3595_0807
3595_0807
kommunefakta
2018-02-21T16:12:00.000Z
no
Notodden kommune

Kommunefakta

Notodden - 0807 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 12 717 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 348 309
5-9 år 375 336
10-14 år 375 346
15-19 år 404 363
20-24 år 451 377
25-29 år 390 427
30-34 år 370 346
35-39 år 373 310
40-44 år 420 402
45-49 år 442 415
50-54 år 448 431
55-59 år 434 409
60-64 år 446 427
65-69 år 368 361
70-74 år 303 353
75-79 år 199 261
80-84 år 132 167
85-89 år 91 174
90-94 år 51 95
95-99 år 3 25
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 43 107 183 44 101 144 35 32 6 45
2017 41 112 202 43 123 142 47 47 5 46

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Notodden
Selveier 75
Andels- / aksjeeier 5.5
Leier 19.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Notodden
Jordbruk, skogbruk og fiske 85
Sekundærnæringer 1353
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1685
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 255
Undervisning 639
Helse- og sosialtjenester 1501
Personlig tjenesteyting 174

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 163000 359000 493000 263000
2006 171000 378000 523000 286000
2007 186000 405000 558000 302000
2008 201000 449000 595000 316000
2009 207000 450000 609000 321000
2010 216000 473000 630000 329000
2011 226000 498000 650000 344000
2012 235000 524000 664000 350000
2013 245000 534000 696000 352000
2014 255000 553000 703000 370000
2015 258000 572000 723000 372000
2016 265000 579000 727000 378000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Notodden
Grunnskolenivå 3184
Videregående skole-nivå 4315
Universitets- og høgskolenivå kort 2138
Universitets- og høgskolenivå lang 546
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 79

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Notodden
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 27.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 13.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 16.6

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7.7 6.2 9.6
2010K3 8.9 7.7 10.3
2010K4 7.8 6.4 9.5
2011K1 7.7 6.3 9.4
2011K2 7.1 5.6 8.9
2011K3 7.5 6.1 9.2
2011K4 6.9 5.6 8.4
2012K1 7.4 6.2 9
2012K2 6.6 5.3 8.2
2012K3 7.4 6.2 8.9
2012K4 7.1 6 8.5
2013K1 7.5 6.1 9.1
2013K2 6.6 5.5 8
2013K3 7 6.3 8
2013K4 6.7 5.4 8.3
2014K1 6.9 5.7 8.4
2014K2 6.3 5.1 7.7
2014K3 7.2 6.3 8.3
2014K4 7.4 5.9 9.2
2015K1 8.2 6.3 10.4
2015K2 6.6 5.4 8
2015K3 6.8 5.7 8.1
2015K4 7 5.9 8.2
2016K1 7.1 5.6 8.8
2016K2 5.8 4.4 7.4
2016K3 6.6 5.3 8
2016K4 6.8 5.7 7.9
2017K1 6.8 5.6 8.2
2017K2 6.5 5.4 7.8
2017K3 6.7 5.8 7.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7 8.2 19.5 36.2 3.9 1.6 5.1 4.7
2008 7.3 8.4 19.5 37.2 4 1.9 5 4.4
2009 5.4 8.5 20 38.3 4.6 1.9 5 4.2
2010 5.6 8.8 20 37.8 4.6 1.8 5.3 3.7
2011 5.6 8.5 19.3 37 4.4 3.1 5.7 4.1
2012 5.5 8.2 18.7 37.2 4.7 3.8 5.1 3.8
2013 5.3 8.3 18.8 37.9 4.8 4 4.8 3.2
2014 5.2 8.6 18.5 37 4.7 3.8 5.1 3.5
2015 5.8 8.7 18.2 33.5 5.2 4 5 3.5
2016 5.6 8.2 18.2 32.3 5.5 4 5.3 3.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.