9 4.1 6
2010K4 4.9 4 6.2
2011K1 5.4 4.3 6.9
2011K2 5.1 4.2 6.3
2011K3 4.9 4.3 5.6
2011K4 4.6 4.1 5.3
2012K1 4.8 4.2 5.7
2012K2 4.6 4 5.5
2012K3 4.8 3.9 6
2012K4 5.1 4.3 6.1
2013K1 4.9 4.3 5.7
2013K2 4.5 3.8 5.4
2013K3 5.4 5.3 5.4
2013K4 4.7 4.3 5.1
2014K1 4.6 3.8 5.5
2014K2 4.9 4 6.1
2014K3 5.9 4.6 7.5
2014K4 5.4 3.6 7.8
2015K1 5.6 4.3 7.3
2015K2 5.1 4.3 6.2
2015K3 5.4 4.7 6.4
2015K4 5.2 3.9 6.9
2016K1 4.7 3.7 5.9
2016K2 4.6 3.6 5.8
2016K3 4.7 3.6 6.1
2016K4 5.3 3.7 7.2
2017K1 5.8 4.1 7.9
2017K2 4.8 3.6 6.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,1 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.1 6.3 18.6 32.5 3.4 2 4.7 5.3
2008 6.3 7.1 18.9 33.5 3.3 1.7 4.9 5
2009 6.1 7 18.8 32.4 3.6 1.8 5.3 5.2
2010 6.1 7.6 19.4 33.3 4.2 1.8 5.7 5.2
2011 6.7 7.7 17.9 33 3.7 2 5.7 5.6
2012 6.5 8.2 17.1 35.8 3.5 2.1 5.2 5.9
2013 6.3 8 16.7 35.9 3.5 2.3 5.1 5.3
2014 6 7.6 15.4 33.6 3 2.2 5.5 4.2
2015 5.7 7.1 15.5 31 2.9 2.2 5.2 4.2
2016 5.9 6.8 15.1 31.4 3.9 2.3 5.4 4.1

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  74 845 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.