3595_2019
3595_2019
kommunefakta
2018-02-18T20:50:00.000Z
no
Nordkapp kommune

Kommunefakta

Nordkapp - 2019 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 253 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 62 69
5-9 år 98 69
10-14 år 83 86
15-19 år 110 105
20-24 år 124 109
25-29 år 101 81
30-34 år 103 77
35-39 år 78 85
40-44 år 115 81
45-49 år 149 120
50-54 år 132 125
55-59 år 139 107
60-64 år 108 107
65-69 år 134 114
70-74 år 86 74
75-79 år 53 40
80-84 år 24 60
85-89 år 25 30
90-94 år 8 16
95-99 år 0 3
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 17 89 67 12 7 44 14 11 0 0
2017 19 88 71 12 7 46 15 12 0 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nordkapp
Selveier 77
Andels- / aksjeeier 3.7
Leier 19.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nordkapp
Jordbruk, skogbruk og fiske 201
Sekundærnæringer 261
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 487
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 118
Undervisning 148
Helse- og sosialtjenester 297
Personlig tjenesteyting 42

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 171000 366000 526000 302000
2006 180000 378000 569000 316000
2007 195000 425000 604000 327000
2008 205000 464000 638000 345000
2009 214000 485000 661000 349000
2010 220000 495000 664000 353000
2011 239000 555000 711000 384000
2012 242000 568000 710000 394000
2013 248000 585000 745000 402000
2014 252000 600000 766000 382000
2015 258000 616000 767000 418000
2016 264000 632000 776000 409000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nordkapp
Grunnskolenivå 1091
Videregående skole-nivå 947
Universitets- og høgskolenivå kort 464
Universitets- og høgskolenivå lang 122
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 26

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Nordkapp
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 13.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 26.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 13.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 11

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7.4 6.8 8.1
2010K3 6.6 6 7.4
2010K4 6.3 5.6 7.1
2011K1 6.2 5.3 7.2
2011K2 5.4 4.6 6.4
2011K3 5.2 3.9 6.8
2011K4 5.6 4.4 7
2012K1 5.6 4 7.4
2012K2 5.4 4.4 6.7
2012K3 5.6 5.1 6.1
2012K4 5.4 4.3 6.7
2013K1 6 4.5 7.8
2013K2 5.5 3.7 7.6
2013K3 5.4 4.6 6.3
2013K4 5.7 4 7.6
2014K1 6.2 4.3 8.5
2014K2 6.8 5.5 8.4
2014K3 7.3 6 8.9
2014K4 7.3 6.6 8.3
2015K1 6 5.2 6.8
2015K2 4.9 4.4 5.4
2015K3 5.3 3.9 6.8
2015K4 5.2 3.7 6.9
2016K1 5.5 4.2 6.8
2016K2 5.1 3.9 6.5
2016K3 5 4.1 5.9
2016K4 4.6 3.5 5.9
2017K1 5.6 4.6 6.8
2017K2 4.7 4.2 5.3
2017K3 4.2 3 5.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.5 8.5 22 29.3 4.5 1.3 5 5.5
2008 9.6 8.5 20.4 30 4.4 1.6 4.9 5.1
2009 9.5 8.1 19.9 30.4 4.4 1.4 5.5 5.1
2010 10 7.7 18 29.9 4.6 1.7 5.6 4.9
2011 10.3 7.9 17.7 32.9 4.4 2.1 5.9 5.8
2012 9.2 8.6 16.3 31.8 3.5 2 6.4 5
2013 11.6 9.3 15.8 33.5 3.5 2.1 6 5.4
2014 8.4 8.1 16.8 31.8 3.1 2.2 6.6 4.9
2015 8 7.7 17.4 30.2 3.8 2.4 7.3 4.5
2016 8.3 7.8 17.1 31.2 4 2.3 6.4 4.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.