3595_0722
3595_0722
kommunefakta
2017-11-24T01:19:00.000Z
no
Nøtterøy kommune

Kommunefakta

Nøtterøy - 0722 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

21 829 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 559 534
5-9 år 696 663
10-14 år 724 667
15-19 år 765 698
20-24 år 655 586
25-29 år 535 567
30-34 år 542 583
35-39 år 618 616
40-44 år 687 723
45-49 år 756 838
50-54 år 757 807
55-59 år 741 790
60-64 år 675 719
65-69 år 631 629
70-74 år 532 590
75-79 år 348 417
80-84 år 206 313
85-89 år 137 231
90-94 år 66 100
95-99 år 8 34
100 år eller eldre 0 5

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 149 223 187 104 37 75 88 276 5 202
2017 147 232 212 95 58 79 85 266 4 217

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  185 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  181 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  121 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  6 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Nøtterøy
Selveier 79
Andels- / aksjeeier 7.9
Leier 13.2

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Nøtterøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 75
Sekundærnæringer 1656
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3707
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 835
Undervisning 937
Helse- og sosialtjenester 2494
Personlig tjenesteyting 346

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 177000 391000 553000 286000
2006 185000 408000 574000 294000
2007 201000 449000 617000 319000
2008 217000 494000 662000 348000
2009 219000 490000 663000 349000
2010 225000 510000 684000 355000
2011 236000 545000 712000 368000
2012 249000 574000 737000 371000
2013 260000 593000 770000 388000
2014 266000 617000 797000 393000
2015 270000 629000 819000 401000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Nøtterøy
Grunnskolenivå 3914
Videregående skole-nivå 6637
Universitets- og høgskolenivå kort 4833
Universitets- og høgskolenivå lang 1607
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 92

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 327 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Nøtterøy
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 21.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 24.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 13.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 10.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,3 år

 • Kvinner

  83,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.3 4.2 6.5
2010K2 5.1 3.8 6.6
2010K3 5.8 4.3 7.4
2010K4 5.2 4.2 6.3
2011K1 5.1 4 6.5
2011K2 5 3.7 6.4
2011K3 5.1 3.9 6.5
2011K4 4.5 3.5 5.6
2012K1 4.8 3.6 6.2
2012K2 4.6 3.1 6.3
2012K3 5 3.4 6.8
2012K4 5.2 3.6 6.8
2013K1 5.1 3.8 6.5
2013K2 4.3 3.3 5.5
2013K3 4.8 3.8 5.9
2013K4 4.7 3.8 5.7
2014K1 5.1 3.7 6.6
2014K2 4.7 3.5 6.1
2014K3 4.8 3.8 6
2014K4 4.8 3.7 6.1
2015K1 5.2 3.7 6.8
2015K2 4.6 3.2 6
2015K3 4.4 3.4 5.6
2015K4 4.5 3.1 6
2016K1 4.9 3.6 6.2
2016K2 4.5 3.4 5.8
2016K3 4.9 3.6 6.3
2016K4 5 3.6 6.6
2017K1 5.1 3.9 6.3
2017K2 4.6 3.4 5.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5,7 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.8 11 23.4 32.6 3.9 2.8 5.4 3.1
2008 7 11.6 22.3 32.3 3.5 2.5 5.7 3.2
2009 7 12.4 21.9 32.6 3.2 2.9 5.4 3
2010 6.9 12.5 21.4 31.2 3.9 3.5 5.3 2.8
2011 7.8 12.9 21.9 31.2 4.2 3.6 5.2 2.5
2012 6.4 12.9 21.4 33.8 3.9 3.5 5.5 2.6
2013 6.6 12.1 21.5 33.8 3.8 3.5 5.5 2.6
2014 6.8 12.2 21.1 35.5 4.3 4 5.5 2.6
2015 7 12.4 21.2 32.6 4.9 3.8 5.4 2.5
2016 6.7 11.9 20.3 32.3 5.4 4.4 5.4 2.5

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  74 944 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.