3595_1942
3595_1942
kommunefakta
2018-02-18T20:57:00.000Z
no
Nordreisa kommune

Kommunefakta

Nordreisa - 1942 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 932 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 139 114
5-9 år 152 160
10-14 år 165 142
15-19 år 173 140
20-24 år 173 162
25-29 år 165 145
30-34 år 121 122
35-39 år 133 118
40-44 år 147 153
45-49 år 199 177
50-54 år 161 161
55-59 år 158 138
60-64 år 160 150
65-69 år 160 163
70-74 år 139 134
75-79 år 81 77
80-84 år 43 69
85-89 år 36 44
90-94 år 10 21
95-99 år 0 10
100 år eller eldre 2 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 11 22 8 16 19 30 5 0 0 0
2017 10 18 13 16 27 29 6 3 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nordreisa
Selveier 85.1
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nordreisa
Jordbruk, skogbruk og fiske 119
Sekundærnæringer 412
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 712
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 115
Undervisning 261
Helse- og sosialtjenester 572
Personlig tjenesteyting 55

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 168000 369000 514000 286000
2006 181000 394000 536000 314000
2007 191000 428000 576000 322000
2008 210000 473000 616000 335000
2009 218000 471000 629000 362000
2010 227000 490000 645000 368000
2011 236000 526000 687000 365000
2012 248000 546000 704000 370000
2013 251000 562000 744000 366000
2014 263000 586000 765000 378000
2015 268000 598000 777000 391000
2016 269000 595000 806000 392000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nordreisa
Grunnskolenivå 1389
Videregående skole-nivå 1508
Universitets- og høgskolenivå kort 771
Universitets- og høgskolenivå lang 156
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 38

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Nordreisa
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 24.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 6.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 11.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 4.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 20.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 5.2

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7.7 6.1 9.6
2010K3 9.6 8.3 11.2
2010K4 8.8 7.3 10.7
2011K1 9 8 10.1
2011K2 9.2 7.8 10.8
2011K3 8.1 7.1 9.3
2011K4 6.4 5.8 7.1
2012K1 6.9 5.6 8.3
2012K2 7.5 6.2 9
2012K3 8.5 7.2 10
2012K4 8.2 7.1 9.5
2013K1 8 6.7 9.4
2013K2 6.8 5.2 8.8
2013K3 6.6 4.9 8.8
2013K4 6.3 4.5 8.5
2014K1 6.9 5.1 9.2
2014K2 6.9 4.8 9.5
2014K3 7.4 6.3 8.7
2014K4 7.3 5.5 9.3
2015K1 8.7 6.4 11.2
2015K2 7.1 5.1 9.3
2015K3 6.7 5.3 8.2
2015K4 5.8 5 6.7
2016K1 5.7 4.6 6.9
2016K2 6 4.7 7.4
2016K3 6.2 5.5 7.1
2016K4 6.3 5.3 7.4
2017K1 7.2 5.7 8.8
2017K2 7.3 5.9 8.9
2017K3 6.7 5.6 8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.9 7.8 20.1 34.2 2.2 2.4 1.9 3.7
2008 7.5 9.1 20.5 34.5 2.2 2.4 2.1 3.7
2009 7 8.2 20.4 32.7 2.8 2.9 2.4 3.6
2010 6.9 9.1 19.3 32.4 3 3.3 3.6 3
2011 6.7 11 17.2 31.7 2.9 3.1 3.9 3.2
2012 7.3 10.4 19.3 33.6 4.2 2.8 5.4 3.1
2013 7 9 18.7 33 3.7 2.8 3.8 2.9
2014 6.8 9 18.2 35.5 3.7 2.9 3.7 2.9
2015 6.5 8.7 16.7 32.5 3.1 3 3.2 3.5
2016 7.8 9 17.8 34.4 4.3 3.3 3.3 3.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.