3595_0542
3595_0542
kommunefakta
2017-11-17T19:54:00.000Z
no
Nord-Aurdal kommune

Kommunefakta

Nord-Aurdal - 0542 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

6 449 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 159 139
5-9 år 181 151
10-14 år 160 197
15-19 år 212 189
20-24 år 202 171
25-29 år 206 187
30-34 år 153 145
35-39 år 193 168
40-44 år 229 211
45-49 år 232 219
50-54 år 224 225
55-59 år 217 236
60-64 år 215 230
65-69 år 256 240
70-74 år 174 193
75-79 år 100 128
80-84 år 80 85
85-89 år 41 73
90-94 år 15 36
95-99 år 3 9
100 år eller eldre 2 4

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 16 80 66 38 26 15 8 22 0 3
2017 18 81 73 33 34 15 9 20 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  55 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  65 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  41 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -49 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Nord-Aurdal
Selveier 80.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19.7

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Nord-Aurdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 158
Sekundærnæringer 571
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1358
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 160
Undervisning 280
Helse- og sosialtjenester 703
Personlig tjenesteyting 120

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 162000 369000 473000 271000
2006 173000 380000 492000 274000
2007 192000 415000 535000 313000
2008 201000 450000 568000 309000
2009 204000 459000 578000 306000
2010 214000 480000 598000 323000
2011 222000 502000 615000 330000
2012 230000 525000 637000 349000
2013 241000 546000 665000 341000
2014 248000 576000 680000 362000
2015 256000 583000 710000 372000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Nord-Aurdal
Grunnskolenivå 1533
Videregående skole-nivå 2441
Universitets- og høgskolenivå kort 1028
Universitets- og høgskolenivå lang 232
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 42

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 903 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Nord-Aurdal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 25.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 20.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 10.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,3 år

 • Kvinner

  82,9 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.9 6.1 7.8
2010K2 6.2 5.7 6.8
2010K3 6.8 5.7 8
2010K4 7.1 6.4 7.8
2011K1 7.2 6.6 7.7
2011K2 6.9 6 7.9
2011K3 7.3 6.2 8.5
2011K4 6.3 4.9 7.9
2012K1 7 5.3 8.8
2012K2 6.9 4.8 9.1
2012K3 6.9 4.7 9.4
2012K4 7.5 5.5 9.6
2013K1 8.1 6.6 9.7
2013K2 6.8 5.7 7.9
2013K3 6.4 5.9 7.1
2013K4 6.9 6.3 7.6
2014K1 6.9 6.3 7.6
2014K2 6.8 5.9 7.8
2014K3 6.4 5.5 7.4
2014K4 6.5 5 8.2
2015K1 7.6 5.5 9.7
2015K2 6.7 4.7 8.8
2015K3 6.2 4.8 7.7
2015K4 5.7 4.8 6.8
2016K1 6.1 4.5 7.7
2016K2 6 4.4 7.7
2016K3 6.2 5 7.4
2016K4 6.1 4.8 7.7
2017K1 7 5.5 8.6
2017K2 6.2 4.8 7.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.9 6.5 18.6 32.1 3.5 1.8 9.6 3.7
2008 8.3 7.4 16.9 32 3.2 1.6 10.2 3.7
2009 7.9 7.4 16.7 30.9 4 1.6 7.7 4.7
2010 7.5 8.1 16.4 31.4 4 2 6.9 3.9
2011 7.2 8 15.7 30.8 3.8 2 7.2 4.9
2012 6.5 8.2 14.7 32.9 3.3 2.2 6.7 4.1
2013 6.2 7.7 13.6 32 3.2 1.9 7.4 4.1
2014 6 7.7 14.4 33.6 3.4 2.1 7.3 4.2
2015 5.5 7 12.7 33.6 3.1 2 6.8 4.2
2016 5.5 6.7 12.2 34.6 3.5 2.3 6.3 4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  63 753 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.