3595_0722
3595_0722
kommunefakta
2018-02-24T23:01:00.000Z
no
Nøtterøy kommune

Kommunefakta

Nøtterøy - 0722 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 21 837 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 0 0
5-9 år 0 0
10-14 år 0 0
15-19 år 0 0
20-24 år 0 0
25-29 år 0 0
30-34 år 0 0
35-39 år 0 0
40-44 år 0 0
45-49 år 0 0
50-54 år 0 0
55-59 år 0 0
60-64 år 0 0
65-69 år 0 0
70-74 år 0 0
75-79 år 0 0
80-84 år 0 0
85-89 år 0 0
90-94 år 0 0
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 149 223 187 104 37 75 88 276 5 202
2017 147 232 212 95 58 79 85 266 4 217

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nøtterøy (-2017)
Selveier 79
Andels- / aksjeeier 7.9
Leier 13.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nøtterøy (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 75
Sekundærnæringer 1656
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3707
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 835
Undervisning 937
Helse- og sosialtjenester 2494
Personlig tjenesteyting 346

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 177000 391000 553000 286000
2006 185000 408000 574000 294000
2007 201000 449000 617000 319000
2008 217000 494000 662000 348000
2009 219000 490000 663000 349000
2010 225000 510000 684000 355000
2011 236000 545000 712000 368000
2012 249000 574000 737000 371000
2013 260000 593000 770000 388000
2014 266000 617000 797000 393000
2015 270000 629000 819000 401000
2016 273000 635000 823000 414000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nøtterøy (-2017)
Grunnskolenivå 3914
Videregående skole-nivå 6637
Universitets- og høgskolenivå kort 4833
Universitets- og høgskolenivå lang 1607
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 92

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Nøtterøy (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 21.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 24.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 13.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 10.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.1 3.8 6.6
2010K3 5.8 4.3 7.4
2010K4 5.2 4.2 6.3
2011K1 5.1 4 6.5
2011K2 5 3.7 6.4
2011K3 5.1 3.9 6.5
2011K4 4.5 3.5 5.6
2012K1 4.8 3.6 6.2
2012K2 4.6 3.1 6.3
2012K3 5 3.4 6.8
2012K4 5.2 3.6 6.8
2013K1 5.1 3.8 6.5
2013K2 4.3 3.3 5.5
2013K3 4.8 3.8 5.9
2013K4 4.7 3.8 5.7
2014K1 5.1 3.7 6.6
2014K2 4.7 3.5 6.1
2014K3 4.8 3.8 6
2014K4 4.8 3.7 6.1
2015K1 5.2 3.7 6.8
2015K2 4.6 3.2 6
2015K3 4.4 3.4 5.6
2015K4 4.5 3.1 6
2016K1 4.9 3.6 6.2
2016K2 4.5 3.4 5.8
2016K3 4.9 3.6 6.3
2016K4 5 3.6 6.6
2017K1 5.1 3.9 6.3
2017K2 4.6 3.4 5.9
2017K3 5.1 3.8 6.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.8 11 23.4 32.6 3.9 2.8 5.4 3.1
2008 7 11.6 22.3 32.3 3.5 2.5 5.7 3.2
2009 7 12.4 21.9 32.6 3.2 2.9 5.4 3
2010 6.9 12.5 21.4 31.2 3.9 3.5 5.3 2.8
2011 7.8 12.9 21.9 31.2 4.2 3.6 5.2 2.5
2012 6.4 12.9 21.4 33.8 3.9 3.5 5.5 2.6
2013 6.6 12.1 21.5 33.8 3.8 3.5 5.5 2.6
2014 6.8 12.2 21.1 35.5 4.3 4 5.5 2.6
2015 7 12.4 21.2 32.6 4.9 3.8 5.4 2.5
2016 6.7 11.9 20.3 32.3 5.4 4.4 5.4 2.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.